» » Страница 8

       
Про затвердження  розрахунку мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб м.Тячів та с.Тячівка
Проект /для обговорення/


УКРАЇНА
ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я


від «___» січня 2011 року
м.Тячів

Про затвердження розрахунку мінімальної
суми орендного платежу за нерухоме майно
фізичних осіб м.Тячів та с.Тячівка

Враховуючи звернення Державної податкової інспекції у Тячівському районі, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003р №1787 «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» та наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України» від 27.12.2005р «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», з метою упорядкування вартості орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, керуючись п.2 ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради-

В И Р І Ш И В:


1. Затвердити та ввести в дію з моменту затвердження мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у грн. (з ПДВ) залежно від функціонального використання, місцезнаходження та коефіцієнту окупності об'єкту нерухомого майна.

2. Рекомендувати Державній податковій інспекції у Тячівському районі при здійснені контролю за повнотою надходжень податків з доходів фізичних осіб від надання в оренду нерухомого майна керуватися даним рішенням

3. Рішення вводиться в дію з моменту затвердження.

4. Оприлюднити дане рішення у міській газеті «Тячів» та на офіційному сайті міста Тячів www.tyachiv.in.net

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мийсароша Т.С.

Міський голова І.І.Ковач


Аналіз впливу регуляторного акта


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» надаємо аналіз впливу регуляторного акту (проект рішення виконкому міської ради «Про затвердження розрахунку мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб м. Тячів та с.Тячівка»)

       
16-01-2011План діяльності  Тячівської міської ради з підготовки регуляторних актів

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ІІ сесії VI скликання

Тячівської міської ради

від 05.01.2011 року №55

План діяльності

Тячівської міської ради з підготовки регуляторних актів на 2011 рік       
Положення про здійснення державної регуляторної політики
ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія шостого скликання
від 05 січня 2011 року №54
м.Тячів

Про Положення про здійснення міською радою,
її виконавчим органом та міським головою
державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності


З метою порядку здійснення державної регуляторної політики на місцевому рівні та забезпечення виконання вимог Закону України від 11 вересня 2003 року №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», друга сесія шостого скликання Тячівської міської ради

в и р і ш и л а:


1.Затвердити Положення про здійснення міською радою, іі виконавчими органами та міським го головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

2.Покласти повноваження з питань здійснення та реалізації державної регуляторної політики міської ради на депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, торгівельного та побутового обслуговування населення, розвитку підприємництва. (голова Крічфалушій І.І.).

 

3.Контроль за виконанням покласти на відповідальна постійну комісію Тячівської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики (голова Крічфалушій І.І.) та депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, торгівельного та побутового обслуговування населення, розвитку підприємництва (голова Крічфалушій І.І.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Т.С.Мийсароша.

Міський голова____________________________І.І.Ковач


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ІІ сесії VI cкликання
Тячівської міської ради
від 05 січня 2011 року №54

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення Тячівською міською радою, її виконавчим органом та міським головою
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Розділ 1. Загальні положення
1.Положення про здійснення міською радою, її виконавчими органами та міським головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (надалі - Положення) визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Тячівською міською радою, її виконавчим органом та міським головою м.Тячів.
2.У цьому Положенні терміни вживаються у значенні визначеному статтею 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закову).
3. Забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає:
встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;
підготовку аналізу регуляторного впливу;
планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;
відстеження результативності регуляторних актів;
перегляд регуляторних актів;
систематизацію регуляторних актів;
недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;
викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта;
оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.
4. Розробниками проектів регуляторних актів є міський голова, депутати та постійні комісії Тячівської міської ради, її виконавчий орган, відповідальні посадові особи органів місцевого самоврядування.
Громадяни, суб'єкти господарювання, їх об'єднання, наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, що створені при Тячівській міській раді, її виконавчих органах та міському голові можуть брати участь у розробці проектів регуляторних актів згідно з їх повноваженнями, визначеними законодавством.

Розділ 2. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
5. Тячівська міська рада, її виконавчий комітет та міський голова затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів.
6. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тячівської міської ради, її виконавчого комітету та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міського голови на наступний календарний рік розробляються відділом з птаньзахисту прав споживачів,торгівлі, побуту, розвитку підприємництва, міжнародних відносин, фізичної культури та спорту при виконавчому комітеті Тячівської міської ради (надалі - Відділ) та заступнки міського голови з питань виконавчих органів влади на підставі узагальнення пропозицій виконавчого органу міської ради, відповідальних посадових осіб місцевого самоврядування, громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ, а також консультативно-дорадчих органів, що створені при Тячівській міській раді до проекту плану. Пропозиції до проекту плану на наступний календарний рік подаються до Відділу не пізніше 1 грудня поточного року.
7. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів регуляторних актів, цілей не прийняття, строків їх підготовки, найменування розробника проекту регуляторного акта.
8. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тячівської міської ради, план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міського голови завершується цими регуляторними органами не пізніше 15 грудня поточного року.
9.Затверджені Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів оприлюднюються шляхом опублікування в міській газеті «Тячів» не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.
10.У разі, якщо виникає необхідність підготовки проекту регуляторного акта, що не був внесений до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, розробник проекту регуляторного акта повинен не пізніше, ніж за 2-а тижні (а для проектів актів міської ради не пізніше, ніж за 4 тижні) до дня подання проекту на розгляд відповідного регуляторного органа подати до цього органу інформацію про проект згідно з п.7 цього Положення. Регуляторний орган до дня розгляду проекту повинен внести зміни у відповідний план діяльності з підготовки регуляторних актів та їх оприлюднити у спосіб, визначений п.9 цього Положення. Проект акта не розглядається, якщо він не був внесений в план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів з наступним оприлюдненням плану.

11.Розділ 3. Підготовка аналізу регуляторного впливу
11. До оприлюднення проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу (далі - АРВ) з метою одержання зауважень та пропозицій.
12. Розробник проекту регуляторного акта при підготовці АРВ повинен:
- визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;
- обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулюванні;
- обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них;
- визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;
- визначити цілі державного регулювання;
- визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;
- аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;
- описати механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;
- обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;
- обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;
- обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрата у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;
- оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги,
- оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;
- обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта;
- визначити показники результативності регуляторного акта;
- визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття,
13. АРВ проводиться відповідно до вимог встановлених Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 (надалі Методика аналізу).
АРВ підписується розробником проекту регуляторного акта.
14.Розробник проекту регуляторного акта подає проект регуляторного акта та АРВ до Відділу, який протягом 10 робочих днів готує висновок про відповідність проекту регуляторного акта та АРВ відповідно ст.4 Закону та Методиці аналізу.
15.У разі внесення на розгляд сесії міської ради проекту регуляторного акта без АРВ Відповідальна постійна комісія протягом 5 робочих днів приймає рішення про направлення проекту розробникові на доопрацювання, крім випадків визначених п. 17 цього Положення.
16.У разі внесення на розгляд сесії міської ради проекту регуляторного акта без АРВ одночасно з мотивованим поданням депутата ради або постійної комісії ради Відповідальна постійна комісія протягом 5-й робочих днів приймає рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом або постійною комісією. У цьому разі аналіз регуляторного виливу не готується, а експертний висновок готується відповідно до вимог ст.8 Закону та Методики аналізу. Експертні висновки готуються в термін не більше 10 робочих днів з дня прийняття рішення про забезпечення підготовки експертного висновку.
17.На підставі АРВ та експертного висновку, а у випадку визначеному п.16 цього Положення, експертного висновку, Відповідальна постійна комісія протягом 5-й робочих днів з дня їх надходження до комісії готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта ст. 4 Закону та Методиці аналізу і передає їх для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта (надалі Головної комісії). Висновки Головної комісії доповідаються її головою на пленарному засіданні сесії ради.
18.Порядок підготовки висновків про відповідність проекту регуляторного акта ст. 4 Закону та Методиці аналізу, подання їх до Головної комісії визначаються регламентом ради.
19.Проекти регуляторних актів виконавчого комітету та міського голови погоджуються завідувачем юридичного відділу лише при наявності АРВ та висновку Відділу, а проекти регуляторних актів міської ради при наявності висновків Головної комісії, Відповідальної постійної комісії, АРВ та експертного висновку, а у випадкувизначеному п.16 цього Положення, висновків Головної комісії, висновків Відповідальної постійної комісії та експертного висновку
Розділ 4. Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень та пропозицій
20.Кожен проект регуляторного акта перед його внесенням на розгляд до регуляторного органу оприлюднюється разом із АРВ. Оприлюднення проекту регуляторного акта та АРВ покладається на розробника регуляторного акта.
21.Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта публікується а
міській газеті "Тячів" та на офіційному сайті міста тячів - тячівської міської ради www.tyachiv.in.ua. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:
стислий виклад змісту проекту;
поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту/головної комісії, до яких надсилаються зауваження та пропозиції;
електронну адресу Інтернет-сторінки Тячівської міської ради, де розміщено проект регуляторного акта та АРВ;
інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.
Проект регуляторного акта разом із відповідним АРВ оприлюднюється шляхом розміщення на Інтернет-сторінці Тячівської міської ради (надалі Інтернет-сторінці) не пізніше п'яти робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
22. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного АРВ.
Зауваження та пропозиції надаються розробникові проекту або Головній комісії.
23.Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного АРВ, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту регуляторного акта. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
24.Протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку, протягом якого приймалися зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, розробник складає зведену таблицю та розміщує її на Інтернет-сторінці. До зведеної таблиці включається зміст зауважень та пропозицій, висновки щодо їх прийняття або відхилення.
25.Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

Розділ 5. Прийняття та офіційне оприлюднення регуляторних актів
26.На розгляд регуляторних органів вносяться:
•виконавчого комітету та міського голови - проект регуляторного акта, АРВ, експертний висновок та зведена таблиця;
•міської ради - проект регуляторного акта, АРВ, експертний висновок, висновок Відповідальної постійної комісії, Головної комісії та зведена таблиця. У випадку визначеному п. 1б не вноситься АРВ,
27.Регуляторний акт не може бути прийнятий регуляторним органом, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
•відсутній АРВ або експертний висновок Відповідальної постійної комісії;
•проект регуляторного акта не був оприлюднений.
28.Прийняті регуляторні акти офіційно оприлюднюються в міській газеті Тячів та на Інтернет-сторінці, не пізніш як у десятиденний строк після їх підписання.

Розділ 6. Відстеження результативності регуляторних актів
29.Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.
30.Відстеження результативності регуляторного акта включає;
•виконання заходів з відстеження результативності;
•підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.
31.Виконання заходів з відстеження результативності прийнятого регуляторного акта
забезпечується відділом економіки та здійснюється відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308.Для відстеження залучаються наукові установи.
32.Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів.
33.Відділ економіки готує звіт про відстеження результативності регуляторного акта та не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює шляхом розміщення на Інтернет-сторінці.
34.У звіті про відстеження результативності регуляторного акта зазначаються:
вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер;
назва виконавця заходів з відстеження;
цілі прийняття акта;
строк виконання заходів з відстеження;
тип відстеження (базове, повторне або періодичне);
методи одержання результатів відстеження;
дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних;
кількісні та якісні значення показників результативності акта;
оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Звіт про відстеження результативності підписується завідувачем відділу економіки.
35. У разі відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого Тячівською міською радою, Відділ не пізніше наступного робочого дня з дня розміщення звіту про відстеження на Інтернет-сторінці подає цей звіт до Головної комісії Відділ зобов’язаний також подати звіт регуляторному органові, який прийняв даний акт, а також його розробникові.
36. Перегляд регуляторного акта здійснюється :
на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта;
за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт;
в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами.
Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає розробник проекту цього регуляторного акта. а у разі відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого Тячівською міською радою, таке рішення може прийняти також Головна комісія.

Розділ 7. Підготовка та заслуховування звіту про здійснення державної регуляторної політики
37.Виконавчий орган Тячівської міської ради подає у Відділ до 1 лютого поточного року інформацію про здійснення ними державної регуляторної політики у середньому році.
38.На підставі отриманих даних Відділ до 15 лютого поточного року звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчим органом Тячівської міської ради у попередньому році (далі - Звіт) і подає його на розгляд міського голови. Після розгляду в термін не більше 5-и робочих днів міський голова організує подання звіту до Відповідальної постійної комісії.
Відповідальна постійна комісія розглядає і готує до розгляду на сесії питання до Звіту та про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена до компетенції постійних комісій Тячівської міської міської ради.
39. Тячівська міська рада заслуховує щорічний Звіт на сесії Тячівської міської ради. В 10-ти денний термін після заслуховування, Звіт оприлюднюється шляхом його опублікування в міській газеті «Тячів».

[center]Міський голова ________________________ І.І.Ковач[left][/left]

© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -