» » Страница 4

       

У Тячеві відбувся перший офіційний матч першості Закарпатської області з футболу21 квітня у місті Тячів, на місь­кому стадіоні імені Л. Бийреша, відбу­лося урочисте від­криття першості За­карпатської об­ласті з футболу та пер­ший офіційний фу­тбольний матч аматорських ко­манд першої ліги сезону 2013 року. Вже по обіді на стадіоні зі­бралось чимало вболівальників та люби­телів футболу, адже розпо­чали цьогоріч­ний футбольний се­зон юнацькі ко­манди «Тячів»-«Ко­паня»: матч закін­чився з рахунком 2:0 на користь тячі­вців.

Заступник голови правління спортивного клубу «Тячів» Тіберій Степанович Мийсарош привітав уча­сників матчу, вболі­вальників та гос­тей міста із ваго­мою спортивною по­дією у місті Тячів – відкриття першо­сті Закар­патської області з футболу серед аматорських команд першої ліги сезону-2013. Він також повід­омив, що у цьогорічній обласній пер­шо­сті беруть участь 12 аматорських команд. А саме: чотири команди Тя­чівського району (Тячів, Тере­сва, Ві­льхівці, Терново), дві ко­манди Хуст­ського району (Ви­шково, Золота­рево), чотири ко­манди Рахівського району (Ясіня, Рахів, Косівська По­ляна, В. Бич­ків) та по одній команді з Виног­радів­ського (В. Копаня), Міжгір­ського (Міжгір’я) районів. Розпо­чати фут­больний сезон-2013 За­карпатсь­кої  області мали честь футбольні ко­манди СК «Тячів» (Тячів) та ФК «Ко­паня» (В.Копаня), а саме у мі­сті Тя­чів.


       

Впевнені успіхи юних борцівПротягом березня та до середини кві­тня вихованці від­ділення греко-рим­ської боро­тьби (ста­рший тренер Й.Ю.Болдижар) прийн­яли участь в трьох зма­ганнях. 

 На Міжнародному ту­рнірі в м.Дорог (Угорщина) Богдан Ко­вернюк – вихованець трене­рів відділення Й.Ю.Болдижара, В.О.Ковернюка зайняв ІІ місце. Слід відмітити, що даний тур­нір збирає юнаків – спортсме­нів греко-римського стилю з 15 країн Європи.

 Чергове випробування на показову майстерність та від­мінну підготовку з даного виду спорту чекало на тячівців у Ми­колаєві, де відбувся Чем­піо­нат України серед юнаків. У змаган­нях прийняло участь  450 спорт­сменів. Гідно представив Тя­чів­щину вихованець відділення Ерік Боло, який зайняв ІІІ місце і ви­ко­нав норматив кандидата у майс­три спо­рту.

 12-14 квітня у Тернополі відбу­вся Чемпіонат України (Захі­дна зона) се­ред юнаків до 17 ро­ків.  За звання Чемпіона та при­зові місця змагались представ­ники 8-ми об­ла­стей Західної України.  У ре­зультаті проведених по­єдинків Чем­піоном став Ми­хайло Са­вчук із Русь­кого Поля. Друге місце здобув Бог­дан Ко­вернюк з Тячева, третє мі­сце – Ва­силь Край­никівсь­кий (Гру­шево), Ва­лерій  Алі­феров (Терново), Олек­сандр Бело­цький (Тя­чів).


       

Відкрита першість Тячівської ДЮСШ з тенісу – на тячівських кортах18 квітня на тячівських ко­ртах стартувала «Відкрита пе­ршість Тячівської ДЮСШ з тенісу» – Всеук­раїнський юнацький тур­нір ІІ категорії.  Учас­никами зма­гань стали юні тенісисти зі Львова, Ко­ломиї, Чернівців, Хме­льни­цька, Ужгорода,  Му­качева, Берегова, Виногра­дова і, зви­чайно, Тячева.

   Офіційну церемонію від­криття розпочато традицій­ним парадом команд. В уро­чистій частині від­криття взяли участь міський го­лова І.І.Ковач, за­ступник мі­ського голови Т.С.Мийсарош,  ди­рек­тор Тячівської ДЮСШ В.І.Варга.

  Старший тренер відді­лення тенісу  В.Ю.Павлишинець при­ві­тав учасників турніру зі спортивною подією та по­бажав юним тенісис­там ус­піхів у змаганнях, цікавих та захоплюючих поєдинків.  Хви­линою мо­вчання вшановано пам’ять ве­те­ранів тенісу нашого мі­ста, краю – Вен­цела Ту­довші та Ва­силя Ла­ка­тоша, які ві­дійшли у віч­ність. 

Вітав учасників турніру –тячівців та гостей міста Тячів  місь­кий голова І.І.Ковач, який побажав успіхів, пе­ремог та спортивного завзя­ття. На ад­ресу юних те­нісистів також звучали приві­тання від дирек­тора Тячівсь­кої ДЮСШ В.І.Варги.


       

Вирішувалась подальша доля тячівського футболу18 квітня, в залі засідань Тячівської міської ради, відбулася зустріч на якій  обговорю­вався стан справ у футбольному господарстві  міста Тячів. Іншими словами – відверта та продуктивна бесіда керівництва міськради із активістами, які зазвичай підтримують такий вид спорту як футбол –  спонсорами, любите­лями футболу та представниками спортивного клубу «Тячів».

   Власну позицію та бачення вирішення на­зрілих питань, що виникли довкола тячівського футболу, представив на розгляд присутніх на нараді, Тячівський міський голова І.І. Ковач. Зокрема, міський голова слушно зауважив, що тячівські футболісти повинні бути патріотами своєї команди та міста, за яке грають, адже любов до футболу та бажання грати має аку­мулюватися в душі, а не залежати лише від фінансових питань. «Тячівська міська рада має бажання і реальні наміри вирішувати на­зрілі питання та підтримувати спорт, а в даній ситуації – футбол. Тому що ми щиро хочемо, щоб у Тячеві був футбол і приносив хороші результати», – переконливо зауважив І.І. Ко­вач.

   Він також представив присутнім новий ке­рівний склад  команди СК «Тячів», який від те­пер працюватимуть на імідж футболу в місті Тячів – тренер команди Ф.П. Приходько та ди­ректор спортивного клубу «Тячів» С.А. Тала­пко. Як тренер, так і спортивний директор ви­словили подяку міському керівництву за довіру та підтримку, а відтак пообіцяли виправдати сподівання всіх тих, хто по-справжньому вбо­ліває за футбол і бере активну участь в органі­заторському процесі цього виду спорту.


       

Команда борців Тячівщини здобула перемогу в Чемпіонаті Закарпатської області9-10 березня в залі боро­тьби Тячівської ДЮСШ від­бувся Че­мпіонат Закар­пат­ської області з греко-рим­сь­кої боротьби серед юна­ків 1996-1998 р.н. До Тячева з’їхалися кращі борці обла­сті, щоб позмагатись за вміння бути кращою коман­дою, про­явити майстерність та нави­чки.

У цілому в змаганнях при­йняли участь 110 спорт­сменів. Серед учас­ників – борці зі спортивними зван­нями та розрядами: Чемпіон світу, Че­мпіон Європи, п’ять призерів Чем­піонату Укра­їни, майстер спорту України, десять канди­датів у майс­три спорту, два­дцять спорт­сменів першого роз­ряду. Слід відмітити, прове­дені зма­гання – один із етапів відбору для уча­сті в зональ­ному Чемпіонаті Укра­їни, який від­бу­деться в Терно­полі.

Упродовж че­мпіонату ви­хованці відділення греко-римської боро­тьби Тя­чівської ДЮСШ пока­зали зміс­товну бо­ро­тьбу. Команда ви­сту­пила на достойному рі­вні, борців готували тренери від­ділення – Й.Болдижар, В.Ковернюк, М.Гусар, М.Попович, В.Варга.        

Закарпатські  хортингісти знову на  висоті своєї майстерностіМи вже не раз писали про національний вид єдиноборства -  хортинг і досягненнях закарпат­сь­ких спортсменів. Сьогодні - це 11 зареєст­рованих відділень на території області, а в  Зака­рпатсь­кій федерації хортингу -  5 майст­рів спорту України та 22 канди­дати за результатами чем­піонатів України.  Федерація ж є лідером в Захід­ному регіоні за здобутками та популяризацією даного виду спо­рту.  Нещодавно наші хортингі­сти знову опинилися на висоті, про­явивши свою майстерність на від­критому Всеукраїнському ту­рнірі з хортингу Західного регіону, при­свяченому річниці виводу Радян­ських військ з Афганістану, який відбувся  у спорткомплексі «Спор­товець» м. Трускавець Львівської області. 

    Змагання проходили  серед юнаків та дів­чат (12-13 років), ка­детів и кадеток (14-15років), юніо­рів та юні­орок (16-17 ро­ків)  та молоді (18-21 рік)  у розділах «дво­бій», «фо­рма» та «пока­зовий виступ».  А та­кож, з ме­тою поглиб­лення знань, теорії та мето­дики викла­дання хо­рти­нгу, розу­міння єди­них базових за­са­дах техніки та тлу­мачення правил спортивного поєди­нку, ке­руючись «Положенням про суддів зі спо­рту» (наказ Державного ко­мітету Молодіжної полі­тики, спо­рту та ту­ризму України № 1007 від 30. 06. 2000 р.) суддівська коле­гія  в особі першого віце-пре­зидента УФХ, кері­вника су­ддівської колегії Олексія Се­мігала провела на­вчальний тренер­сько-су­ддівський, атестаційний семі­нар з хортингу.


 

 

 


       

Вдалий старт сезону:Успішно розпо­чали новий сезон ви­хованці відділення те­нісу Тячів­сь­кої ДЮСШ  – про це «Тя­чів» по­відомила тре­нер відді­лення Габріелла Бе­лені. У змаганнях на Кубок тенісного клубу «Парк»,  які відбулися 26–28 січня 2013 року в столиці Угор­щини взяло участь 16 учас­ників.

    У півфіналі Юлії Пу­зик вдалося обі­грати 2 ра­кетку турніру з рахун­ком 3-6; 6-3; 6-3. Фор­туна й надалі супрово­джувала нашу спорт­сменку.  У  фі­налі - тячів­чанка Юлія Пу­зик перемогла Катю Фол­деак 6-0; 6-2. Успішна юна теніси­стка здо­була перше мі­сце та стала тріумфатор­кою тур­ніру на Кубок тенісного клубу «Парк».

   Нагадаємо, що вихованці від­ділення тенісу Тячівської ДЮСШ під керівництвом досвідче­них тренерів цілеспрямовано го­туються до участі у чергових зма­ганнях і турнірах. «Тячів» бажає їм натхнення та на­снаги, а головне – подальших успіхів і нових перемог.

Людмила Кричфалушій

 


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -