» » Про створення комунального підприємства «Водоканал» та затвердження його Статуту       

      Керуючись  пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення на території Тячівської міської об’єднаної територіальної громади, тринадцята сесія сьомого скликання Тячівської міської ради 

 

в и р і ш и л а :

 

1. Створити комунальне підприємство «Водоканал» Тячівської міської ради та розмістити його за адресою м. Тячів вул. ______________________.

2. Затвердити Статут комунального підприємства «Водоканал» Тячівської міської ради (додається).

3. Фінансовому відділу міської ради передбачити в бюджеті міської ради кошти в сумі _______ грн. на створення статутного фонду комунального підприємства «Водоканал».

4. Юридичному відділу апарату виконкому Тячівської міської ради зареєструвати Статут комунального підприємства «Водоканал» у встановленому законом порядку.

5. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова комісії Манзюк В.В.) та з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (голова комісії Петер Е.Б.)

 

 

 

Міський голова                                                                             І.І.Ковач

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                         рішенням Тячівської міської ради

  від ___ березня 2017 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 «ВОДОКАНАЛ»

ТЯЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             м. Тячів

                                             2017 рік

 

 

<!-- [if !supportLists] -->1.            <!-- [endif] -->Загальні положення.

1.1. Комунальне підприємство « Водоканал» (далі – «Підприємство») є комунальним унітарним підприємством, утвореним Тячівською міською радою відповідно до рішення № ______________ від ___ березня 2017 року на базі відокремленої частини комунальної власності.

1.2.      Власником Підприємства є Тячівська міська об’єднана територіальна громада в особі Тячівської міської ради, ідентифікаційний код – 4053766, місцезнаходження: 90500, Україна, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Шевченка,2 (далі – «Власник»).

1.3.      Виконавчий комітет Тячівської міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльністю комунального підприємства в межах та обсягах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.4.      Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе повну відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.5.      Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6.      Найменування Підприємства:

-  повне найменування комунальне підприємство "Водоканал” Тячівської міської ради;

- скорочене найменування КП "Водоканал”.

1.7.     Місцезнаходження Підприємства: 90500, Україна, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Щевченка,2.

 

2. Мета та предмет діяльності Підприємства.

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є:

-   господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку.

  2.2.      Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети єефективна експлуатація систем водопостачання i водовiдведення, а саме :

  2.2.1. Забезпечення споживачів водою питної якості для господарсько-питних і комунальних потреб населення на підставі укладених з абонентами договорів та підприємств, організацій і установ, відповідно до укладених договорів;

  2.2.2. Планування, експлуатація, ремонт і реконструкція водопровідно-каналізаційного господарства Тячівської міської об’єднаної територіальної громади;

2.2.3. Забезпечення прийому і вiдведення побутових стiчних вод в комунальні каналiзацiї згідно з вимогами "Правил прийому виробничих стiчних вод в системи каналiзацiї населених міст";

2.2.4. Очищення стiчних вод до вимог, встановлених природоохороними органами;

2.2.5. Попередження передчасного зносу трубопроводiв споруд і обладнання та додержання надiйності їх роботи;

2.2.6. Усунення аварій та ушкоджень водопровідних мереж, вивчення причин їх виникнення з метою попередження в майбvтньому;

2.2.7. Ліквідацiя витокiв води, боротьба з втратами i нерацiональним використанням води;

2.2.8. Виконання ремонтних, бvдiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних робiт водопровідно-каналізаційних споруд i мереж господарським способом або на договiрних умовах зі сторонніми органiзацiями;

­2.2.9. Виконання ремонтно-відновлювальних робiт на спорудах водопровiдних та каналiзацiйних мереж.

2.2.10. Надання окремих платних послуг фізичним та юридичним особам на договірних умовах;

2.2.11.  Отримання в установленому порядку дозвільних документів (ліцензій, сертифікатів) на виконання певних видів робіт.

 

3. Майно Підприємства.

3.1.      Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

3.2.      Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самому балансі Підприємства.

3.3.      Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через уповноважений ним орган – виконавчий комітет Тячівської міської ради відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4.      Майно Підприємства, передане йому Власником та набуте ним у процесі здійснення господарської діяльності, являється комунальною власністю Тячівської територіальної громади, в особі Тячівської міської ради.

3.5.      Джерелами формування майна Підприємства є:

-                майно, передане Підприємству Власником;

-                доходи, одержані від господарської діяльності;

-                кредити банків та інших кредиторів;

-                амортизаційні відрахування;

-                прибуток від позареалізаційних операцій;

-                кошти, одержані з міського бюджету на виконання державних або комунальних програм, затверджених міською радою;

-                інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 

3.6.     Порядок створення та розмір статутного фонду Підприємства визначається Тячівською міською радою. Розмір статутного фонду є розрахунковою величиною, яка визначена як 10% вартості майна, на базі якого створюється Підприємство та становить ________________ гривень (прописом).

3.7.      Відчуження основних засобів, рухомого і нерухомого майна, які являються комунальною власністю територіальної громади міста здійснюється тільки з відома та за згодою Власника, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

3.8.      Розподіл прибутку Підприємства здійснюється за рішенням начальника Підприємства.

3.9.      Розмір частки прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, встановлюється рішенням міської ради.

 

4.   Управління Підприємством.

4.1.      Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та самоврядування трудового колективу Підприємства. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює чисельність штату.

4.2.      Начальник Підприємства призначається на посаду міським головою шляхом укладання контракту з подальшим виданням розпорядження та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.3.      Функціональні обов’язки працівників Підприємства визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

4.4.      Начальник Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Начальник самостійно вирішує питання господарської діяльності Підприємства.

4.5.      Трудовим колективом Підприємства є всі працівники, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

4.6.      Взаємовідносини керівника з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

4.7.      Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

4.8.      До виняткової компетенції Власника належить:

- визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

-  прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади міста;

 

-  затвердження штатного розкладу і визначення кількості працівників Підприємства, його структури;

-  прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

-  прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу;

4.9.     Начальник Підприємства:

-  відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства в межах Статуту та  несе повну відповідальність за неї;

-  приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

-  укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Підприємства;

-  у межах своєї компетенції видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

-  залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці;

-  затверджує калькуляції з надання окремих платних послуг.

 

5. Господарська діяльність Підприємства.

5.1.      Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2.      Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

5.3. Заробітна плати працівників Підприємства визначається відповідно до чинного законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

5.4     Підприємство разом з органом, до сфери управління якого воно входить, щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

5.5.      У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

5.6.      Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

5.7. По одержаних Підприємством кредитах Власник не несе відповідальності, за винятком випадків прийняття Власником на себе відповідних зобов’язань.

 

 

 

 

6.  Трудовий колектив та його самоврядування.

6.1.      Трудовий колектив формується з працівників, які своєю працею приймають участь у діяльності підприємства на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

6.2.      Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

 

7.   Облік і звітність.

7.1.      Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

7.2.      Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

7.3.      Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

7.4.      Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Підприємство самостійно обирає форми його організації.

7.5.      Забезпечення дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

7.6.      На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність.

 

8. Порядок внесення змін та доповнень до статуту.

8.1.      Зміни і доповнення до Статуту Підприємства вносяться рішенням Тячівської міської ради.

8.2.      Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Якщо зміни до Статуту оформляються не викладенням його в новій редакції, а шляхом прийняття окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною частиною Статуту Підприємства, про що на титульному аркуші змін робиться відповідна відмітка.

 

9. Припинення Підприємства.

9.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Власника – Тячівської міської ради, суду, та в інших випадках, встановлених законодавством.

9.2.  Підприємство ліквідується за рішенням Власника у випадках:

- при збитковості Підприємства та неможливості продовження ним подальшої діяльності;

 

- при визнанні Підприємства банкрутом, крім випадків, встановлених законом;

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації Підприємства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

- в інших випадках, встановлених законом.

9.3.  При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

9.4.  Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником або ліквідатором за рішенням суду.

9.5.  Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

 

скачать dle 12.0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -