» » Страница 9

       

       Сервісний центр ДПІ у Тячівському районі Зака­рпатської області ДПС став третім у нашому краї. Таким чином подат­кова служба піднімає на якісно вищий рівень об­слугову­вання платників подат­ків.Сервісний центр  обслугову­вання платни­ків податків Державної подат­ковій інспекції у Тя­чівському ра­йоні Закарпатської області ДПС урочисто відкрили 19 квітня 2012 року. В урочистос­тях з нагоди від­криття центру взяли участь голова державної податкової служби у За­карпатсь­кій області Ва­силь Іванчо, началь­ник ДПІ в Тячів­ському районі Закарпатської області ДПС Ілля Ма­тьола, місь­кий голова Іван Ко­вач, начальник управління еко­но­міки Тя­чівської райдержадмі­ніст­рації Бог­дан Маку­сій, голова Тячівської ра­йонної ради Михайло Данилюк, ко­лиш­ній начальник ДПІ у Тя­чівському ра­йоні Іван Бобрушко та платники по­датків району.


       

       І знову в центрі Тячева весня­ним водограєм зажурчав фонтан! Весняна пора приносить у місто веселу атмосферу, а символом те­пла наразі являється введення у дію міського фонтану. Знову ожи­ває культурна зона відпочинку для тячівців та гостей міста, а найбі­льше радіють «живинці» міста діт­лахи. Лише пробне включення фо­н­тану зібрало на­вколо об’єкту заці­кавлений натовп малечі, адже тут знову завирує життя і щодня зби­ратиметься мо­лодь.

       На так званій церемонії сезон­ного відкриття фонтану були прису­тні представники міської ради та працівники МНС, які стежили за ін­структивним проведенням підгото­вчих робіт введення в дію даного об’єкту. Отож, всі норми й правила були дотримані.

Бажаємо всім гарно й

ве­село проводити дозвілля!

 

Іванна Фіцай

 


       

У Тячеві гостинно зустріли Посла Швейцарії в Україні Крістіана ШьоненбергераЧетвертого квітня, у рамках по­дорожі Закарпаттям, Посол Швей­царії в Україні Крістіан Шьоненбер­гер з дружиною Барбарою відвідали Тячів. Найперше дипломат відвідав філію Вільшанського дитячого бу­динку-ін­тернату, молодіжний Центр «Парасо­лька», а відтак зустрівся із представ­никами міської та районної влади. Го­стинно, в щирій атмосфері приймав Крістіана Шьоненберга го­лова Тячів­ської райдержадміністра­ції М.І. Шеле­вер. На зустрічі також були присутні: дружина Посла Бар­бара Шьоненбер­гер, голова управ­ління праці та соціа­льного захисту населення Закарпат­ської ОДА В.В. Мацола, голова ра­йонної ради М.В. Данилюк, перший заступник Тячів­ського міського голови І.Я. Клебан, заступник міського голови Т.С. Мий­сарош, голова благодійної  органі­зації «Комітет Медичної Допо­моги в Закарпатті» Наталія Кабацій, засту­пник голови «Комітету Медичної Допомоги в Закарпатті», перекладач Леся Левко, директор молодіжного Центру «Парасолька» О.В. Лукач. За круглим столом велися дружні пере­говори: швейцарський амбаса­дор ці­кавився життєдіяльністю міста Тячів та району і, зокрема, зауважив, що За­карпаття дуже схоже на Швейца­рію. Особливо Послу сподобалося мі­сто Тячів, яке, на його погляд, має об­ла­городжений та охайний вигляд: «одразу відчува­ється потенційна співпраця влади із громадою», – від­значив він.    

 


       

Національне свято у пам’яті нащадків15 березня у міському сквері ім. Ло­йоша Ко­шута відбулася урочис­тість з нагоди свят­кування 164-річниці визвольної боротьби угорського народу 1848-1849 років.

        Цьогоріч  представ­ники місцевої влади, гості Тячева спільно з угорською громадою міста відзна­чили день, який став угорським національ­ним святом.  У добрій традиції від­зна­чання чер­гової рі­чниці визвольної боро­тьби угорсь­кого на­роду – від­го­мін національ­ної пере­моги, яка сьо­годні живе в народній пам’яті, щоб продовжити сла­вний дух істо­рії для прийдеш­ніх поколінь.

       Минуло більше як півтора століття з того історичного часу, коли боротьба за національну незалежність угорців  призвела до революції в Пешті, яка розпо­ча­лася 15 березня 1848 року. Визвольне про­тиборство було організовано видат­ними історичними особистостями тієї епохи, яких сьогодення шанує і пам’ятає –  Іштван Сечень та Лойош Кошут.

В основі угорських ін­тересів полягали питання націо­нальної не­залежності з до­триманням радика­льних демократичних принципів. У результаті ідейних прин­ципів та цілеспрямованих намірів відбулась революція. Зга­дане повстання стало початком визвольної боротьби за націона­льну незалежність і зародження но­вої парламентської держави.


       

     25 січня 2012 року Тячівський міський голова І.І.Ковач провів засідання виконкому Тячівської міської ради. Розглянуто та обго­ворено ряд питань, які стосуються жит­тєдіяльності міста та села Тячівка. Обговорено інформаційний лист прокурора Тячівського району  В.П. Братюка про стан боротьби зі злочинністю та правопорушен­нями в Тячівському районі за 2011 рік.

     Схвалено міську цільову про­граму «Власний дім» на 2012-2015 роки та запропоновано на розгляд сесії. Окрім того, затверджено: положення про містобудівну раду при виконкомі Тячівської міської ради у новій редакції та її оновле­ний склад; калькуляції вартості однієї норми часу на роботи та послуги, що виконується Тячівсь­ким міським БТІ на 2012 рік.

   

 

 

 


       

Сесія прийняла бюджет Тячівської міської ради на 2012 рікУ четвер, 12 сі­чня, міський го­лова І.І.Ковач про­вів засідання дев’ятої сесії Тячівської міської ради VІ-го скликання. Роботу сесії розпо­чато із підведення підсумків вико­нання бюджету Тячівської мі­сь­кої ради за 2011 рік. З даного пи­тання інформувала присутніх Г.І. Яри­нич, завідувач фінансово-гос­подарським відділом міської ради. Співдоповідав І.І. Кричфалушій, го­лова постійної комісії з питань  пла­нування  бю­джету, фі­нансів, торгі­вельного та по­буто­вого обслугову­вання насе­лення, розвитку підпри­ємни­цтва. Відтак, де­путати пере­йшли до ак­ту­аль­ного пи­тання – фо­рмування голо­вного фі­нансового документу – бюджету Тя­чівської мі­ської ради на 2012 рік. До­повіла - Г.І. Яри­нич, за­відувач фінан­сово-госпо­дарським відділом міської ради.

– Певна річ, упродовж року мі­сь­кий бюджет буде корегува­тися, вно­сити­муться зміни. Наразі комісія дій­шла ви­сновку прийняти бюджет, - відзначив го­лова бю­джет­ної комісії І.І.Кричфалушій. Та­ким чином, депу­тати безпосере­дньо на сесії затвер­дили місь­кий бюджет. 


       

Підведено підсумки, затверджено програми29 грудня 2011 року під голо­ву­ванням міського голови І.І.Ковача від­бу­лася восьма сесія VІ-го скли­кання Тя­чівської  міської  ради.  На розгляд сесії виносилися питання затвер­дження цілої низки програм, зокрема:  Програма   еко­номічного і соціаль­ного розвитку м. Тя­чів та села Тячівка на 2012 рік та ряд ін­ших цільових Програм на 2012 рік.

      Крім того, депутати затвер­дили  орієнтовний  план роботи Тя­чівської мі­ської ради на 2012 рік. Роз­глянуто ряд звернень з питань землекорис­тування щодо вико­нання земельної ре­форми. З цього приводу інформував присутніх Д.А. Титов, за­ступ­ник началь­ника міськ­райуправ­ління Держком­зему  мі­ста Тя­чів та Тячівсь­кого району  За­ка­рпатської області.

 Роботу сесії продовжено роз­гля­дом протесту на рішення сьомої сесії VІ скли­кання  Тячівської місь­кої ради «Про делегування повно­важень Тячівської міської ради в сфері встанов­лення ста­вок єди­ного податку Тя­чів­ській районній раді».  Депутати вирішили протест /в по­рядку ст.21 За­кону України «Про проку­ра­туру»/ за­дово­лити, тим са­мим скасу­вати відпо­відне рішення сьомої сесії VІ скликання Тячівської міської ради.


© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -