» » Страница 65

       

Запитують – відповідаємо!– Чи змінюється ставка єдиного пода­тку протягом року для фізич­них осіб — підприємців третьої групи спроще­ної системи оподатку­вання?

       Відповідно до п. 293.3 ст. 293 Податко­вого кодексу України від 2 грудня 2010 ро­ку № 2755-VІ зі змінами та допов­неннями (далі — ПКУ) відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у роз­мірі:

для третьої групи платників єдиного податку:

     1)  3 відсотки доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;

     2)  5 відсотків доходу — у разі вклю­чення  податку  на  додану  вартість до складу єдиного податку.

Для п'ятої групи платників єдиного по­датку:

     1)  7 відсотків доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;

     2)  10 відсотків доходу — у разі вклю­чення  податку  на додану вартість до складу єдиного податку.


       

Декларування у 2013 році доходів громадянНагадаємо, що подання подат­ко­вої декларації про майновий стан і доходи передбачено Конституцією України та Податковим кодексом України.

    Декларування у 2013 році до­хо­дів громадян пов’язано з вико­нанням платниками податку на до­ходи фізи­чних осіб норм Податко­вого кодексу України від 02.12.10р. №2755-VI (далі – ПКУ), згідно з яким окремі категорії громадян, зо­бов’язані подати та/або мають право подати річну податкову де­кларацію для отримання податко­вої знижки.

Форма податкової декларації та Інструкція щодо її заповнення за­тверджена  наказом Міністерства фі­нансів України від 07.11.2011 №1395 (із змінами і доповненнями, внесе­ними наказами МФ України від 03.02.12 № 84 та від 06.07.12 № 806).

Ким заповнюється  декларація?

    Податкова декларація запов­ню­ється платником податку само­стійно або іншою особою, нотаріа­льно упо­вноваженою платником податку здій­снювати таке запов­нення.

    Обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку поклада­ється на таких осіб:


       

Які види доходів підлягають обов’язковому декларуванню громадянами
Які види доходів підлягають обов’язковому
 декларуванню громадянами

      До таких доходів, що підлягають де­кларуванню, відносяться:

      – дохід у вигляді вартості ус­падкованого майна (кошти, майно, май­нові чи немайнові права) у межах, що під­лягає оподаткуванню (крім спадкоєм­ців-нерезидентів, які зобов'я­зані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини та спадко­ємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульо­вою ставкою податку на доходи фізич­них осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до но­таріального оформлення об'єктів спад­щини) (п. 174.3 ст. 174 Кодексу);

      – дохід у вигляді подарунку від фізичних осіб (або в результаті укла­дання договору дарування) (крім об­дарованих (нерезидентів), які зобов'я­зані сплатити податок до нотаріа­льного оформлення договору да­рування та обдарованих (резидентів), які отримали подарунок, що оподаткову­ється за нульовою ставкою по­датку на доходи фізичних осіб, а та­кож іншими обдарованими (резиден­тами), які сплатили податок до нотаріаль­ного оформлення об’єктів дару­вання) (п. 174.6 ст. 174 Кодексу);

      – дохід, отриманий орендода­вцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо орендар є фі­зичною особою, яка не є суб'єктом гос­подарювання (пп.170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Кодексу);

     – дохід, отриманий орендода­вцем при наданні рухомого майна в оренду (суборенду), якщо орен­дар є фізичною особою, яка не є су­б'єктом господарювання (пп.164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

     – дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріа­льної або немайнової (моральної) шкоди (крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збит­ків, завданих платнику податку внаслі­док заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоро­в'ю; відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов'язання; пені, що спла­чується на користь платника пода­тку за рахунок бюджету (цільового стра­хового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошо­вих зобов'язань або інших сум бюджет­ного відшкодування; суми втрат, заподія­них платнику податку актами, ви­знаними неконституційними, або неза­конними рішеннями, діями чи бездія­льністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, орга­нів досудового розслідування, прокура­тури або суду, що відшкодовуються дер­жавою в порядку, встановленому за­коном; виплати з державного бю­джету, пов'язані з виконанням рішень за­кордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав лю­дини, прийнятих за наслідками роз­гляду справ проти України), (пп.164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

   – дохід від операцій з про­дажу (обміну) нерухомого майна (осо­бою, у власності якої перебував об'єкт не­рухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права  власності на таке майно);

   – дохід від операцій з про­дажу рухомого майна (за генеральною до­віреністю; у разі ухвалення судом, тре­тейським судом рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно (п. 173.8 ст. 173 Кодексу);

   – іноземні доходи (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).

   Увага!  Фізичні особи мо­жуть отримувати доходи, які відповідно до норм розділу IV ПКУ не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні або ви­платі, але не звільнені від оподатку­вання (пп. 168.1.3 п. 168 ст. 168 Коде­ксу). Платники податку також зо­бов’язані подати декларацію та задекла­рувати такі доходи:

   – інвестиційний дохід (пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Кодексу);

   – невикористані та неповер­нуті кошти у вигляді цільової благодійної допомоги (пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Ко­дексу);

   – нецільова благодійна допо­мога понад встановлену норму (у 2012 році – 1500 грн.) (пп.170.7.3 п.170.7 ст. 170 Кодексу);

   – не погашена частина пода­тку з суми, наданої під звіт при припи­ненні трудової діяльності (пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу);

   – додаткові блага від третьої особи (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Коде­ксу);

   – сума боргу платника пода­тку, анульованого кредитором за його са­мостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності (якщо кредитор повідомляє платника податку - борж­ника рекомендованим листом з повідом­ленням про вручення про анулю­вання боргу та включає суму ану­льованого боргу до податкового розраху­нку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників пода­тку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано (пп. "д" 164.2.17 п.164.2 ст.164 Кодексу);

  – сума заборгованості плат­ника податку за укладеним ним циві­льно-правовим договором, за якою ми­нув строк позовної давності та яка пере­вищує суму, що становить 50 відсот­ків місячного прожиткового міні­муму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році – 536 грн. 50 коп.), крім сум по­даткової заборгованості, за якими ми­нув строк позовної давності згідно з розді­лом II цього Кодексу, що встанов­лює по­рядок стягнення заборгованості з пода­тків, зборів і погашення податко­вого боргу (пп. 164.2.7  п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

   – дохід, що становить пози­тивну різницю між сумою коштів, одержа­ною платником податку від фінан­сової установи після реалізації за­ставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з не­виконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (по­зики), та сумою фактично сплачених пла­тником податку зобов'язань за та­ким договором кредиту (позики), і су­мою, що утримана фінансовою устано­вою в рахунок компенсації своїх ви­трат/втрат (включаючи залишок непога­шеної платником податку суми фі­нансового кредиту) згідно з таким до­говором (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

   – сума недоплати податку при припиненні трудової діяльності (пп. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 Кодексу);

   – кошти або майно (немате­ріальні активи), отримані платником по­датку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із за­коном, у сумах, які визначені обвину­вальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання (пп.164.2.12 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Терміни сплати податку, донарахованого за річною пода­тковою декларацією або отримання надміру сплаченої суми податку

   Фізична особа зобов’язана само­стійно до 1 серпня 2013 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазна­чену в поданій нею річній податковій де­кларації.

   Сума податкових зобов’язань, дона­рахована органом державної подат­кової служби, сплачується до від­повідного бюджету у строки, встанов­лені ПКУ.

  Сума, що має бути повернена плат­нику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протя­гом 60 календарних днів після надхо­дження такої податкової декларації.

 

Сектор взаємодії із ЗМІ та гро­мадсь­кістю

ДПІ у Тячівському  ра­йоні

Зака­рпат­ської області ДПС


       

До відома: Які платники податку зобов’язані подавати річну податкову декларацію?- Платник податку зо­бов’язаний подати податкову декларацію за ре­зультатами податкового (звітного) року та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб, якщо протя­гом календарного року він отри­мав доходи, зокрема:

  – від особи, яка не є подат­ковим агентом;

  – які згідно з нор­мами розділу ІV Податкового кодексу не під­лягають оподат­куванню під час їх нара­хування чи виплати, але не є зві­льненими від оподат­ку­вання;

  – які нараховува­лися (виплачу­валися, надава­лися) плат­нику пода­тку двома або більше подат­ко­вими агентами лише у формі заробітної плати, інших за­охочуваль­них та компенса­ційних виплат або ін­ших ви­плат і винагород у зв'язку з тру­довими відносинами та за циві­льно-правовими догово­рами, і при цьому за­гальна рі­чна сума таких опо­датковува­них доходів пере­вищує сто двадцять роз­мірів мінімальної за­робітної плати, встановленої зако­ном на 1 січня звітного податко­вого року (у 2012 році – 128 760 грн. (1073х120)).


       

Порядок заповнення та подання податкової декларації фізичними особами – підприємцямиВідповідно до п.177.5 ст.177 ПКУ податкова декларація про майновий стан і доходи  фізичними особами – підприємцями  подається до органу державної податкової служби за міс­цем своєї податкової адреси за ре­зультатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового пе­ріоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на до­ходи.

    Фізичні особи – підприємці по­дають річну податкову декларацію у строк, визначений пп.49.18.5  п.49.18 ст.49 цього Кодексу. Згідно з цим пунктом платники податку на доходи фізичних осіб – підприємці  подат­кову декларацію подають протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

     Якщо останній день строку по­дання податкової декларації припа­дає на вихідний або святковий день, то останнім днем  строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим  днем (п.49.20 ст.49 ПКУ).


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -