» » Страница 6

       

Перспективні ініціативи  і  спільні проекти із містами-побратимамиУ понеділок, 14 листопада, Тячів­ську міську раду відвідала делегація з міста-побратима Нодькалло. До неї ввійшли се­кретар ради Ласло Тирик,  працівники мерії Нодькалло та керів­ник проектної організації Ласло Рока з м.Ніредьгази. Представників угорсь­кої делегації зу­стріли міський голова І.І.Ковач, заступник міського голови Т.С.Мийсарош, віце-пре­зидент Асо­ці­а­ції міст, селищ і сіл «Закар­паття – ХХІ століття» О.В. Лукша.

      Метою візиту стало обговорення сто­рін щодо участі в оголошеному 30 вересня 2011 році третьому конкурсі, який діє у ра­мках Програми прикордон­ного співробіт­ництва Європейського Ін­струменту Сусід­ства і Партнерства (ЄІСП) Угорщина-Словаччина-Руму­нія-Україна 2007-2013. Під час зустрічі ке­рівники україно-угорсь­ких міст вирішили взяти участь у спіль­ному проекті в галузі енергозбере­ження, ап­лікантом в якому виступить ме­рія м.Нодькалло із залученим пар­т­нером проекту – Тячівською міською радою. Для втілення проекту в реаль­ність до кі­нця листопада вирішено узгодити дані інфо­рмаційного характеру. Зок­рема, пого­джено скласти план у фо­рмі логіко-структурної матриці та опис ви­значених заходів, об’єктів, цілей  на ан­глійській та угорській мовах.


       

Закладено символічну капсулу під будівництво сучасного спортивного комплексуОдним із найперших  завдань у реалізації даного проекту було вирішення питання щодо земельної ділянки під будівництво сучасного спорткомплексу. Найкращою було вибрано те­ри­торію в мікрорайоні вул. Вайди, де розміщені та функціонують загальноосвітні школи №1 та №2, професійний ліцей, дошкільний навчаль­ний за­клад, а також: біля десяти багатокварти­рних жи­тлових будинків. Та й саме розміщення майбут­нього спортивного комплексу сприятиме доступ­ності всіх бажаючих міста займатися спортом.

     Міською радою прийнято ці­лий ряд власних рішень, які пе­ре­дують будівництву спортив­ного закладу, виготовлено прое­ктно-кошторисну документацію, прове­дено процедуру держав­них заку­півель на виконання бу­дівельних робіт та визначено їх виконавців, спільними зусил­лями влади усіх рівнів вишукані кошти.


       

У колі дружньої родини

      День Тячева відзначався ве­личаво й за доброю традицією – два дні. Органі­затори святку­вання подбали про те, щоб кожен знай­шов собі роз­ваги до вподоби. Тож відбува­лися найрізноманіт­ніші за­ходи – спор­тивні турніри та зма­гання, конце­ртні програми, ат­ракці­они, ви­ставки, конкурси.

      Не обійшлося і без при­єм­них сюрпризів, які щоразу міська влада готує мешканцям. Минулого року це було відкриття оновленого фонтану. Тепер дару­нок підготу­вали малечі – на реко­нструйованій площі Поштовій встановлено міні - Діснейленд та каток. Влітку тут ді­тки змо­жуть кататися на роликах, а взи­мку на ковзанах.

      Не менш важ­ли­вою подією стало закладання кап­сули під буді­вництво нового сучас­ного спортив­ного комплексу на ву­лиці Вайди, кошторисна вар­тість якого складає більше 12-ох мільйо­нів гривень.

      Також відбулося підпи­сання угоди про співпрацю з міс­том Вац з Угорщини. До речі вже діє Мемора­ндуму між містами – побра­тимами Тячів та Буча ( Київ­ська об­ласть), Нодькало ( Угор­щина), Нег­решть-Оаш (Румунія), Ясберень (Угор­щина), Бардієво ( Словакія), Бокто­ловрантгазо (Уго­рщина).


       

ПРЕЗИДЕНТ УГОРЩИНИ ПАЛ ШМІТТ ВІДВІДАВ ТЯЧІВМинулих вихідних у Закар­патті з ознайомчим візитом побував Президент Угорщини Пал Шмітт. Після зустрічі з губернатором краю Олександром Ледидом поважний гість з робочими поїздками відвідав Мукачево, Берегово, Виноградів та Тячів. У нашому місті президент перебував декілька годин і за цей період відвідав чимало значних місць, зустрівся з представниками влади й угорської громади.

          Найперше президентський кортеж заїхав на завод ТзОВ «Шкала – Енерджі» по виготов­ленню опалювальних паллетів – гранул з відходів деревини, де здій­снив відкриття другої лінії. На сьо­годні це перша і найбільша угор­ська інвестиція в Україні, а та­кож перше індустріальне фінансу­вання Угорського Банку Розвитку (МFВ). Тут Президента Угорщини Пала Шмідта зустріла офіційна де­легація у складі представників місь­кої, ра­йонної і обласної влади. Зок­рема, міський голова І.І.Ковач, го­лова РДА М.І.Шелевер,перший заступник М.М.Цірик, начальник ДПІ у Тячів­ському районі В.М.Михалчич, за­ступ­ник голови ОДА Володимир Прихо­дько, дире­к­тор ТОВ ТзОВ «Шкала – Енер­джі» Янчо Іллейш. Угор­ську сторону пред­ставили – посол Угорщини в Україні Мігай Баєр, керів­ник Служби зовніш­ніх справ Мартон Вайна, Президент Держав­ного українсь­кого самовря­дування в Угорщині Ярослава Гар­тяні, Генконсул Угор­ської Респуб­ліки в Ужгороді Йожеф Бачкаї.

 


       

У Тячеві «запульсувало» життя нового об’єкту –відкрито дитячий майданчик на площі ПоштовійВже стало хорошою традицією для місцевої  влади під час святкування Дня Тячева давати дихання но­вим соціальним об’єктам на території міста. Мину­лого року тячівці та гості міста стали свідками від­криття у райцентрі фонтану, а цьогорічні святку­вання неабияк порадували маленьких жителів міста – у Тячеві відкрито дитячий майданчик. Вимріяний дитячий світ став реальністю: ще задовго до від­криття та й під час святкового заходу на новому ди­тячому майданчику лунав радісний дитячий сміх. Як ніхто інший, малеча щиро переповнена щастям, від­значала свій тріумф, по-дитячому радіючи, що про них не забули і подарували їм казкову країну.


       О.Пономарьов "Вітаю з Днем міста"Сіті-лайт у місті Тячів: Олександр Пономарьов "Вітаю з Днем міста"

       

У Тячеві відкрили пам’ятник воїнам-"афганцям"Урочисте відкриття монумента відбулося напередодні Дня незалежності.Площа Пам'яті у Тячеві, яку дотепер прикрашали два пам'ятники – військовим, що полягли  у Першій Світовій війні, та Герою Радянського Союзу Степанові Вайді – збагатилася ще одним монументом – воїнам-"афганцям".

У вівторок, 23 серпня, монумент із великими почестями відкривали представники трудових колективів Тячівського району, учнівська і стедентська молодь, а також учасники бойових дій у Афганістані та військових конфліктів у інших державах. Близько сорока "афганців" прибули з самого Тячівського району, ще кілька – з інших регіонів Закарпаття.


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -