» » Страница 7

       

   Володимир Миколайович Михалчич народився 1 ве­ресня 1966 року в селі Калини Тячівського району За­кар­патської області.

   У 1981 році вступив до Львівського фінансово-економі­ч­ного технікуму, який закінчив у 1984 році. Того ж року вступив до Ужгородського національного універси­тету, який успішно закінчив у 1991 році, здобувши спеціа­льність Фі­нанси і кредит, ква­ліфікація економіст. В 2003 році  здобув спеціальність право­знавс­тво, квалі­фікація юрист в Ужгород­ському  національному уні­верситеті.

    З липня 1984 по травень 1985 року та з серпня 1987 по серпень 1990 року  пра­цював економістом, ре­візором – інспек­то­ром ІІ категорії по

© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -