» » Страница 3

       

Команда борців Тячівщини здобула перемогу в Чемпіонаті Закарпатської області9-10 березня в залі боро­тьби Тячівської ДЮСШ від­бувся Че­мпіонат Закар­пат­ської області з греко-рим­сь­кої боротьби серед юна­ків 1996-1998 р.н. До Тячева з’їхалися кращі борці обла­сті, щоб позмагатись за вміння бути кращою коман­дою, про­явити майстерність та нави­чки.

У цілому в змаганнях при­йняли участь 110 спорт­сменів. Серед учас­ників – борці зі спортивними зван­нями та розрядами: Чемпіон світу, Че­мпіон Європи, п’ять призерів Чем­піонату Укра­їни, майстер спорту України, десять канди­датів у майс­три спорту, два­дцять спорт­сменів першого роз­ряду. Слід відмітити, прове­дені зма­гання – один із етапів відбору для уча­сті в зональ­ному Чемпіонаті Укра­їни, який від­бу­деться в Терно­полі.

Упродовж че­мпіонату ви­хованці відділення греко-римської боро­тьби Тя­чівської ДЮСШ пока­зали зміс­товну бо­ро­тьбу. Команда ви­сту­пила на достойному рі­вні, борців готували тренери від­ділення – Й.Болдижар, В.Ковернюк, М.Гусар, М.Попович, В.Варга.        

Закарпатські  хортингісти знову на  висоті своєї майстерностіМи вже не раз писали про національний вид єдиноборства -  хортинг і досягненнях закарпат­сь­ких спортсменів. Сьогодні - це 11 зареєст­рованих відділень на території області, а в  Зака­рпатсь­кій федерації хортингу -  5 майст­рів спорту України та 22 канди­дати за результатами чем­піонатів України.  Федерація ж є лідером в Захід­ному регіоні за здобутками та популяризацією даного виду спо­рту.  Нещодавно наші хортингі­сти знову опинилися на висоті, про­явивши свою майстерність на від­критому Всеукраїнському ту­рнірі з хортингу Західного регіону, при­свяченому річниці виводу Радян­ських військ з Афганістану, який відбувся  у спорткомплексі «Спор­товець» м. Трускавець Львівської області. 

    Змагання проходили  серед юнаків та дів­чат (12-13 років), ка­детів и кадеток (14-15років), юніо­рів та юні­орок (16-17 ро­ків)  та молоді (18-21 рік)  у розділах «дво­бій», «фо­рма» та «пока­зовий виступ».  А та­кож, з ме­тою поглиб­лення знань, теорії та мето­дики викла­дання хо­рти­нгу, розу­міння єди­них базових за­са­дах техніки та тлу­мачення правил спортивного поєди­нку, ке­руючись «Положенням про суддів зі спо­рту» (наказ Державного ко­мітету Молодіжної полі­тики, спо­рту та ту­ризму України № 1007 від 30. 06. 2000 р.) суддівська коле­гія  в особі першого віце-пре­зидента УФХ, кері­вника су­ддівської колегії Олексія Се­мігала провела на­вчальний тренер­сько-су­ддівський, атестаційний семі­нар з хортингу.


 

 

 


       

Вдалий старт сезону:Успішно розпо­чали новий сезон ви­хованці відділення те­нісу Тячів­сь­кої ДЮСШ  – про це «Тя­чів» по­відомила тре­нер відді­лення Габріелла Бе­лені. У змаганнях на Кубок тенісного клубу «Парк»,  які відбулися 26–28 січня 2013 року в столиці Угор­щини взяло участь 16 учас­ників.

    У півфіналі Юлії Пу­зик вдалося обі­грати 2 ра­кетку турніру з рахун­ком 3-6; 6-3; 6-3. Фор­туна й надалі супрово­джувала нашу спорт­сменку.  У  фі­налі - тячів­чанка Юлія Пу­зик перемогла Катю Фол­деак 6-0; 6-2. Успішна юна теніси­стка здо­була перше мі­сце та стала тріумфатор­кою тур­ніру на Кубок тенісного клубу «Парк».

   Нагадаємо, що вихованці від­ділення тенісу Тячівської ДЮСШ під керівництвом досвідче­них тренерів цілеспрямовано го­туються до участі у чергових зма­ганнях і турнірах. «Тячів» бажає їм натхнення та на­снаги, а головне – подальших успіхів і нових перемог.

Людмила Кричфалушій

 


       

«Фортуна» визначила до когорти  переможців Юлію Пузик17 – 19 листопада вихованці відділення тенісу Тячівської ДЮСШ взяли участь в міжнародному турнірі на кубок «Фортуна», який проходив у Буда­пешті (Угорщина). Неабияку майсте­р­ність та техніку гри в теніс  проде­монст­рувала юна тячівська тенісис­тка Юлія Пузик (тренер Г.З.Белені). Учасниця тур­ніру пора­дувала відмін­ним результатом і здобула І мі­сце у віковій категорії серед дівчат до 14 років. Це чер­гова перемога юної те­нісис­тки, яка впев­нено допов­нила низку її досягнень  та переможних здобутків у да­ному виді спорту. І вко­тре довела, що фортуна не по­сміха­ється тим, хто не до­кладає зусиль, щоб бути щас­ливим.

Вітаємо Юлію Пузик з вдалою пе­ремо­гою і ба­жаємо подальших успі­хів, но­вих та  натхненних пере­мог.

 

Наш кор.


       

Борці Тячівщини – призери міжнародного юнацького турніру пам’яті Михайла Токаря16-18 листопада у Мука­чеві пройшов між­народний тур­нір із греко-римської боро­тьби серед кадетів. Зма­гання при­свячені пам’яті першого прези­дента Закарпатсь­кої федерації з греко-римської боротьби Ми­хайла То­каря проводи­лися уже вчотирнадцяте.

   У турнірі прийн­яли участь збірні команди України, Угор­щини, Румунії, Придністров’я, Молдови та Ли­тви.  На один із найпрестижні­ших спортив­них заходів з’їхалося 280 бо­рців з України та зарубіжжя. Серед них – чемпі­они та при­зери че­мпіонатів світу та Єв­ропи. Це свідчить про те, що турнір, який проводиться в нашому краї є одним з кра­щих та скли­кає борців, щоб визна­чити найдостойніших. Адже за роки існування тур­нір перетво­рився на солідне зма­гання з се­рйоз­ним пред­став­ництвом. Вко­тре най­кращі бо­рці з України та за­кордону з’їхались, щоб прове­сти ціка­вий турнір і по­змага­тись з гі­д­ними суперни­ками. Учасни­ком турніру стала і ко­манда тя­чів­ських борців. 

    За підсумками дводен­них змагань визначались че­мпі­они та призери турніру. На му­качівських килимах точи­лась гостра і  напружена бо­ротьба.


       

    10 листопада, на футбо­льному полі зі штучним покрит­тям Тячівської школи №2, відбу­вся турнір з міні-футболу, при­свячений пам’яті знаних тячівсь­ких футболісті, досвідчених тре­нерів з футболу – З.З. Мечея та І.І. Тарасова. Відрадно, що про­ведення турніру пам’яті  знаних особистостей краю, стало хо­рошою традицією та ще однією нагодою для дружніх зу­стрічей між футбольними ко­мандами Тячів­щини.

    На від­критті пам’ятного тур­ніру хороші  слова про тячівсь­ких футболістів З.З. Мечея та І.І. Тара­сова ви­словив ди­ректор СК «Тячів», Почесний грома­дин мі­ста Тячів С.А.Талапко. Степан Андрійович до­бре знав цих відданих своєму захо­пленню та спорту людей, котрі відчайдушно творили істо­рію тячівського футболу. Також із спогадами про спортивне життя та досягнення у футболі Золтана Мечея виступив учасник турніру Ва­силь Ада­мець.


       

Здобутки  вихованців Тячівської ДЮСШЗдобутки  вихованців Тячівської ДЮСШ

Гандбол

Чемпіонат області з гандболу «Дитяча ліга»

    Чемпіонат Закарпатської області з гандболу «Дитяча ліга» серед дівчат проходив у чотири тури.  Участь у чемпіо­наті взяли 8 команд з різних міст області: Ужгорода, Хуста, Тячева, Воловця, Перечина. У підсумку змагань юні гандболі­стки Тячівської ДЮСШ протя­гом 4-ох турів лише один раз поступилися своїм суперникам з Ужгорода і в результаті за­йняли ІІ місце. Збірну Тячівсь­кої ДЮСШ (на базі вихованців Солотвинської та Нижньоап­шанської загальноосвітніх шкіл) готували тренери відді­лення гандболу Ю.Божук, Е.Попович.  Кращі гравці – те­ресвянка Олександра Жоло­бович, Ніколетта Прікоп, Аліна Товт, Марія Шелевер, Марія Дан.


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -