» » Страница 64

       

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкиЗ 1 січня 2013 року введе­ний податок на неру­хоме майно, відмінне від зе­мельної ділянки, який сплачу­ють фізичні та  юриди­чні  особи,  в тому   чи­слі  нерезиденти,  які  є  власниками  об'єктів  житло­вої нерухомості.

    Законодавством визна­чено перелік об’єктів житло­вої нерухомості, які не є об’єктом оподаткування за­значеним податком. Це:

    а) об’єкти житлової неру­хомості, які перебувають у власності держави або тери­торіальних громад (їх спіль­ній власності);

    б) об’єкти житлової неру­хомості, які розташовані в зо­нах відчуження та безумов­ного (обов’язкового) відселення, визначені зако­ном;

    в) будівлі дитячих будин­ків сімейного типу;

    г) садовий або дачний бу­динок, але не більше од­ного такого об’єкта на одного платника податку;


       

Безкоштовно отримай в ДПС електронні ключі і забудь про черги при здачі звітності!Встановлення юридичної особи здійснюється за її установчими доку­ментами: Статутом юридичної особи або Положенням про неї - оригіналом або нотаріально засвідченою копією (вимагається вик­лючно для ознайомлення, копії не потрібні).

       Документи, необхідні для отримання сертифікату відкритого ключа:

  • Копії документів про призна­чення на посаду кожного з підписувачів (наприклад: для керівника - протокол засідання Загальних Зборів, для бухгал­тера - наказ про призна­чення), завірені підписом керівника і печаткою юридичної особи - завіряється кожна сторінка копії, де є текст;
  • Копії паспортів (сторінки з фотографіями і наступні за ними, а та­кож сторінка з адресою місця реєстрації) кожного з підписувачів (керівника, голов­ного бухгалтера), завірені підписами са­мих власників - приймаються тільки якісні копії паспортів - чіткі фото та чита­бельний текст (оригінал паспорта надається для ознайомлення);
  • Копія облікової картки плат­ника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ДРФО) кожного з підписувачів (керівника, головного бух­галтера), завірені підписами самих власників;

       

Практичне застосування законодавчих змін до Податкового кодексуНещодавно в ДПІ у Тячівсь­кому районі Закарпат­ської області ДПС проведено прес-конференцію на тему «Практичне застосування змін до Податкового кодексу, які всту­пили в силу з 01.01.2013 року. Декла­рування доходів громадян за 2012 рік. Електронна зві­тність». Про осно­вні  принципи перетворення ДПС України із  фіскаль­ного   органу   на сервісну службу виступив Ілля Іл­ліч Матьола, начальник ДПІ у Тячів­ському районі Закар­патської області ДПС. На прес-конференції обгово­рені питання щодо внесення змін до Податкового    коде­ксу Укра­їни, які вступили в силу з 01.01.2013 року. А саме – з податку на прибуток підприємств, податку на до­дану вар­тість, податку на доходи фізи­чних осіб, про те , що ар­бітражні керуючі-самозай­няті особи, з податку на неру­хоме майно, про зві­тність за новою формою податко­вої декларації страховиків за підсумками 2012 року, інновації в за­стосуванні РРО-створення контрольної стрічки в електронній формі, з плати за користу­вання надрами для видобу­вання кори­сних копалин, спро­щеної си­стеми опо­даткування, обліку та звітно­сті, з еко­логі­чного податку. Проведено огляд доку­ментів, які набрали чинності з 01.01.2013 року. Учасників прес-кон­фе­ренції ознайомлено з декларуван­ням доходів громадян за 2012 рік, ін­струк­цією щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи та проінформо­вано про актуальне питання електро­нної звітно­сті. На запитання журналістів давали фахові роз’яснення працівники податко­вої  інспекції, зокрема: Змерега І.В. – на­чальник відділу оподаткування фізич­них осіб; Конц О.Ю. – начальник відділу опо­даткування юридичних осіб; Пилип М.М. – завідувач сектору взає­модії із ЗМІ та громадськістю; Майор О.М. – старший державний податковий реві­зор-інспек­тор ВПК; Андри­шин В.Г. – го­ловний дер­жавний податковий інспек­тор ВОЮО; Пекарюк Г.Ю.– головний державний по­датко­вий інспектор ВІ та ОПП.

 

 Людмила Кричфалушій

 

 


       

Податкова знижка. Витрати, що включаються до складу податкової знижкиЗгідно з положеннями ст.166 ПКУ пла­тники податку на доходи фізичних осіб ма­ють право на податкову знижку за наслід­ками звітного податкового року.  Для реалі­зації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати рі­чну податкову декларацію.

    Підстави для нарахування податко­вої знижки із зазначенням конкретних сум відо­бражаються платником податку у рі­чній по­датковій декларації. Разом з пода­тковою декларацією заповнюється та по­дається додаток 6 (перелік сум витрат, що включа­ються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України) до декла­рації.

До податкової знижки включаються фактично здійснені  протягом звітного по­даткового року платником податку ви­трати, підтверджені відповідними платіж­ними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касо­вими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують про­давця товарів (робіт, послуг) і їх покупця  (отримувача). У за­значених документах обов’язково пови­нно бути відображено  ва­ртість таких то­варів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

    Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення опо­дат­ковуваного доходу платника податку за на­слідками звітного податкового року, визна­ченого з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ, такі факти­чно здійс­нені ним протягом звітного по­даткового року витрати, зокрема:


       

Запитують – відповідаємо!Який порядок сплати в бю­джет плати за землю за земе­льну ділянку, на якій розташо­вана будівля, що перебу­ває у кори­стуванні кількох юридич­них або фізичних осіб?

     – Земельні  відносини в Україні ре­гулюються  Земельним кодексом України від 25.10.01 № 2768 –ІІІ (далі – Земельний кодекс),  а справляння  плати за землю – Податковим кодек­сом України від 02.12.10 № 2755 –VI (далі – Податковий кодекс).

     Відповідно до статті 355 Цивіль­ного кодексу України від 16.01.03 № 435-ІV (далі — Цивільний кодекс) ви­значено, що майно, що є у власності двох або біль­ше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власно­сті (спільне майно). Майно може нале­жати особам на праві спіль­ної час­ткової або на праві спіль­ної суміс­ної власності.

Згідно із статтею 357 Цивільного коде­ксу частки у праві спільної частко­вої вла­сності вважаються рів­ними, якщо інше не встановлено за до­мовленістю співвла­сників або зако­ном. Якщо розмір часток у праві спіль­ної часткової власності не встано­влений за домовленістю спів­влас­ників або законом, він визнача­ється з урахуванням вкладу кожного з співвлас­ників у придбання (виготов­лення, спору­дження) майна.


       

Запитують – відповідаємо!–Чи є  доходом юридич­ної особи — платника єди­ного по­датку вартість без­оплатно отриманих основ­них засобів або безоплатно переданих ос­новних засобів іншій юридич­ній особі?

   – Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового коде­ксу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змі­нами та доповнен­нями (ладі — ПКУ) доходом пла­тника єдиного податку для юри­дичної особи є будь-який  дохід, включаючи дохід представ­ництв, філій, відділень такої  юридичної особи, отриманий протягом подат­кового (звітного) періоду в грошовій фо­рмі (готівковій та/або безготівко­вій); матеріальній або нематеріа­льній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті.

    До суми доходу за звітний пе­ріод включаються сума креди­торсь­кої заборгованості, за якою минув строк по­зовної давності, та вартість безоплатно отриманих про­тягом зві­тного періоду товарів (робіт, послуг) (п. 292.3 ст. 292 ПКУ).

   Платники єдиного податку, які відповідають крите­ріям, ви­значеним пп. 4 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, ведуть спро­щений бухгал­терський облік до­ходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподат­кування за методи­кою, затвер­дженою Міністерством фінансів України (п. 44.2 ст. 44 ПКУ).


(8-02-2013, 13:44)

"ОГОЛОШЕННЯ!"

       

ОГОЛОШЕННЯ!Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок ава­нсовими внесками не пізніше 20 чи­сла (включно) поточного місяця, тобто не пізніше 20 січня   - за січень 2013 року, не пізніше 20 лютого - за лю­тий 2013 року і т.д.

    Платники єдиного податку третьої - шо­стої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після закін­чення строку подання податкової де­кларації за податковий квартал.

     Слід звернути увагу, що згідно з Подат­ковим кодексом, якщо строк сплати податку припадає на вихідний, святковий день, то строк сплати податку не перено­ситься.

  

ДПІ  в Тячівському районі Закарпатської області ДПС

 


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -