» » Страница 9

       

     Місто Тячів для кожного його мешканця особливе та незвичайне, проте неабияк цікаво, яким воно є для тячівця та сьогоднішнього господаря міста І.І. Ковача. На передодні відзначення 684 річниці з дня заснування старовинного міста Тячів, пропонуємо нашим читачам, змістовну розмову з міським головою Іваном Івановичем Ковачем. Відтак міський голова люб’язного погодився на прогулянку містом із газетою «Тячів», щоб поділитись із шанованою громадою враженнями про Тячів та про перспективи міста,  а також особистими думками та побажаннями з нагоди святкування Дня міста.    

 

     – Іване Івановичу, чи є таке місто у світі на яке б Ви хотіли порівняти Тячів?

    – Це затишне, чисте і комфор­тне містечко на березі річки, у якому про­живають працьовиті, до­брозичливі і талановиті люди. Па­рки і сквери міста наповнені весе­лим сміхом дітвори, вся родина мі­ста щаслива і привітна. Отаке місто моєї мрії. Можливо, це Тячів у майбутньому.   

    – На Вашу думку, які най­важливіші об’єкти функ­ціо­ну­ють у Тячеві?


       

    13-14 вересня у Тячеві вирувало куль­турно-мистецьке життя. У рамках ІІІ зустрічі угорських меншин Верхньоти­сянського ре­гіону проведено ряд куль­турних заходів.

   13 вересня у залі районного Буди­нку культури проведено міжнародну на­укову конференцію присвячену 95-ро­кивинам з дня смерті видатного угорсь­кого художника Шімона Голлоші. Поча­тку конференції пе­редувало відкриття картинної галереї у ви­ставковій залі Будинку культури, якій при­своєно ім’я видатного угорського живопи­сця. Пер­шим кроком до створення картин­ної га­лереї у Тячеві став виграний грант та звернення Тячівської загальноосвітньої школи імені Шімона Голлоші й ліцею з угорською мовою навчання до відпові­дних інстанцій з метою використання гранту і по можливості відкриття кар­тинної галереї у місті Тячів. Невдовзі питання вирішено по­зитивно при поси­льній допомозі з боку не­байдужих до цієї справи людей. Щоб подія відкриття стала більш знаковою у рамках цього починання організовано наукову кон­ференцію. Під час відкриття галереї учас­ників конференції привітав Тячівсь­кий місь­кий голова І.І. Ковач, який по­дарував гале­реї портрет Ш. Голлоші закарпатського ху­дожника Антона Ко­вача. Вітали учасників конференції: М.В. Думнич, помічник народ­ного депу­тата України Василя Петьовки; Іштван Товт, генеральний консул Угор­щини в Берегові; Золтан Мічко, художник; П.О. Амбруш, директор ліцею з угорською мовою навчання, помічник народного де­путата України Іштвана Гайдоша. З допові­дями про творчий стиль угорсь­кого митця виступили ректор Закарпат­ського худож­нього інститут І.І. Небес­ник, мистецтвозна­вець Національної галереї Угорщини Юдіта Борош, люби­тель-мистецтвозна­вець, дослідник жит­тєдіяльності Голлоші Тіберій Силлеші, викладач Закарпатського   інституту Ігор Луценко. Під час конференції  висловлено вдячність всім, хто причетний до цієї справи і до­поміг в її реалізації, а це: Тячівська міська рада, відділ культури Тячівської РДА; Фонд ім. Бетлена Габора з Угорщини, консульство Угорщини в м. Берегово, народні депутати України – В. Петьовка та І. Гайдош, художники – З. Мічка та О. Андялоші.

Сьогодні серед експонатів картин­ної галереї – репродукції робіт Голлоші, які знаходяться у Національній галереї Угор­щини; картинної галереї смт. Ясіня, напи­сані під час пленерів майст­рів пензлю з Румунії, України, Угор­щини, Словаччини, Польщі, Китаю.


       

      За доброю традицією у Тячеві вко­тре проходитиме загальномісь­кий кон­курс краси  «Міні-міс та Юна міс Тячів». У су­боту, 21 ве­ресня, свято краси і та­ла­нту вкотре прикра­сить насичену про­граму заходів із нагоди відзна­чення Дня міста. Як проходить під­го­товка до міського конкурсу і яким настроєм вражатиме глядачів цьогорічне сцені­чне шоу, «Тя­чів» цікавився в організатора показів одягу та конкурсів краси на Закарпатті, хо­реог­ра­фа-поста­новщика сценічного шоу в Тячеві Ішт­вана Федьо.

      – Іштване, вже кілька років по­спіль кон­курс краси – популярне сцені­чне шоу для жителів Тячева. Це зав­жди свято краси і та­ла­н­ту. Серед про­ведених, який найбільше Тобі сподоба­вся?

     – У кожен конкурс вкладаю частинку себе, тому якийсь один виокремити важко. Звичайно,  у кожному були свої плюси, десь простежува­лись і недопрацювання. Під час занять приходиться працювати із дітьми різного рівня підгото­вки. Окремі з них відвідують гу­ртки,  багато й таких, які не відвідують жод­ного.  І це впливає на результат в роботі. 

Що стосується конкурсів, які сподоба­лись найбільше, то ма­буть відмічу найперші, вони були видовищні, а ще – були перші. 

      – Торік конкурс проходив у класич­ному стилі, без визначеної сюжетної лі­нії. А як буде цього разу?

      – У минулому році учасниць було неба­гато. Взагалі, це стає досить типовим яви­щем. Однією з головних причин таких змін вважаю те, що у ді­тей сьогодні зовсім інші пріоритети – комп’ютерні ігри, музичні роз­ваги… Разом з тим у певній мірі простежу­ється пасивність з боку  батьків до своїх ді­тей. Це пов’язано з тим, що на перший план виходять особистісні цін­ності – значна за­йнятість дорослих, які по­стійно думають про те, де і як заробити гро­шей.  Тож інтереси ді­тей та їх розвиток відхо­дять на другий план. 

      У цьому році за сценарієм шоу відбува­ти­меться у класичному стилі. Але є цікава нови­нка – конкурс пародій. В ньому учасниці пока­зувати­муть акторську майстерність, тобто па­родії на відомих співаків, людей шоу-бізнесу.

       – Зазвичай, конкурс краси проходив безпосередньо під керівництвом пред­став­ника модельного агентс­тва «L-models» За­карпаття Олени Джулай. Як зараз?

      – Звичайно, Альони не вистачає. І хоча за­раз її немає в Тячеві й  вона не бере участі в ор­ганізації конкурсу, ми тримаємо зв'язок, час від часу спілкуємось. Тож, Альона підтри­мує мене морально. Тепер у під­готовці конкурсу допома­гає Олена Манзюк – влас­ниця дитя­чого мага­зину «Капіто­шка», по­стійний партнер сценічного шоу в Тячеві. Взагалі скажу, у Тя­чеві – чудові люди. Тут я познайо­мився із хорошою сім’єю Василя та Олени Манзюків, які завжди го­тові до­помогти, підтримати. Ра­дий, що у вашому місті віднайшов ба­гато друзів. Це і сім’я Василя та Лариси Ло­занів, щиро їм завдячую і пишаюся, що знаю таких хороших людей. За роки прове­дення кон­курсів я по­дружився з Тячевом.   Мені при­ємно прогулюва­тись вулицями мі­ста й зустрічати знайомі обличчя, учасниць конкурсів краси минулих років.  А ще – як для натури творчої, мені приємно ба­чити  на вулицях щирі посмішки,  зустрі­чати хо­роших знайомих, приймати привітання. Завжди з радістю приїж­джаю до вашого мі­ста і намагаюсь докласти всі зусилля, щоб кон­курс краси пройшов як справжнє свято. Ба­жаю, щоб ця дитяча казка у Тячеві ні­коли не закінчува­лась.

     – Іштване,  організувати конкурс краси – справа непроста. І все-таки вони прово­дяться…

    – На сьогоднішній день всім відомо, яка ситуація з фінансування культурних за­ходів на рівні влади. Будь-який конкурс краси має за­тратну частину. На жаль,  не в кожному мі­сті є люди, які готові підтримати такі проекти. Не  всі міські, селищні ради  можуть організу­вати таке дійство, адже в ряді важливого ряд інших не­обхідних за­вдань. І це зрозуміло.  Від себе особисто скажу,  я завжди готовий під­тримати усі до­брі починання для того, щоб діти розвива­лися і щоб добрі задуми не зни­кали.

   – Як проходить підгото­вка до кон­курсу, і що скажеш про цього­річних претенденток на звання «Міні-міс та Юна міс Тячів-2013»?

   – Часу на підготовку не так вже й ба­гато. Якщо раніше тренування проходили два  рази на день  і становили 5-6 годин, тепер маємо лише три години на день.  Але ми ста­раємось, щоб все вийшло до­бре.  Серед уча­сниць – діти різних вікових категорій 6–8 років молодша група, а 10–14 років – старша. Тут потрібен особливий підхід та грамотне про­ведення ре­петицій. З молодшими можна по­жартувати, а старша група потребує більш серйозної заці­кавле­ності. Всі, хто приймає участь у конкурсах просто молодці. Вони смі­ливі, бо після за­нять у школі спішать на тре­нування. А це значне на­вантаження як мора­льно, так фізично. Але все це заради для того,  щоб сміливо вийти на сцену і зробити крок назустріч своєму розвитку.

    – У яких конкурсах змагати­муться дів­чата за титули красунь Тячева?

   – Це буде  конкурс привітання – презен­тація у національному костюмі, ряд інших по­казових виступів учасниць, відповідно до ста­н­дартів конкурсів краси. Після шоу, на глядачів чекає приємний сюрприз. Разом із «Клубом здоров’я і краси» готуємо цікаву новинку – у Тячеві вперше відбудеться  танцювальний флешмоб за участю близько 70 дітей. Це буде оригінальне нововведення.

    –  Крім головних, які  титули пе­редба­чені для учасниць?

    –  Перша та друга Віце-міс, Міс фото, Міс глядацьких симпатій – це офіційні ти­тули. Ко­жна учасниця конкурсу буде відзна­чена і отри­має подарунок, корону та стрічку.  От, тільки на стрічках будуть різні написи.

    – Хто визначатиме кращих?

    –  Яким буде склад журі не знаю. Я не вхо­джу до нього по тій простій причині, що за коро­ткий тиждень тренувань прив’язуюсь до всіх учасниць і не хочу визначати з них кращу .

    – Свято краси традиційно допо­в­нюють цікаві розважальні номери. Що заплановано цього разу?

    –  Це будуть танцювальні номери від спор­тивного клубу «Фортуна», «Клубу здо­ров’я і краси»  та Ужгородської студії сучас­ного танцю «Бліц».

    – Чи мають можли­вість уча­сниці конкурсів у Тячеві брати участь в інших конкурсах?


       

    У неділю, 15 вересня, у Тя­чеві відбулася високодуховна по­дія. Ву­лицями міста пройшла хресна хода за участю право­слав­ного духовенства Тячівсь­кого ра­йону, керівництва ра­йон­ної та мі­ської влади, православ­них вірни­ків Тячівщини. Ідея ор­гані­зувати хресну ходу у Тячеві виникла у протоієрея, благо­чинного  Тячів­сь­кого благочинія, на­стоятеля Свято–Ус­пенського собору м.Тячів Ми­хаїла Бонки. Схва­льно підтримав такий за­дум мі­ський голова І.І.Ковач, який охоче посприяв в організа­ції цієї справи. Відтак ви­значено дату та по­годжено мар­шрут за яким здійснюва­тиметься хресна хода.

 Минулої не­ділі чер­нецтво монас­тирів Тячів­щини, священ­нослу­жителі району разом зі своїми протесіями, вірники пра­вослав­них храмів міста Тячів зі­брались у Свято-Успенському со­борі, щоб взяти участь у цій духовній події.  Хресну ходу очо­лив сек­ретар Хустського Єпа­рхі­ального Управління, на­стоятель Бедев­лянського Свято-Іоанно–Предте­ченського чоло­вічого мо­нас­тиря, архіманд­рит Іов (Стець). За ви­значеним ма­рш­рутом учасники хресної ходи вирушили від Со­бору і попря­му­вали через центр міста, а далі вулицями: Деяка, Пере­моги,  Київська, Листопада, Шапошні­кова.

Хре­сний хід проходив з читан­ням єванге­льських істин, піснеспі­вами, кропленням свя­тою во­дою не лише учасників ходи, а й ву­лиць мі­ста. На заве­ршення дійства учасники зібра­лись у Соборі, де виголосив  промову секретар Хустського Єпархі­а­льного Управління, ар­хіман­дрит Іов (Стець). Він, зокрема, подяку­вав всім, хто взяв участь у пе­ршій хресній ході в Тячеві,   висловив осо­бливу вдячність  го­лові Тячівсь­кої РДА І.В. Брин­зянику, міському го­лові І.І.Ковачу за участь та  підтри­мку таких добрих починань у нашому бла­годатному краї. 

 


       

      18 вересня  у залі засідань Тячівської мі­ської ради відбулось засідання координа­цій­ної ради з питань підготовки та організації проведення заходів з нагоди Дня міста Тя­чів, яке провів міський голова І.І.Ковач. У на­раді взяли участь перший заступник місь­кого го­лови І.Я.Клебан, заступник міського голови з питань виконавчих органів ради Т.С.Мийсарош, керуюча справами, секретар ви­ко­навчого комітету Тячівської міської ради О.В.Решетар, а також члени виконкому, де­путатського корпусу міськради, члени активу міста, директори та педагоги навчальних за­кладів міста, ясла-садків, працівники відділу культури, школи мистецтв.

Учасники засідання заслухали інформа­цію керуючої справами, секретаря виконкому О.В.Решетар щодо прийнятого виконкомом рішення про затвердження про­грами святко­вих заходів  з нагоди відзна­чення Дня міста Тячів, згідно якої працюва­тимуть упродовж двох днів (21-22 вересня). 

     Про визначені завдання, які сього­дні стоять перед членами координаційної ради повідомила керуюча справами, секре­тар ви­конкому  Тячівської міської ради О.В.Решетар. Надалі члени ко­ординаційної ради конкретно зупини­лись на кожному представленому у програмі заході. Жвава дискусія проходила з ураху­ванням необхід­них організаційних моментів для нале­жного проведення заходів, вносились коментарі й роз’яснення. Відпо­відальні особи за організа­цію тих чи інших заходів конк­ретно роз’яснили зміст та форму їх про­ведення. 

Як було від­мічено, цьогоріч організа­тори за­галь­номіського свята  з новим підхо­дом підійшли до розподілу обов’язків із під­готовки заходів. До проведення тра­дицій­ного свята урожаю «Сюреті бал», як і в по­передні роки, залучено  Тячівську ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.Шімона Голлоші та ліцей з угор­ською мовою навчання,  Тячівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.В.Гренджі-Донсь­кого готу­ється ор­ганізувати міський кон­курс на най­кращий на­ціо­на­льний костюм, а креативною новинкою у програмі буде театральна ви­става «При­годи Спритко і Гарнюні у місті Тя­чів» у постановці учнів Тячівської ЗОШ І-ІІІ сту­пенів №2. 


             18 вересня відбулося чер­гове за­сідання виконавчого ко­мі­тету Тя­чів­сь­кої міської ради, яке провів мі­ський го­лова І.І.Ковач. 

     Головним питанням по­рядку денного стало затвердження програми свят­кових заходів з нагоди відзна­чення Дня міста Тячів із внесеними змінами і доповненнями. Керуюча справами, се­кре­тар ви­конкому мі­ської ради О.В.  Решетар озвучила низку суттєвих змін, внесених до програми святкових за­ходів, заплано­ваних на День мі­ста.   Зокрема, було відмічено, що про­грама свят­ко­вих заходів  з на­годи відзначення Дня мі­ста Тячів попередньо опубліковува­лася у  місь­кій газеті «Тячів». У ході під­го­товки до свята внесено ряд допов­нень. Най­голо­вніші з них стосуються прове­дення урочис­тої цере­монії від­криття Дня міста, яка відбу­деться у суботу, 21 вересня, о 13.00.  Цього дня у дві частини проходитиме Свято урожаю «Сюреті бал» з концертною про­грамою (12.00 – 13.00, 16.00 –17.30), а далі з  17.30 до 23.00 для жителів та гостей міста буде представлено музи­чне приві­тання Тячів­ської ДШМ та фе­сти­валь Ді-джеїв. На­томість у не­ділю, 22 вере­сня, з 17.30 до 23.00 на головній сцені свята відбу­деться концер­тна про­грама юних тала­н­тів Тя­чі­в­щини  та виконав­ців ес­тра­дної пісні, гала-кон­церт за участю за­служе­них і народ­них ар­тистів з України, а також свят­ко­вий феєрверк.

     У ході обго­ворення питання члени виконав­чого ко­мітету ухвалили ряд змін і до­повнень та одноголосно затвердили  програму свят­кових за­ходів. На засі­данні обговорено пере­лік номінацій для По­чесної відзнаки Тячівсь­кої мі­сь­кої ради, якою зазви­чай керівниц­тво мі­ста нагоро­джу­є ав­тори­тет­них тячі­вців, шанова­них осо­бистостей у колі територіальної гро­мади. За всіма пропозиціями, які на­дійшли від коле­к­тивів освітніх за­кла­дів, установ, орга­нізацій та ак­тиву мі­ста Тячів обгово­рено кандидатури, по­дані на звання Почесного грома­дя­нина міста Тячів. Відповідний роз­гляд дане питання матиме на сесії  міської ради.

 За сло­вами мі­сь­кого голови І.І.Ковача, тради­ційно для тячівців та гос­тей міста буде організовано цілу ни­зку спортив­них, культурно-мистець­ких заходів. Що стосується офіційних де­легацій з міст-побрати­мів, міський го­лова наголосив – для них буде орга­нізовано офіційні прийоми у адмінбудівлі Тячівської міської ради.

  На засіданні обговорено ряд пи­тань, які стосувалися соціального за­безпечення населення міста Тя­чів. З усіх розглянутих питан­ь викон­комом прийнято відповідні рішення.

На завершення засідання – при­ємна мить: міський голова І.І.Ковач привітав з ювілеєм завідувача відді­лом з питань управління майном, житлово-комунального господарс­тва, архітек­тури і будівництва місь­кої   ради Н.В. Макара, який цього дня святкував свій ювілейний день народження.


       

                  У К Р А Ї Н А                     

Т Я Ч І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від  8  серпня  2013  року  №  176

м. Тячів

 

Про відзначення Дня міста Тячів

 

              Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення ХVІІ сесії VІ скликання Тячівської міської ради від 27 грудня 2012 року №2206 «Про Програму культурно-видовищних та масових заходів у м.Тячів та с.Тячівка на 2013 рік», враховуючи пропозиції депутатів, членів виконкому Тячівської міської ради, активу міста, громадськості щодо створення умов для культурного відпочинку жителів міста та гостей, виконавчий комітет Тячівської міської ради 

в и р і ш и в :  

           1.Провести 21-22 вересня 2013 року загальноміське свято – День міста Тячів, присвячене 684 –ій річниці від першої документальної згадки про Тячів.

           2. Проект Програми святкових заходів з нагоди відзначення Дня міста Тячів  опублікувати  у черговому номері міської газети «Тячів» (Додаток 1) .

           3. Створити координаційну раду з питань підготовки та організації проведення заходів, присвячених Дню міста Тячів, у складі згідно з додатком 2.

           4. Координаційній раді з питань підготовки та організації проведення заходів, присвячених Дню міста Тячів:


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -