» » Страница 63

       

Про індексацію грошової оцінки земель яких не проведено у 2013 роціВідділ оподаткування фізичних осіб ДПІ у Тячівському районі Закарпатської об­ласті ДПС повідомляє наступне.

   Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2013 за 2012 рік необ­хідно індексувати на коефіцієнт індекса­ції, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту 289.2 статті 289  Податкового коде­ксу розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2012 рік – 99,8 %.

   У 2012 році нормативна грошова оці­нка земель населених пунктів, яка прове­дена за вихідними даними станом на 01.04.1996 р., земель сільськогосподар­ського призначення, яка проведена станом на 01.07.1995 р. та зе­мель несільськогосподарського призна­чення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами, наданими під­приємствам торфовидобувної промисло­вості, земель під водою, природоохорон­ного, оздоровчого, рекреаційного, істо­рико-культурного призначення та лісових земель), проведеної станом на 01.01.1997 р. підлягає індексації станом на 01.01.2011 р. на коефіцієнт 3,2, який ви­значається виходячи з добутку коефіціє­нтів індексації за 1996 рік - 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, за 2008 рік -1,152, за 2009 рік - 1,059, за 2010 рік - 1,0, за 2011 рік - 1,0 та за 2012 рік - 1,0.


       

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!До 1 травня 2013 року триває кампанія деклару­вання доходів, отриманих громадянами у 2012 році. Державна податко­ва  інспекція у Тячівському районі За­карпатської області ДПС  запрошує громадян задек­ла­рувати отримані у минулому році доходи.

     Звертаємо увагу громадян на ті напрями роботи, на які сьогодні органи ДПС спрямовують свої зу­силля з ме­тою надання їм допо­моги під час декларування дохо­дів, отриманих у 2012 році. З  інформацією плат­ники податку  можуть ознайомитися на  веб-порталі ДПС України у ме­режі Інтернет (www.sts.gov.ua) та інфо­рмаційно-довідко­вому департаменті ДПС: 0-800-501-007 з  основних пи­тань щодо порядку подання по­даткової декларації про майновий стан та доходи, кате­горій платників пода­тку на доходи фізичних осіб, які  мають подавати річну подат­кову декларацію та пере­ліку доходів, що підлягають обов’язковому де­клару­ванню, а також  переліку ви­трат, які включаються до складу податкової знижки.


       

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкиЗ 1 січня 2013 року введе­ний податок на неру­хоме майно, відмінне від зе­мельної ділянки, який сплачу­ють фізичні та  юриди­чні  особи,  в тому   чи­слі  нерезиденти,  які  є  власниками  об'єктів  житло­вої нерухомості.

    Законодавством визна­чено перелік об’єктів житло­вої нерухомості, які не є об’єктом оподаткування за­значеним податком. Це:

    а) об’єкти житлової неру­хомості, які перебувають у власності держави або тери­торіальних громад (їх спіль­ній власності);

    б) об’єкти житлової неру­хомості, які розташовані в зо­нах відчуження та безумов­ного (обов’язкового) відселення, визначені зако­ном;

    в) будівлі дитячих будин­ків сімейного типу;

    г) садовий або дачний бу­динок, але не більше од­ного такого об’єкта на одного платника податку;


       

Безкоштовно отримай в ДПС електронні ключі і забудь про черги при здачі звітності!Встановлення юридичної особи здійснюється за її установчими доку­ментами: Статутом юридичної особи або Положенням про неї - оригіналом або нотаріально засвідченою копією (вимагається вик­лючно для ознайомлення, копії не потрібні).

       Документи, необхідні для отримання сертифікату відкритого ключа:

  • Копії документів про призна­чення на посаду кожного з підписувачів (наприклад: для керівника - протокол засідання Загальних Зборів, для бухгал­тера - наказ про призна­чення), завірені підписом керівника і печаткою юридичної особи - завіряється кожна сторінка копії, де є текст;
  • Копії паспортів (сторінки з фотографіями і наступні за ними, а та­кож сторінка з адресою місця реєстрації) кожного з підписувачів (керівника, голов­ного бухгалтера), завірені підписами са­мих власників - приймаються тільки якісні копії паспортів - чіткі фото та чита­бельний текст (оригінал паспорта надається для ознайомлення);
  • Копія облікової картки плат­ника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ДРФО) кожного з підписувачів (керівника, головного бух­галтера), завірені підписами самих власників;

       

Практичне застосування законодавчих змін до Податкового кодексуНещодавно в ДПІ у Тячівсь­кому районі Закарпат­ської області ДПС проведено прес-конференцію на тему «Практичне застосування змін до Податкового кодексу, які всту­пили в силу з 01.01.2013 року. Декла­рування доходів громадян за 2012 рік. Електронна зві­тність». Про осно­вні  принципи перетворення ДПС України із  фіскаль­ного   органу   на сервісну службу виступив Ілля Іл­ліч Матьола, начальник ДПІ у Тячів­ському районі Закар­патської області ДПС. На прес-конференції обгово­рені питання щодо внесення змін до Податкового    коде­ксу Укра­їни, які вступили в силу з 01.01.2013 року. А саме – з податку на прибуток підприємств, податку на до­дану вар­тість, податку на доходи фізи­чних осіб, про те , що ар­бітражні керуючі-самозай­няті особи, з податку на неру­хоме майно, про зві­тність за новою формою податко­вої декларації страховиків за підсумками 2012 року, інновації в за­стосуванні РРО-створення контрольної стрічки в електронній формі, з плати за користу­вання надрами для видобу­вання кори­сних копалин, спро­щеної си­стеми опо­даткування, обліку та звітно­сті, з еко­логі­чного податку. Проведено огляд доку­ментів, які набрали чинності з 01.01.2013 року. Учасників прес-кон­фе­ренції ознайомлено з декларуван­ням доходів громадян за 2012 рік, ін­струк­цією щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи та проінформо­вано про актуальне питання електро­нної звітно­сті. На запитання журналістів давали фахові роз’яснення працівники податко­вої  інспекції, зокрема: Змерега І.В. – на­чальник відділу оподаткування фізич­них осіб; Конц О.Ю. – начальник відділу опо­даткування юридичних осіб; Пилип М.М. – завідувач сектору взає­модії із ЗМІ та громадськістю; Майор О.М. – старший державний податковий реві­зор-інспек­тор ВПК; Андри­шин В.Г. – го­ловний дер­жавний податковий інспек­тор ВОЮО; Пекарюк Г.Ю.– головний державний по­датко­вий інспектор ВІ та ОПП.

 

 Людмила Кричфалушій

 

 


       

Податкова знижка. Витрати, що включаються до складу податкової знижкиЗгідно з положеннями ст.166 ПКУ пла­тники податку на доходи фізичних осіб ма­ють право на податкову знижку за наслід­ками звітного податкового року.  Для реалі­зації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати рі­чну податкову декларацію.

    Підстави для нарахування податко­вої знижки із зазначенням конкретних сум відо­бражаються платником податку у рі­чній по­датковій декларації. Разом з пода­тковою декларацією заповнюється та по­дається додаток 6 (перелік сум витрат, що включа­ються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України) до декла­рації.

До податкової знижки включаються фактично здійснені  протягом звітного по­даткового року платником податку ви­трати, підтверджені відповідними платіж­ними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касо­вими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують про­давця товарів (робіт, послуг) і їх покупця  (отримувача). У за­значених документах обов’язково пови­нно бути відображено  ва­ртість таких то­варів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

    Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення опо­дат­ковуваного доходу платника податку за на­слідками звітного податкового року, визна­ченого з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ, такі факти­чно здійс­нені ним протягом звітного по­даткового року витрати, зокрема:


       

Запитують – відповідаємо!Який порядок сплати в бю­джет плати за землю за земе­льну ділянку, на якій розташо­вана будівля, що перебу­ває у кори­стуванні кількох юридич­них або фізичних осіб?

     – Земельні  відносини в Україні ре­гулюються  Земельним кодексом України від 25.10.01 № 2768 –ІІІ (далі – Земельний кодекс),  а справляння  плати за землю – Податковим кодек­сом України від 02.12.10 № 2755 –VI (далі – Податковий кодекс).

     Відповідно до статті 355 Цивіль­ного кодексу України від 16.01.03 № 435-ІV (далі — Цивільний кодекс) ви­значено, що майно, що є у власності двох або біль­ше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власно­сті (спільне майно). Майно може нале­жати особам на праві спіль­ної час­ткової або на праві спіль­ної суміс­ної власності.

Згідно із статтею 357 Цивільного коде­ксу частки у праві спільної частко­вої вла­сності вважаються рів­ними, якщо інше не встановлено за до­мовленістю співвла­сників або зако­ном. Якщо розмір часток у праві спіль­ної часткової власності не встано­влений за домовленістю спів­влас­ників або законом, він визнача­ється з урахуванням вкладу кожного з співвлас­ників у придбання (виготов­лення, спору­дження) майна.


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -