» » Територіальні громади Тячів-Бардієво-Ясберень-Кросно стали партнерами у міжнародному проекті       

6 грудня делегація у складі О.В.Лукші, віце-пре­зи­дента Асо­ціації міст, се­лищ і сіл «Закарпаття–ХХІ сто­ліття», секретаря Тя­чів­ської міської ради І.І.Крічфалушія, засту­пника міського голови з питань виконавчих органів ради Т.С.Мийсароша, депу­тата районної ради, заступ­ника голови до­радчого комі­тету із планування стратегії роз­витку міста Тячів до 2012 року В.М. Манзюка з робо­чим візитом відвідала мі­ста-по­братими Бар­дієво (Словач­чина), Ясберень (Угорщина) та польське мі­сто Кро­сно. Метою візиту стало досяг­нення до­мов­леностей про участь у спі­льному міжнарод­ному про­екті, оголошеному міжна­родним Вишеградсь­ким фондом.

Під час візиту до сло­вацького, угор­ського та поль­ського міст відбулися зустрічі із керівниками тери­то­ріаль­них громад і пред­ставни­ками прое­ктних ор­ганізацій та груп міст-по­братимів із роз­робки між­народних проектів. У ході робочих візитів схва­лено доцільність участі в між­на­родному проекті, відпові­дно підписано партнерські згоди на спільну участь.

Як повідомив заступник мі­ського го­лови Т.С.Мийсарош, конкурс оголошено міжнаро­дним Вишег­радським фон­дом у рамках проектів Више­град­ської четвірки до якої вхо­дять країни: Угорщина, Словакія, Чехія і Польща. Аплікантом проекту висту­пила Тячівська міська рада. Основною умо­вою конкурсу є участь пред­ставників із 3-ох країн V 4 і країни, яка не входить до Євросоюзу. Го­ловна мета Проекту – вико­ристання практичного до­свіду здійс­нення реформ місцевої влади в східноєв­ро­пейських країнах ЄС Словаччині, Польщі та Уго­рщині через ви­вчення кра­щих практик міс­цевого са­мовряду­вання в малих міс­тах для врахування при проведенні муніципа­ль­них реформ в Україні та вдос­кона­лення роботи муні­ци­палітетів малих украї­нсь­ких та східноєвро­пейських міст.

Вже 9 грудня спіль­ний Проект, тема якого «Викори­стання кращих практик в ма­лих містах країн Више­градсь­кої 4 для підго­товки реформ місцевої влади в Україні» по­дано до технічного се­крета­ріату у м. Братіс­лаву (Словач­чина). Наскільки успішною на між­народному рівні стане спі­льна справа територіаль­них громад Тячів-Бардієво-Ясбе­рень-Кросно – покаже час, про результати прое­кту «Тячів» інфо­рмува­тиме.

Людмила Кричфалушій

скачать dle 12.0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -