» » Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош             У середу, 4 березня,  деле­гація мі­ста Тячів здійснила пер­ший офіційний візит до нового міста-по­братима Ба­лмазуйварош (Угор­щина). З одно­денним візитом до угорського міста навідався Тячів­ський міський голова Іван Ковач. Також у складі делегації були за­ступник міського голови Тібе­рій Мийсарош та член виконавчого комітету міської ради, вчитель ліцею-інтернату з угорською мовою на­вчання Павло Амбруш.

 Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош 

 Офіційна зустріч керівників двох міст-побратимів Івана Ко­вача та Ве­реш Маргіт відбулася в мерії Балма­зуйвароша. Також в урядовому при­йомі взяли участь представники обох міст-побрати­мів. З угорської сторони учасни­ками зустрічі стали депу­тат пар­ламенту Угорщини Іштван Тібо та уродженець Тячева, нині громадянин Угорщини Адальберт Катрін, з україн­ської – заступник міського голови Ті­берій Мийсарош, член виконавчого ко­мітету міської ради Павло Амб­руш. До речі, саме Адальберт  Ка­трін – людина, яка посприяла налаго­дженню партнерських від­носин між територіальними гро­мадами Тячева і Балмазуйварош.

     – Після тривалих перегово­рів  до­мовленості про партнерство було за­кріплено угодою про взає­мну спів­працю між містами-побра­тимами. Адальберт Катрін хоч і проживає в Угорщині, однак не забуває про Тячів. Маючи хороші зв’язки з предста­вни­ками тамтешньої міської ради, запро­понував тячівцям навести ділові кон­такти з Балмазуйваро­шем, – каже учасник офіційного ві­зиту Павло Амб­руш.

  Під час зустрічі очільники міст об­говорили питання співробі­тництва в плані економічної та освітянської спів­праці між терито­ріальними грома­дами. Говорили і про розробку та ре­алізацію спіль­них проектів в галузі культури і спорту, і про обмін до­свідом ро­боти, делегаціями громадян. Уча­с­ники зустрічі обмінялися дум­ками щодо розширення співпраці між пред­ставниками бізнесових кіл. Зок­рема міський голова Іван Ковач запропону­вав подібну зустріч ор­ганізувати од­нією з перших. – Вста­новлення но­вих контактів між пред­ставниками бізнесу – перспективна нагода для початку співробітництва і налаго­дження ділових зв’язків, - підкреслив мер Тячева.  Також пар­тнери домо­вились про розробку графіків куль­турних і спортивних за­ходів від обох сторін. Після їх уточ­нення сторони приймуть рішення для участі й вза­ємного обміну деле­гацій під час на­мічених за­ходів.           

       Після зустрічі в міській управі тя­чівців знайомили з міс­том, з його визначними місцями та пам’ятками історії. Великий ін­терес у  побрати­мів з Тячева ви­кликав той факт, що Балмазуй­варош – місто уславлених спор­тивних традицій. Футбол і ганд­бол – ці два види спорту займа­ють лідируючі позиції  в матеріально-технічному та ігровому плані.

      – В угорському місті, що нарахо­вує майже 18 тисяч насе­лення, популяризація фізичної культури та спорту – займає провідні пози­ції. Найбільша гор­дість місцевих мешканців  так це те, що в їх місті є  21 футбольна команда, з яких 5 – жіночих. Трену­вальною базою для них слугує сучасний спортко­мплекс, його, щоправда, остато­чно не облаштовано. Цей проект угорці планують по­вністю завер­шити до зими. У спорткомплексі передбачено три звичайні футбольні поля та одне  – зі штучним покриттям. Два з них планують зробити із осві­тленням, – ділиться Павло Амб­руш.

     Відтак тячівці побували на місь­кому стадіоні, який, як повід­омили господарі, у скорому та­кож матиме оновлений вигляд. Його планують дообладнати осві­тленням і систе­мою обігріву для футбольного поля. Оглянули тя­чівці й славнозві­сні басейни Ба­лмазуйвароша, які славляться термальними водами.  

 Під час візиту досягнуто домо­вленість про допомогу угорської сторони для відкриття на базі тя­чівського ліцею-інтер­нату з угорсь­кою мовою на­вчання спортивного класу, а в перспективі – спортив­ного май­данчика зі штучним по­криттям, розміром 40х60 м.

Людмила Кричфалушій

 Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош

скачать dle 12.0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -