» » Страница 63

       
У Тячеві теж видаватимуть електронні ключіПункт реєстрації користувачів Центру сертифікації ключів при ДПІ у Тячівському районі вчора прийняв своїх перших відвідувачів.
      У відкритті підрозділу Центру взяли участь заступник голови ДПС у Закарпатській області Микола Бутенко, начальник Центру сертифікації ключів при ДПС у Закарпатській області Андрій Ковач, начальник ДПІ у Тячівському районі Ілля Матьола, представники громадських організацій та платники податків.

      Безкоштовну видачу ключів електронного цифрового підпису запроваджено податковою службою з червня 2012 року. Центр сертифікації ключів при ДПС у Закарпатській області, який працює в м. Ужгороді, за цей час видав майже 5 тисяч ключів.


(15-02-2013, 08:45)

"Подарунки та призи"

       

Подарунки та призиЗа пп. 165.1.39 ПКУ подат­ком на доходи не об­кладають по­дарунки в негрошовій формі вар­ті­стю до 50% від мінзарплати (у розрахунку на місяць), установ­ле­ної на 1 січня звітного року. Увесь 2013 рік говоритимемо про 573,50 грн.

   А от пп. 165.1.46 ПКУ звіль­няє від оподатку­вання суму кош­тів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею, у розмірі, що не перевищує 50 мін­зарплат. Отже, у разі одер­жання виграшу в січні – листопаді 2013 року сума, звільнена від оподат­ку­вання, становитиме 57350 грн, а в грудні 2013 року – 60900 грн.


(15-02-2013, 08:44)

"Податок на доходи"

       

Податок на доходиЯкщо загальний місячний доход перевищує 10-кратний роз­мір мінзарплати, установленої на 1 січня звітного року, до суми пе­ревищення засто­совують ста­вку 17% (абз. 2 п. 167.1 ПКУ). У 2013 році такою межею буде 11470 грн. До місячного доходу, меншого за вказану суму, засто­совують ставку 15%.

Крім того, варто враховувати, що по закін­ченні 2013 року окремі фізособи зобов'язані будуть по­дати податкову де­кларацію в тер­мін до 1 травня 2014 року. Це слід буде зробити, якщо протягом 2013 року оподат­ковувані до­ходи нара­ховувати­муться (виплачувати­муться, на­даватимуться) на ко­ристь фізо­соби у фор­мі зарплати, інших за­охочувальних та компен­саційних виплат чи інших виплат і винаго­род, у зв'язку з трудовими відно­синами та за цивіль­но-пра­вовими договорами двома або бі­льше по­датковими агентами й при цьому загальна річ­на сума таких опода­тковуваних доходів переви­сить 120 розмірів мінзарплати, устано­вленої законом на 1 січня 2013 року.


       

Збір за місця для паркування транспортних засобівЩе один місцевий збір, роз­мір якого прив'язано до мінза­рп­лати, – збір за паркування. Ставки збо­ру визначають сільські, сели­щні та міські ради. Ставки встано­влюють за кожен день проваджен­ня діяльності із забез­печення пар­кування транс­порт­них засобів у гривнях за 1 м² площі земель­ної ділянки, відве­деної для організації та прова­д­ження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15% мінзарп­лати, установленої законом на 1 січня по­даткового (звітного) року (пп. 266.3.1 ПКУ).Тож мінімальний розмір збору у 2013 році — 0,34 грн за м², а максимальний — 1,72 грн за м².


       

Декларацію про доходи відтепер можна подати через ІнтернетЗ 1 січня 2013 року громадяни мати­муть змогу заповнювати та направляти до податкової служби декларацію про майновий стан і доходи через Інтернет.

     Для користування послугою платни­кові треба буде мати елек­тронний ключ цифрового підпису та відповідне програ­мне забезпе­чення. І те, й інше надається, на­гадаємо, безкоштовно.

        На офіційному веб-порталі податкової служби вже з'явився спеціальний банер, у якому дета­льно пояснюється порядок запов­нення декларації та її додатків.

     Створення декларації склада­тиметься з трьох простих кроків. Перш за все платнику пропонува­тиметься обрати відповідну кате­горію — «фізична особа — під­приємець» або «громадянин», по­тім варіант збережен­ня заповне­ної декларації у паперовому чи електронному вигляді. І вже після цього пе­ре­йти безпосередньо до запов­нення документу. Після вне­сення усіх необхідних да­них та скріплення їх цифровим підпи­сом де­кларація за бажанням платника або надси­латиметься до податкової, або зберігати­меться для друку у паперовому вигляді.


       

Про індексацію грошової оцінки земель яких не проведено у 2013 роціВідділ оподаткування фізичних осіб ДПІ у Тячівському районі Закарпатської об­ласті ДПС повідомляє наступне.

   Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2013 за 2012 рік необ­хідно індексувати на коефіцієнт індекса­ції, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту 289.2 статті 289  Податкового коде­ксу розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2012 рік – 99,8 %.

   У 2012 році нормативна грошова оці­нка земель населених пунктів, яка прове­дена за вихідними даними станом на 01.04.1996 р., земель сільськогосподар­ського призначення, яка проведена станом на 01.07.1995 р. та зе­мель несільськогосподарського призна­чення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами, наданими під­приємствам торфовидобувної промисло­вості, земель під водою, природоохорон­ного, оздоровчого, рекреаційного, істо­рико-культурного призначення та лісових земель), проведеної станом на 01.01.1997 р. підлягає індексації станом на 01.01.2011 р. на коефіцієнт 3,2, який ви­значається виходячи з добутку коефіціє­нтів індексації за 1996 рік - 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, за 2008 рік -1,152, за 2009 рік - 1,059, за 2010 рік - 1,0, за 2011 рік - 1,0 та за 2012 рік - 1,0.


       

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!До 1 травня 2013 року триває кампанія деклару­вання доходів, отриманих громадянами у 2012 році. Державна податко­ва  інспекція у Тячівському районі За­карпатської області ДПС  запрошує громадян задек­ла­рувати отримані у минулому році доходи.

     Звертаємо увагу громадян на ті напрями роботи, на які сьогодні органи ДПС спрямовують свої зу­силля з ме­тою надання їм допо­моги під час декларування дохо­дів, отриманих у 2012 році. З  інформацією плат­ники податку  можуть ознайомитися на  веб-порталі ДПС України у ме­режі Інтернет (www.sts.gov.ua) та інфо­рмаційно-довідко­вому департаменті ДПС: 0-800-501-007 з  основних пи­тань щодо порядку подання по­даткової декларації про майновий стан та доходи, кате­горій платників пода­тку на доходи фізичних осіб, які  мають подавати річну подат­кову декларацію та пере­ліку доходів, що підлягають обов’язковому де­клару­ванню, а також  переліку ви­трат, які включаються до складу податкової знижки.


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -