» » Авторизована станція мережі Bosch Service у Тячеві!Додано: 29-11-2013, 07:28 | Переглядів: 3 137
       

У Тячеві відкрито авторизо­вану станцію технічного обслугову­вання “Бош Авто Сервіс”, яка функ­ціонує по вулиці Леонтовича (біля колишнього промкомбінату). Таким чином, це вже четверта СТО в За­карпатті, що пройшла сертифіка­цію «Bosch». Подібні діють в Ужго­роді, Мукачеві, Берегові та Хусті.

Офіційне відкриття СТО у Тя­чеві від­булося на початку листо­пада і пройшло за участі предста­вників відомої мережі «Bosch Ser­vice» в Україні, адміністрації та пе­рсоналу, клієнтів і партнерів СТО. Привітати з цією подією адмініст­ративний корпус авторизованої станції прийшли представники Тя­чівської міської ради – перший за­ступник міського голови І.Я.Клебан, заступник місь­кого го­лови з питань виконавчих ор­ганів ради Т.С.Мийсарош. Цього дня ві­тали із вагомим досягненням в ро­боті власника станції техобслуго­вування Павла Рішка, адже від­криття сучасного високоякі­сного автосервісу було його чи не голо­вною ціллю. У го­стях брен­дової станції тех­обслу­гову­вання побував і «Тячів», де дізнава­вся як вона функ­ціо­нує у но­вому статусі.

Проект зі ство­рення в Тячеві СТО “Бош Авто Сер­віс”, як повід­омив нам її вла­сник Павло Рі­шко, почав успі­шно реа­лізовуватися кі­лька ро­ків тому. – До цього моме­нту ми йшли впевнено і не один рік. Розви­вати справу тех­ніч­ного об­слугову­вання автомобі­лів вирі­шили разом із сином Рома­ном. Завжди прагнули, щоб робота була на відпові­дному рівні. Для по­чатку багато сил та праці вкла­дено в роботу з облаш­тування те­ри­торії, яка була, м’яко кажучи, не в кра­щому стані. З ча­сом взялися до реконструкції при­міщення і бу­дів­ництва автосервісу. Перспекти­вою у діяльності стало налаго­дження співпраці з мережею «Bosch». Якщо чесно, це була моя мрія, – го­ворить Павло Рі­шко. – Щоб отри­мати сертифікат і пройти авториза­цію станція техніч­ного об­слугову­вання перебувала в процесі приве­дення до стандартів «Bosch». Спів­праця в цьому напря­мку з ві­домою мережею про­ходила кілька років. Для того, щоб отри­мати ста­тус «ав­то­ризована СТО», ми по­винні були виконати ряд ви­мог, обов’язкових для компа­нії «Bosch». Адже станція повинна до­три­мува­тися високих станда­ртів. Це і зов­ні­шнє, і внутрі­шнє оформ­лення ав­тосер­вісу,– ді­литься під­при­ємець. – На­разі станція осна­щена сучасним устатку­ванням, які не­об­хідні для належної ро­боти. Одним з ос­нов­них критеріїв став рівень кваліфі­ка­ції пер­со­налу. Так, наприклад, для відпо­ві­дності ви­мо­гам «Bosch» пе­рсо­нал прой­шов спеціа­льні ку­рси на­вчання. Сього­дні наша ко­манда – молоді, перс­пективні й кваліфіко­вані спеці­алі­сти, що пройшли тех­нічні тренін­ги у на­вчальних центрах «Bosch Service». І сього­дні «Bosch» сприяє в питанні на­вчання та регу­лярного підви­щення кваліфі­кації персоналу.

Серед послуг станції техоб­слуговування у Тячеві – діа­гностика та ремонт: бен­зинових і дизельних двигунів, гальмівних систем, ходо­вої час­тини. Тут можна пройти по­вну діагнос­тику та ремонт старте­рів, генераторів, регулювання кутів встановлення коліс. Крім того, мо­жна здійснити регламентне обслу­гову­вання авто­мобілів із заміною фільтрів, ре­менів, свічок запа­лю­вання, охо­ло­джуючої і гальмів­ної рідин. Також сервісна станція за­ймається прода­жем запчастин «Bosch» з подаль­шим обслугову­ван­ням.

На території СТО розміщені ма­газин, прийомна машин, автосто­я­нка. – Ми швидко і якісно прово­димо діагностику автомобіля, підби­раємо автозапчастини, здійснюємо необхід­ний ремонт на відповідному обладнанні. Адже станція техніч­ного обслуговування укомпле­кто­вана су­часним ремонтним облад­нанням «Bosch».

– Хоча мережа Bosch Service і найбільша в Україні, для нас важ­ливо не втратити довіру споживачів до бренду, надаючи по­слуги відпо­відно до європейських стандартів обслуговування компанії «Bosch»,– каже власник.

У найближчій перспективі пер­соналу СТО – робота націлена на вдосконалення, ви­вчення нових на­прямків, надання висококласного сер­вісу клієнтам. Бо принцип персо­налу чітко збіга­ється із девізом «Bosch» – «Втра­тити краще гроші, ніж довіру».

Людмила Кричфалушій

скачать dle 12.0


Додав - Олександер (19 декабря 2014 18:59)

Я авто механік досить нормально розуміюся на ходових частинах! Якщо вас зацікавлює можете позвонити № 0974094429.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -