» » Страница 60

       

Виїзд за кордон на постійне місце проживання не звільняє від подання деклараціїГромадяни України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації декларацію про майновий стан і доходи. Це необхідно зробити не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.

    Перевірка органом ДПС здійснюється протягом 30 календарних днів після надходження такої декларації. У разі відсутності податкових зобов’язань платнику податку видається відповідна довідка.

     Довідка про сплату та відсутність податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі.

     Зазначений документ подається до органів митного контролю під час перетину кордону і є підставою для проведення митних процедур.

     Обов’язок щодо подання податкової декларації платниками податку-резидентами, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, визначено п. 179.3 ст. 179 Податкового кодексу України та регламентовано  постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2010 №1243 «Про затвердження Порядку отримання довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку-резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку» .

 

 

 


       

Оподаткування доходів від продажу нерухомостіДоходи, одержані від продажу об’єктів нерухомості, обкладають податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%. У разі, коли продавцем нерухомості є фізична особа-нерезидент, ставка податку становить 15% (17%) від договірної вартості об’єкта, але не нижче його оціночної вартості.

    Якщо угода купівлі-продажу відбувається між фізичними особами, податок на доходи від продажу нерухомого майна сплачує продавець до нотаріального посвідчення такого договору. Якщо ж покупець нерухомості – юрособа чи фізособа-підприємець, саме вони, виконуючи обов’язки податкового агента, утримують та перераховують податок.  

    У випадку, якщо судом ухвалено рішення про зміну власника нерухомості та перехід права власності на таке майно, колишній власник повинен відобразити доход від такого відчуження у Декларації та самостійно сплатити податок. 

 


       

Хто звільняється від подання декларації про майновий стан і доходи.Податковим законодавством визначені випадки, в яких особи можуть не подавати декларацію про майновий стан і доходи, зокрема, якщо станом на кінець звітного податкового року особи:

     - є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) або держави;

     - перебувають у розшуку;

     - перебувають на строковій військовій службі.

     Також, не подають декларацію особи, які станом на останній день строку подання декларації перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав.


       

У Тячеві відкрито пункт видачі електронних ключівПункт реєстрації кори­стувачів Центру сертифі­кації ключів при ДПІ у Тя­чівському районі 19 лю­того прийняв своїх пер­ших відвідува­чів.

     У відкритті підрозділу Центру взяли участь за­ступник голови ДПС у Закарпатській області Ми­кола Бутенко, начальник Центру сертифікації ключів при ДПС у Закарпатській області Андрій Ко­вач, нача­льник ДПІ у Тячівсь­кому районі Ілля Ма­тьола, представники громад­ських організа­цій та платники подат­ків.     Безкоштовну видачу ключів елек­т­ронного цифрового підпису запрова­джено податковою службою з червня 2012 року. Центр сертифікації клю­чів при ДПС у За­кар­пат­ській області, який пра­цює в м.Ужгороді, за цей час ви­дав майже 5 тисяч клю­чів.Відтепер з відкрит­тям пункту у Тячеві пла­тники податків від­дале­них від обласного центру районів Рахів­щини, Тячівщини і Хус­тщини зможуть отри­мати ключі електро­нного цифрового під­пису, недолаючи ве­ликі відстані. З цим ключем звітність мо­жна подати і до органів ста­тистики, а незабаром і до органів Пен­сійного фонду.


       
У Тячеві теж видаватимуть електронні ключіПункт реєстрації користувачів Центру сертифікації ключів при ДПІ у Тячівському районі вчора прийняв своїх перших відвідувачів.
      У відкритті підрозділу Центру взяли участь заступник голови ДПС у Закарпатській області Микола Бутенко, начальник Центру сертифікації ключів при ДПС у Закарпатській області Андрій Ковач, начальник ДПІ у Тячівському районі Ілля Матьола, представники громадських організацій та платники податків.

      Безкоштовну видачу ключів електронного цифрового підпису запроваджено податковою службою з червня 2012 року. Центр сертифікації ключів при ДПС у Закарпатській області, який працює в м. Ужгороді, за цей час видав майже 5 тисяч ключів.


(15-02-2013, 08:45)

"Подарунки та призи"

       

Подарунки та призиЗа пп. 165.1.39 ПКУ подат­ком на доходи не об­кладають по­дарунки в негрошовій формі вар­ті­стю до 50% від мінзарплати (у розрахунку на місяць), установ­ле­ної на 1 січня звітного року. Увесь 2013 рік говоритимемо про 573,50 грн.

   А от пп. 165.1.46 ПКУ звіль­няє від оподатку­вання суму кош­тів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею, у розмірі, що не перевищує 50 мін­зарплат. Отже, у разі одер­жання виграшу в січні – листопаді 2013 року сума, звільнена від оподат­ку­вання, становитиме 57350 грн, а в грудні 2013 року – 60900 грн.


(15-02-2013, 08:44)

"Податок на доходи"

       

Податок на доходиЯкщо загальний місячний доход перевищує 10-кратний роз­мір мінзарплати, установленої на 1 січня звітного року, до суми пе­ревищення засто­совують ста­вку 17% (абз. 2 п. 167.1 ПКУ). У 2013 році такою межею буде 11470 грн. До місячного доходу, меншого за вказану суму, засто­совують ставку 15%.

Крім того, варто враховувати, що по закін­ченні 2013 року окремі фізособи зобов'язані будуть по­дати податкову де­кларацію в тер­мін до 1 травня 2014 року. Це слід буде зробити, якщо протягом 2013 року оподат­ковувані до­ходи нара­ховувати­муться (виплачувати­муться, на­даватимуться) на ко­ристь фізо­соби у фор­мі зарплати, інших за­охочувальних та компен­саційних виплат чи інших виплат і винаго­род, у зв'язку з трудовими відно­синами та за цивіль­но-пра­вовими договорами двома або бі­льше по­датковими агентами й при цьому загальна річ­на сума таких опода­тковуваних доходів переви­сить 120 розмірів мінзарплати, устано­вленої законом на 1 січня 2013 року.


© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -