» » Страница 63

       

До відома: Які платники податку зобов’язані подавати річну податкову декларацію?- Платник податку зо­бов’язаний подати податкову декларацію за ре­зультатами податкового (звітного) року та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб, якщо протя­гом календарного року він отри­мав доходи, зокрема:

  – від особи, яка не є подат­ковим агентом;

  – які згідно з нор­мами розділу ІV Податкового кодексу не під­лягають оподат­куванню під час їх нара­хування чи виплати, але не є зві­льненими від оподат­ку­вання;

  – які нараховува­лися (виплачу­валися, надава­лися) плат­нику пода­тку двома або більше подат­ко­вими агентами лише у формі заробітної плати, інших за­охочуваль­них та компенса­ційних виплат або ін­ших ви­плат і винагород у зв'язку з тру­довими відносинами та за циві­льно-правовими догово­рами, і при цьому за­гальна рі­чна сума таких опо­датковува­них доходів пере­вищує сто двадцять роз­мірів мінімальної за­робітної плати, встановленої зако­ном на 1 січня звітного податко­вого року (у 2012 році – 128 760 грн. (1073х120)).


       

Порядок заповнення та подання податкової декларації фізичними особами – підприємцямиВідповідно до п.177.5 ст.177 ПКУ податкова декларація про майновий стан і доходи  фізичними особами – підприємцями  подається до органу державної податкової служби за міс­цем своєї податкової адреси за ре­зультатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового пе­ріоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на до­ходи.

    Фізичні особи – підприємці по­дають річну податкову декларацію у строк, визначений пп.49.18.5  п.49.18 ст.49 цього Кодексу. Згідно з цим пунктом платники податку на доходи фізичних осіб – підприємці  подат­кову декларацію подають протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

     Якщо останній день строку по­дання податкової декларації припа­дає на вихідний або святковий день, то останнім днем  строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим  днем (п.49.20 ст.49 ПКУ).


© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -