» » Страница 4

       

       Сервісний центр ДПІ у Тячівському районі Зака­рпатської області ДПС став третім у нашому краї. Таким чином подат­кова служба піднімає на якісно вищий рівень об­слугову­вання платників подат­ків.Сервісний центр  обслугову­вання платни­ків податків Державної подат­ковій інспекції у Тя­чівському ра­йоні Закарпатської області ДПС урочисто відкрили 19 квітня 2012 року. В урочистос­тях з нагоди від­криття центру взяли участь голова державної податкової служби у За­карпатсь­кій області Ва­силь Іванчо, началь­ник ДПІ в Тячів­ському районі Закарпатської області ДПС Ілля Ма­тьола, місь­кий голова Іван Ко­вач, начальник управління еко­но­міки Тя­чівської райдержадмі­ніст­рації Бог­дан Маку­сій, голова Тячівської ра­йонної ради Михайло Данилюк, ко­лиш­ній начальник ДПІ у Тя­чівському ра­йоні Іван Бобрушко та платники по­датків району.


       

У Тячеві гостинно зустріли Посла Швейцарії в Україні Крістіана ШьоненбергераЧетвертого квітня, у рамках по­дорожі Закарпаттям, Посол Швей­царії в Україні Крістіан Шьоненбер­гер з дружиною Барбарою відвідали Тячів. Найперше дипломат відвідав філію Вільшанського дитячого бу­динку-ін­тернату, молодіжний Центр «Парасо­лька», а відтак зустрівся із представ­никами міської та районної влади. Го­стинно, в щирій атмосфері приймав Крістіана Шьоненберга го­лова Тячів­ської райдержадміністра­ції М.І. Шеле­вер. На зустрічі також були присутні: дружина Посла Бар­бара Шьоненбер­гер, голова управ­ління праці та соціа­льного захисту населення Закарпат­ської ОДА В.В. Мацола, голова ра­йонної ради М.В. Данилюк, перший заступник Тячів­ського міського голови І.Я. Клебан, заступник міського голови Т.С. Мий­сарош, голова благодійної  органі­зації «Комітет Медичної Допо­моги в Закарпатті» Наталія Кабацій, засту­пник голови «Комітету Медичної Допомоги в Закарпатті», перекладач Леся Левко, директор молодіжного Центру «Парасолька» О.В. Лукач. За круглим столом велися дружні пере­говори: швейцарський амбаса­дор ці­кавився життєдіяльністю міста Тячів та району і, зокрема, зауважив, що За­карпаття дуже схоже на Швейца­рію. Особливо Послу сподобалося мі­сто Тячів, яке, на його погляд, має об­ла­городжений та охайний вигляд: «одразу відчува­ється потенційна співпраця влади із громадою», – від­значив він.    

 


       

Підведено підсумки, затверджено програми29 грудня 2011 року під голо­ву­ванням міського голови І.І.Ковача від­бу­лася восьма сесія VІ-го скли­кання Тя­чівської  міської  ради.  На розгляд сесії виносилися питання затвер­дження цілої низки програм, зокрема:  Програма   еко­номічного і соціаль­ного розвитку м. Тя­чів та села Тячівка на 2012 рік та ряд ін­ших цільових Програм на 2012 рік.

      Крім того, депутати затвер­дили  орієнтовний  план роботи Тя­чівської мі­ської ради на 2012 рік. Роз­глянуто ряд звернень з питань землекорис­тування щодо вико­нання земельної ре­форми. З цього приводу інформував присутніх Д.А. Титов, за­ступ­ник началь­ника міськ­райуправ­ління Держком­зему  мі­ста Тя­чів та Тячівсь­кого району  За­ка­рпатської області.

 Роботу сесії продовжено роз­гля­дом протесту на рішення сьомої сесії VІ скли­кання  Тячівської місь­кої ради «Про делегування повно­важень Тячівської міської ради в сфері встанов­лення ста­вок єди­ного податку Тя­чів­ській районній раді».  Депутати вирішили протест /в по­рядку ст.21 За­кону України «Про проку­ра­туру»/ за­дово­лити, тим са­мим скасу­вати відпо­відне рішення сьомої сесії VІ скликання Тячівської міської ради.


       

Тячів здобув пальму першості на обласному конкурсі «Населений пункт найкращогоблагоустрою і зразкового громадського порядку»В кінці жовтня, цього року до Тячівсь­кої міської ради надійшов лист із Закар­патської обласної ради стосовно прове­дення щоріч­ного обласного конкурсу «На­селений пункт найкращого благоустрою і зразкового гро­мадського порядку». Згідно цього листа, визначено два етапи прове­дення конкурсу, а саме на районному рівні (з 1 по 15 листо­пада) і на обласному рівні (з 20 листопада по 1 грудня). Таким чином, Тячівська міська рада активно та з відпо­відальністю взяла участь в цьому конкурсі.

       Відповідно до умов проведення конку­рсу на районному та обласному рівнях, його учасникам необхідно було, у визна­че­ний термін (а це надзвичайно стислі строки), подати пакет документів. А саме: пояснювальну записку, яка б включала по­казники  визначення рівня благоустрою те­риторії м. Тячів за звітний період, тобто 2011 рік; довідки щодо стану благоустрою подані районними установами, організаці­ями та відділами міської ради; фотоаль­бом, виготовлений у форматі А3 та диски із фотографіями, презентація об’ємом до 24 слайдів.


       

Перспективні ініціативи  і  спільні проекти із містами-побратимамиУ понеділок, 14 листопада, Тячів­ську міську раду відвідала делегація з міста-побратима Нодькалло. До неї ввійшли се­кретар ради Ласло Тирик,  працівники мерії Нодькалло та керів­ник проектної організації Ласло Рока з м.Ніредьгази. Представників угорсь­кої делегації зу­стріли міський голова І.І.Ковач, заступник міського голови Т.С.Мийсарош, віце-пре­зидент Асо­ці­а­ції міст, селищ і сіл «Закар­паття – ХХІ століття» О.В. Лукша.

      Метою візиту стало обговорення сто­рін щодо участі в оголошеному 30 вересня 2011 році третьому конкурсі, який діє у ра­мках Програми прикордон­ного співробіт­ництва Європейського Ін­струменту Сусід­ства і Партнерства (ЄІСП) Угорщина-Словаччина-Руму­нія-Україна 2007-2013. Під час зустрічі ке­рівники україно-угорсь­ких міст вирішили взяти участь у спіль­ному проекті в галузі енергозбере­ження, ап­лікантом в якому виступить ме­рія м.Нодькалло із залученим пар­т­нером проекту – Тячівською міською радою. Для втілення проекту в реаль­ність до кі­нця листопада вирішено узгодити дані інфо­рмаційного характеру. Зок­рема, пого­джено скласти план у фо­рмі логіко-структурної матриці та опис ви­значених заходів, об’єктів, цілей  на ан­глійській та угорській мовах.


       

Закладено символічну капсулу під будівництво сучасного спортивного комплексуОдним із найперших  завдань у реалізації даного проекту було вирішення питання щодо земельної ділянки під будівництво сучасного спорткомплексу. Найкращою було вибрано те­ри­торію в мікрорайоні вул. Вайди, де розміщені та функціонують загальноосвітні школи №1 та №2, професійний ліцей, дошкільний навчаль­ний за­клад, а також: біля десяти багатокварти­рних жи­тлових будинків. Та й саме розміщення майбут­нього спортивного комплексу сприятиме доступ­ності всіх бажаючих міста займатися спортом.

     Міською радою прийнято ці­лий ряд власних рішень, які пе­ре­дують будівництву спортив­ного закладу, виготовлено прое­ктно-кошторисну документацію, прове­дено процедуру держав­них заку­півель на виконання бу­дівельних робіт та визначено їх виконавців, спільними зусил­лями влади усіх рівнів вишукані кошти.


       

У колі дружньої родини

      День Тячева відзначався ве­личаво й за доброю традицією – два дні. Органі­затори святку­вання подбали про те, щоб кожен знай­шов собі роз­ваги до вподоби. Тож відбува­лися найрізноманіт­ніші за­ходи – спор­тивні турніри та зма­гання, конце­ртні програми, ат­ракці­они, ви­ставки, конкурси.

      Не обійшлося і без при­єм­них сюрпризів, які щоразу міська влада готує мешканцям. Минулого року це було відкриття оновленого фонтану. Тепер дару­нок підготу­вали малечі – на реко­нструйованій площі Поштовій встановлено міні - Діснейленд та каток. Влітку тут ді­тки змо­жуть кататися на роликах, а взи­мку на ковзанах.

      Не менш важ­ли­вою подією стало закладання кап­сули під буді­вництво нового сучас­ного спортив­ного комплексу на ву­лиці Вайди, кошторисна вар­тість якого складає більше 12-ох мільйо­нів гривень.

      Також відбулося підпи­сання угоди про співпрацю з міс­том Вац з Угорщини. До речі вже діє Мемора­ндуму між містами – побра­тимами Тячів та Буча ( Київ­ська об­ласть), Нодькало ( Угор­щина), Нег­решть-Оаш (Румунія), Ясберень (Угор­щина), Бардієво ( Словакія), Бокто­ловрантгазо (Уго­рщина).


© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -