» » Страница 10

       

У м.Тячеві проведена фахова майстерня на тему: «Розмежування земель державної та комунальної власностіУ рамках проекту „Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування” (проект „ДІАЛОГ”) у місті Тячеві Закарпатської області 9 грудня 2011 року проведена фахова майстерня на тему: «Розмежування земель державної та комунальної власності і просторове планування: можливості та проблеми».

         До участі у заході запрошено голів міських, сільських та селищних рад Закарпатської області; заступника начальника Головного управління Держкомзему у Закарпатській області Поповича М.В.  та віце-президента з виконавчої роботи місцевої Асоціації розвитку і реформ міст, селищ і сіл «Закарпаття – ХХІ століття» п. Лукшу О. В.

         На засіданні обговорено законодавчі повноваження сільських, селищних та міських рад та місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин в розрізі інтересів громад та держави, відмінності між землями державної та комунальної власності, переваги та можливі недоліки проведення їх розмежування у різних ситуаціях, повноваження міських (селищних) рад та місцевих адміністрацій у земельних питаннях, необхідність просторового планування. Упродовж виступів учасникам демонстрували слайд-шоу Презентації фахової майстерні на вказану тему.


       

В Тячеві працює льодова аренаВідкриття льодового катка стало знаковою подією для мешканців Тячева. Це та подія, на яку тячівці з нетерпінням чекали і про яку до­недавна ми з вами могли лише мріяти. Ні для кого не секрет, що її вже поправу охрестили «найздоровішою родзинкою» 2011 року. Це й не­дивно, бо до  впровадження цього соціального проекту в дійсність прикута пильна увага як дітей, так і дорослих. Позаяк ця справа направлена на популяризацію здорового способу життя, адже гро­мада Тячева повинна бути здоровою.

     Урочисте відкриття розважально-спорти­вної льодової арени (ковзанки) відбулося у вівто­рок, 13 грудня, на площі Поштовій перед район­ним Будинком культури. На відкритті були прису­тні: співзасновники ТОВ «Айс-Ленд» В.В. Ябрик, В.В. Пацкан, Р.В. Ярема; Тячівський міський го­лова І.І.Ковач; заступник голови РДА Ф.С.Стан; заступник голови районної ради І.І.Грабарь; директор розважально-спортивної льо­дової арени І.Ю.Паш, а також      члени виконкому, депутати Тячівсь­кої міської ради, весь актив міста, представники державних установ та мешканці міста, яких цього дня на площі Поштовій згуртувала неординарна подія.


       

Тячів здобув пальму першості на обласному конкурсі «Населений пункт найкращогоблагоустрою і зразкового громадського порядку»В кінці жовтня, цього року до Тячівсь­кої міської ради надійшов лист із Закар­патської обласної ради стосовно прове­дення щоріч­ного обласного конкурсу «На­селений пункт найкращого благоустрою і зразкового гро­мадського порядку». Згідно цього листа, визначено два етапи прове­дення конкурсу, а саме на районному рівні (з 1 по 15 листо­пада) і на обласному рівні (з 20 листопада по 1 грудня). Таким чином, Тячівська міська рада активно та з відпо­відальністю взяла участь в цьому конкурсі.

       Відповідно до умов проведення конку­рсу на районному та обласному рівнях, його учасникам необхідно було, у визна­че­ний термін (а це надзвичайно стислі строки), подати пакет документів. А саме: пояснювальну записку, яка б включала по­казники  визначення рівня благоустрою те­риторії м. Тячів за звітний період, тобто 2011 рік; довідки щодо стану благоустрою подані районними установами, організаці­ями та відділами міської ради; фотоаль­бом, виготовлений у форматі А3 та диски із фотографіями, презентація об’ємом до 24 слайдів.


       
У Тячеві скорботно пом’янули жертв Голодомору 1932-33 років26 листопада перед районним Будинком культури у місті Тячів відбувся меморіаль­ний за­хід, який вніс свою почесну, пам’ятну лепту до всеукраїнської акції «Запали свічку». Щоб вша­нувати па­м'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років на площі Поштовій зібралися представники райдержадміністрації, органу мі­сцевого самоврядування, державних установ, навчальних закладів, громадських ор­ганізацій, культури, релігійної конфесії міста та небай­дужі тячівці. Уособленням щирого жалю за мі­льйонними жертвами невинних українців стало мерехкотіння свічок, які тримали в руках при­сутні на заході. Щороку тривожний передзвін нагадує нам, живим, про стражденну Голгофу замучених голо­дом. Наш святий обов’язок пам’ятати про ці жах­ливі події, що жорстокістю помітили сторінки нашої істо­рії. Поминальний захід підтримало керівництво району: голова Тячівської РДА М.І. Шелевер, голова районної ради М.В. Данилюк, заступники голови РДА – М.М. Цірик та М.І. Подвич, перший заступник міського голови І.Я. Клебан, начальник райвідділу міліції М.Ф. Немеш начальник управління освіти, молоді та спорту М. І. Довжанин та інші.

На сцені свічками був викладений симво­лічний хрест, який сгував сповісником початку меморіального заходу. Ведучі Наталія Сасин та Михайло Рудик під щемні мелодійні мотиви, пронизливими промовами відтворили ті трагічні події, коли наш народ пере­жив страхіт­ливий період – штучного голоду.


       

Перспективні ініціативи  і  спільні проекти із містами-побратимамиУ понеділок, 14 листопада, Тячів­ську міську раду відвідала делегація з міста-побратима Нодькалло. До неї ввійшли се­кретар ради Ласло Тирик,  працівники мерії Нодькалло та керів­ник проектної організації Ласло Рока з м.Ніредьгази. Представників угорсь­кої делегації зу­стріли міський голова І.І.Ковач, заступник міського голови Т.С.Мийсарош, віце-пре­зидент Асо­ці­а­ції міст, селищ і сіл «Закар­паття – ХХІ століття» О.В. Лукша.

      Метою візиту стало обговорення сто­рін щодо участі в оголошеному 30 вересня 2011 році третьому конкурсі, який діє у ра­мках Програми прикордон­ного співробіт­ництва Європейського Ін­струменту Сусід­ства і Партнерства (ЄІСП) Угорщина-Словаччина-Руму­нія-Україна 2007-2013. Під час зустрічі ке­рівники україно-угорсь­ких міст вирішили взяти участь у спіль­ному проекті в галузі енергозбере­ження, ап­лікантом в якому виступить ме­рія м.Нодькалло із залученим пар­т­нером проекту – Тячівською міською радою. Для втілення проекту в реаль­ність до кі­нця листопада вирішено узгодити дані інфо­рмаційного характеру. Зок­рема, пого­джено скласти план у фо­рмі логіко-структурної матриці та опис ви­значених заходів, об’єктів, цілей  на ан­глійській та угорській мовах.


       

      14 листопада у Тячівській місь­кій раді відбулася зустріч віце-пре­зидента Асо­ці­ації міст, селищ і сіл «Закарпаття – ХХІ століття» О.В. Лукші, регіональ­ного координатора проекту Діа­лог ВАОМС «Асоціації міст України» І.І. Ревтія, першого за­ступника мі­ського голови Тячів­ської міської ради І.Я. Клебана та заступ­ника міського голови Т.С. Мийса­роша. Під час зустрічі було обго­ворено мету проекту Діалог ВА­ОМС «Асо­ціації міст України», яка  передба­чає від­критий діалог ор­ганів місце­вого самоврядування (міст ра­йонного значення та се­лищ ра­йону) із виконавчою вла­дою (обла­сною). Про впрова­дження згада­ного про­екту на За­карпатті  «Тячів» повід­омив Іван Іванович Ревтій. 

      – Дана програма започатко­вана у минулому році в рамках проекту між­народної технічної допомоги «Ініціа­тива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні (ДІАЛОГ)», фінансованого Агенством США з міжнародного розви­тку. Згідно даної програми те­риторіа­ль­ним громадам на­дається комп’ютер із ліцензованою програ­мою забезпе­чення, який слугува­тиме для обміну досвідом і допо­моги в юридичних ас­пектах.


       

   Як ми уже повідомляли у по­передньому номері газети, мину­лої п’ятниці відбулася сьома сесія Тя­чівської  міської  ради VI-го скли­кання. Серед розглянутих пи­тань хотілося б звернути увагу  на най­більш актуальні, що розгляда­лись і викликали дискусії у залі. Що стосу­ється підсумків виконання міського бюджету за  9 місяців   2011 року, то за інформацією заві­дувача фінан­сово-господарським відділом Тячів­ської міської ради Г.І. Яринич, зафік­совано переви­конання по доходах. По видатках є деякі мінуси у сфері соціального захисту, освіти, куль­тури, фізкуль­тури  і спорту та фінан­суванні де­яких Програм. Тому пода­льші спрямування підуть на захи­щені статті. У внесених змінах також враховано підготовку до святку­вання Нового року, зокрема, заку­пку новорічних подарунків деяким кате­горіям населення ( вихованці ДНЗ та Центру «Парасолька», діти-інваліди, діти, позбавлені ба­тьківського піклу­вання тощо) та встановлення голо­вної ялинки на центральній площі міста.


© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -