» » Страница 9

       

  21 листопада під головуванням міського голови І.І.Ковача відбулося перше засідання організаційного   ко­мі­тету   з   питань   підготовки   та   ор­гані­зації проведення загальномі­ських но­ворічних і різдвяних заходів.     

   Здається, до свят часу вдос­таль, та це тільки на перший по­гляд.  На­справді, щоб святкування видалися масштабними та яскра­вими, а головне – створили чарівний новорічно-різдвя­ний шарм й викли­кали позитивний на­стрій у жителів та гостей міста потрі­бна ретельна під­готовка. Імпровізу­вати щось незви­чне й водночас оригі­нальне у корот­кий термін – далеко не той ефект. Все це добре відомо орга­ніза­торам. Переконуємось самі, для досяг­нення позитивного результату вже ус­пішно взято старт.

  Засідання оргкомітету відбу­лося за участю представників місь­кої ради –Т.С.Мийсароша,  І.І.Крічфалушія, О.В. Решетар, В.С.Хайнаса, керівників до­шкільних навчальних закладів – Т.А.Прінц, Т.І.Цубери, директорів та пе­дагогів загальноосвітніх шкіл міста – О.П.Кричфалушій, В.М.Кулі, Р.А. Оси­цького, Л.А. Дудчук, Т.С.Чонки, Д.Л.Кріштофорі, директорів культурних і мисте­ць­ких установ району – В.В.Барановського та А.М.Іващука.  


       

   19 вересня 2013 року відбулась 22-га сесія VІ скликання Тячівської міської ради, яку провів міський голова І.І.Ковач. На розгляд депутатів винесено ряд важ­ливих питань, які стосуються життєдіяль­ності міста Тячів.    

    За порядком денним розглянуто питання щодо внесення змін до бюджету Тя­чівської міської ради на 2013 рік.  Ін­формувала Г.І. Яринич, завідувач  фі­нан­сово-господарським відділом міської  ради. Депутати погодили внести зміни до бюджету міськради, відповідно спряму­вавши кошти на Програми розвитку фізи­чної культури і спорту в м.Тячів та с.Тячівка, транскордонного співробітниц­тва Тячів­ської міської ради та співпраці м.Тячів з містами-побратимами та Про­грами за­безпечення функціонування за цільовим призначенням будівлі стомато­логічної поліклініки, яка належить тери­торіальній громаді м.Тячів та с.Тячівка, на 2013 рік .

   Згідно порядку денного роз­глянуто питання «Про відзначення Дня міста Тячів» та «Про присво­єння звання «Почесний гро­мадянин міста Тячів». З питань, які стосува­лися проведення святкових заходів з нагоди відзначення Дня міста інфо­рмувала О.В. Решетар, керуюча справами, секретар виконкому міської ради.

    На сесії вирішено ряд актуальних питань, які стосу­вались пе­редачі фельдшер­сько-акушер­сь­кого пункту с. Тячівка в опе­ративне управ­ління Центру первинної ме­дико-санітарної допомоги; за­твердження висновку комісії по вивченню питання усу­нення обмежень в оформ­ленні права власності за квар­тир­ними будинками; взяття на облік громадян по виді­ленню земельних ділянок для будівниц­тва житлових будинків і гос­подарських буді­вель; розгляду звер­нень з питань зе­млекористу­вання.

 

Людмила Кричфалушій

 


       

     Місто Тячів для кожного його мешканця особливе та незвичайне, проте неабияк цікаво, яким воно є для тячівця та сьогоднішнього господаря міста І.І. Ковача. На передодні відзначення 684 річниці з дня заснування старовинного міста Тячів, пропонуємо нашим читачам, змістовну розмову з міським головою Іваном Івановичем Ковачем. Відтак міський голова люб’язного погодився на прогулянку містом із газетою «Тячів», щоб поділитись із шанованою громадою враженнями про Тячів та про перспективи міста,  а також особистими думками та побажаннями з нагоди святкування Дня міста.    

 

     – Іване Івановичу, чи є таке місто у світі на яке б Ви хотіли порівняти Тячів?

    – Це затишне, чисте і комфор­тне містечко на березі річки, у якому про­живають працьовиті, до­брозичливі і талановиті люди. Па­рки і сквери міста наповнені весе­лим сміхом дітвори, вся родина мі­ста щаслива і привітна. Отаке місто моєї мрії. Можливо, це Тячів у майбутньому.   

    – На Вашу думку, які най­важливіші об’єкти функ­ціо­ну­ють у Тячеві?


       

    13-14 вересня у Тячеві вирувало куль­турно-мистецьке життя. У рамках ІІІ зустрічі угорських меншин Верхньоти­сянського ре­гіону проведено ряд куль­турних заходів.

   13 вересня у залі районного Буди­нку культури проведено міжнародну на­укову конференцію присвячену 95-ро­кивинам з дня смерті видатного угорсь­кого художника Шімона Голлоші. Поча­тку конференції пе­редувало відкриття картинної галереї у ви­ставковій залі Будинку культури, якій при­своєно ім’я видатного угорського живопи­сця. Пер­шим кроком до створення картин­ної га­лереї у Тячеві став виграний грант та звернення Тячівської загальноосвітньої школи імені Шімона Голлоші й ліцею з угорською мовою навчання до відпові­дних інстанцій з метою використання гранту і по можливості відкриття кар­тинної галереї у місті Тячів. Невдовзі питання вирішено по­зитивно при поси­льній допомозі з боку не­байдужих до цієї справи людей. Щоб подія відкриття стала більш знаковою у рамках цього починання організовано наукову кон­ференцію. Під час відкриття галереї учас­ників конференції привітав Тячівсь­кий місь­кий голова І.І. Ковач, який по­дарував гале­реї портрет Ш. Голлоші закарпатського ху­дожника Антона Ко­вача. Вітали учасників конференції: М.В. Думнич, помічник народ­ного депу­тата України Василя Петьовки; Іштван Товт, генеральний консул Угор­щини в Берегові; Золтан Мічко, художник; П.О. Амбруш, директор ліцею з угорською мовою навчання, помічник народного де­путата України Іштвана Гайдоша. З допові­дями про творчий стиль угорсь­кого митця виступили ректор Закарпат­ського худож­нього інститут І.І. Небес­ник, мистецтвозна­вець Національної галереї Угорщини Юдіта Борош, люби­тель-мистецтвозна­вець, дослідник жит­тєдіяльності Голлоші Тіберій Силлеші, викладач Закарпатського   інституту Ігор Луценко. Під час конференції  висловлено вдячність всім, хто причетний до цієї справи і до­поміг в її реалізації, а це: Тячівська міська рада, відділ культури Тячівської РДА; Фонд ім. Бетлена Габора з Угорщини, консульство Угорщини в м. Берегово, народні депутати України – В. Петьовка та І. Гайдош, художники – З. Мічка та О. Андялоші.

Сьогодні серед експонатів картин­ної галереї – репродукції робіт Голлоші, які знаходяться у Національній галереї Угор­щини; картинної галереї смт. Ясіня, напи­сані під час пленерів майст­рів пензлю з Румунії, України, Угор­щини, Словаччини, Польщі, Китаю.


       

      За доброю традицією у Тячеві вко­тре проходитиме загальномісь­кий кон­курс краси  «Міні-міс та Юна міс Тячів». У су­боту, 21 ве­ресня, свято краси і та­ла­нту вкотре прикра­сить насичену про­граму заходів із нагоди відзна­чення Дня міста. Як проходить під­го­товка до міського конкурсу і яким настроєм вражатиме глядачів цьогорічне сцені­чне шоу, «Тя­чів» цікавився в організатора показів одягу та конкурсів краси на Закарпатті, хо­реог­ра­фа-поста­новщика сценічного шоу в Тячеві Ішт­вана Федьо.

      – Іштване, вже кілька років по­спіль кон­курс краси – популярне сцені­чне шоу для жителів Тячева. Це зав­жди свято краси і та­ла­н­ту. Серед про­ведених, який найбільше Тобі сподоба­вся?

     – У кожен конкурс вкладаю частинку себе, тому якийсь один виокремити важко. Звичайно,  у кожному були свої плюси, десь простежува­лись і недопрацювання. Під час занять приходиться працювати із дітьми різного рівня підгото­вки. Окремі з них відвідують гу­ртки,  багато й таких, які не відвідують жод­ного.  І це впливає на результат в роботі. 

Що стосується конкурсів, які сподоба­лись найбільше, то ма­буть відмічу найперші, вони були видовищні, а ще – були перші. 

      – Торік конкурс проходив у класич­ному стилі, без визначеної сюжетної лі­нії. А як буде цього разу?

      – У минулому році учасниць було неба­гато. Взагалі, це стає досить типовим яви­щем. Однією з головних причин таких змін вважаю те, що у ді­тей сьогодні зовсім інші пріоритети – комп’ютерні ігри, музичні роз­ваги… Разом з тим у певній мірі простежу­ється пасивність з боку  батьків до своїх ді­тей. Це пов’язано з тим, що на перший план виходять особистісні цін­ності – значна за­йнятість дорослих, які по­стійно думають про те, де і як заробити гро­шей.  Тож інтереси ді­тей та їх розвиток відхо­дять на другий план. 

      У цьому році за сценарієм шоу відбува­ти­меться у класичному стилі. Але є цікава нови­нка – конкурс пародій. В ньому учасниці пока­зувати­муть акторську майстерність, тобто па­родії на відомих співаків, людей шоу-бізнесу.

       – Зазвичай, конкурс краси проходив безпосередньо під керівництвом пред­став­ника модельного агентс­тва «L-models» За­карпаття Олени Джулай. Як зараз?

      – Звичайно, Альони не вистачає. І хоча за­раз її немає в Тячеві й  вона не бере участі в ор­ганізації конкурсу, ми тримаємо зв'язок, час від часу спілкуємось. Тож, Альона підтри­мує мене морально. Тепер у під­готовці конкурсу допома­гає Олена Манзюк – влас­ниця дитя­чого мага­зину «Капіто­шка», по­стійний партнер сценічного шоу в Тячеві. Взагалі скажу, у Тя­чеві – чудові люди. Тут я познайо­мився із хорошою сім’єю Василя та Олени Манзюків, які завжди го­тові до­помогти, підтримати. Ра­дий, що у вашому місті віднайшов ба­гато друзів. Це і сім’я Василя та Лариси Ло­занів, щиро їм завдячую і пишаюся, що знаю таких хороших людей. За роки прове­дення кон­курсів я по­дружився з Тячевом.   Мені при­ємно прогулюва­тись вулицями мі­ста й зустрічати знайомі обличчя, учасниць конкурсів краси минулих років.  А ще – як для натури творчої, мені приємно ба­чити  на вулицях щирі посмішки,  зустрі­чати хо­роших знайомих, приймати привітання. Завжди з радістю приїж­джаю до вашого мі­ста і намагаюсь докласти всі зусилля, щоб кон­курс краси пройшов як справжнє свято. Ба­жаю, щоб ця дитяча казка у Тячеві ні­коли не закінчува­лась.

     – Іштване,  організувати конкурс краси – справа непроста. І все-таки вони прово­дяться…

    – На сьогоднішній день всім відомо, яка ситуація з фінансування культурних за­ходів на рівні влади. Будь-який конкурс краси має за­тратну частину. На жаль,  не в кожному мі­сті є люди, які готові підтримати такі проекти. Не  всі міські, селищні ради  можуть організу­вати таке дійство, адже в ряді важливого ряд інших не­обхідних за­вдань. І це зрозуміло.  Від себе особисто скажу,  я завжди готовий під­тримати усі до­брі починання для того, щоб діти розвива­лися і щоб добрі задуми не зни­кали.

   – Як проходить підгото­вка до кон­курсу, і що скажеш про цього­річних претенденток на звання «Міні-міс та Юна міс Тячів-2013»?

   – Часу на підготовку не так вже й ба­гато. Якщо раніше тренування проходили два  рази на день  і становили 5-6 годин, тепер маємо лише три години на день.  Але ми ста­раємось, щоб все вийшло до­бре.  Серед уча­сниць – діти різних вікових категорій 6–8 років молодша група, а 10–14 років – старша. Тут потрібен особливий підхід та грамотне про­ведення ре­петицій. З молодшими можна по­жартувати, а старша група потребує більш серйозної заці­кавле­ності. Всі, хто приймає участь у конкурсах просто молодці. Вони смі­ливі, бо після за­нять у школі спішать на тре­нування. А це значне на­вантаження як мора­льно, так фізично. Але все це заради для того,  щоб сміливо вийти на сцену і зробити крок назустріч своєму розвитку.

    – У яких конкурсах змагати­муться дів­чата за титули красунь Тячева?

   – Це буде  конкурс привітання – презен­тація у національному костюмі, ряд інших по­казових виступів учасниць, відповідно до ста­н­дартів конкурсів краси. Після шоу, на глядачів чекає приємний сюрприз. Разом із «Клубом здоров’я і краси» готуємо цікаву новинку – у Тячеві вперше відбудеться  танцювальний флешмоб за участю близько 70 дітей. Це буде оригінальне нововведення.

    –  Крім головних, які  титули пе­редба­чені для учасниць?

    –  Перша та друга Віце-міс, Міс фото, Міс глядацьких симпатій – це офіційні ти­тули. Ко­жна учасниця конкурсу буде відзна­чена і отри­має подарунок, корону та стрічку.  От, тільки на стрічках будуть різні написи.

    – Хто визначатиме кращих?

    –  Яким буде склад журі не знаю. Я не вхо­джу до нього по тій простій причині, що за коро­ткий тиждень тренувань прив’язуюсь до всіх учасниць і не хочу визначати з них кращу .

    – Свято краси традиційно допо­в­нюють цікаві розважальні номери. Що заплановано цього разу?

    –  Це будуть танцювальні номери від спор­тивного клубу «Фортуна», «Клубу здо­ров’я і краси»  та Ужгородської студії сучас­ного танцю «Бліц».

    – Чи мають можли­вість уча­сниці конкурсів у Тячеві брати участь в інших конкурсах?


       

    У неділю, 15 вересня, у Тя­чеві відбулася високодуховна по­дія. Ву­лицями міста пройшла хресна хода за участю право­слав­ного духовенства Тячівсь­кого ра­йону, керівництва ра­йон­ної та мі­ської влади, православ­них вірни­ків Тячівщини. Ідея ор­гані­зувати хресну ходу у Тячеві виникла у протоієрея, благо­чинного  Тячів­сь­кого благочинія, на­стоятеля Свято–Ус­пенського собору м.Тячів Ми­хаїла Бонки. Схва­льно підтримав такий за­дум мі­ський голова І.І.Ковач, який охоче посприяв в організа­ції цієї справи. Відтак ви­значено дату та по­годжено мар­шрут за яким здійснюва­тиметься хресна хода.

 Минулої не­ділі чер­нецтво монас­тирів Тячів­щини, священ­нослу­жителі району разом зі своїми протесіями, вірники пра­вослав­них храмів міста Тячів зі­брались у Свято-Успенському со­борі, щоб взяти участь у цій духовній події.  Хресну ходу очо­лив сек­ретар Хустського Єпа­рхі­ального Управління, на­стоятель Бедев­лянського Свято-Іоанно–Предте­ченського чоло­вічого мо­нас­тиря, архіманд­рит Іов (Стець). За ви­значеним ма­рш­рутом учасники хресної ходи вирушили від Со­бору і попря­му­вали через центр міста, а далі вулицями: Деяка, Пере­моги,  Київська, Листопада, Шапошні­кова.

Хре­сний хід проходив з читан­ням єванге­льських істин, піснеспі­вами, кропленням свя­тою во­дою не лише учасників ходи, а й ву­лиць мі­ста. На заве­ршення дійства учасники зібра­лись у Соборі, де виголосив  промову секретар Хустського Єпархі­а­льного Управління, ар­хіман­дрит Іов (Стець). Він, зокрема, подяку­вав всім, хто взяв участь у пе­ршій хресній ході в Тячеві,   висловив осо­бливу вдячність  го­лові Тячівсь­кої РДА І.В. Брин­зянику, міському го­лові І.І.Ковачу за участь та  підтри­мку таких добрих починань у нашому бла­годатному краї. 

 


       

      18 вересня  у залі засідань Тячівської мі­ської ради відбулось засідання координа­цій­ної ради з питань підготовки та організації проведення заходів з нагоди Дня міста Тя­чів, яке провів міський голова І.І.Ковач. У на­раді взяли участь перший заступник місь­кого го­лови І.Я.Клебан, заступник міського голови з питань виконавчих органів ради Т.С.Мийсарош, керуюча справами, секретар ви­ко­навчого комітету Тячівської міської ради О.В.Решетар, а також члени виконкому, де­путатського корпусу міськради, члени активу міста, директори та педагоги навчальних за­кладів міста, ясла-садків, працівники відділу культури, школи мистецтв.

Учасники засідання заслухали інформа­цію керуючої справами, секретаря виконкому О.В.Решетар щодо прийнятого виконкомом рішення про затвердження про­грами святко­вих заходів  з нагоди відзна­чення Дня міста Тячів, згідно якої працюва­тимуть упродовж двох днів (21-22 вересня). 

     Про визначені завдання, які сього­дні стоять перед членами координаційної ради повідомила керуюча справами, секре­тар ви­конкому  Тячівської міської ради О.В.Решетар. Надалі члени ко­ординаційної ради конкретно зупини­лись на кожному представленому у програмі заході. Жвава дискусія проходила з ураху­ванням необхід­них організаційних моментів для нале­жного проведення заходів, вносились коментарі й роз’яснення. Відпо­відальні особи за організа­цію тих чи інших заходів конк­ретно роз’яснили зміст та форму їх про­ведення. 

Як було від­мічено, цьогоріч організа­тори за­галь­номіського свята  з новим підхо­дом підійшли до розподілу обов’язків із під­готовки заходів. До проведення тра­дицій­ного свята урожаю «Сюреті бал», як і в по­передні роки, залучено  Тячівську ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.Шімона Голлоші та ліцей з угор­ською мовою навчання,  Тячівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.В.Гренджі-Донсь­кого готу­ється ор­ганізувати міський кон­курс на най­кращий на­ціо­на­льний костюм, а креативною новинкою у програмі буде театральна ви­става «При­годи Спритко і Гарнюні у місті Тя­чів» у постановці учнів Тячівської ЗОШ І-ІІІ сту­пенів №2. 


© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -