» » Страница 8

       

Вже традиційно з нагоди Міжнаро­д­ного дня інвалідів, соціальний Центр «Па­расолька» для людей з обмеже­ними мож­ливостями в місті Тячів (зав. О.В. Лукач) збирає на концерт друзів, які радіють но­вим успіхам вихованців Центру та підтри­мують їх благодійними внесками. Цьогоріч такий концерт від «Парасольки» прово­диться вже вп’яте за підтримки та спри­яння міського та районного керівництва. Концерт відбу­вся п’ятого грудня в район­ному Буди­нку культури (дир.В.В. Баранов­ський).

Представив присутнім молодих і та­лановитих артистів ведучий Михайло Ру­дик, який зазначив, що вихованці «Пара­сольки» днями виступали на Всеукраїнсь­кому фестивалі «Барви життя», де не про­сто взяли участь, а відкривали гала-кон­церт своїм різно­манітним виступом. Після гучного представлення, на яке парасолькі­вці і справді заслуговують, на сцену ви­йшли вихованці Центру в національних кос­тюмах разом із музичним керівником Наталією Василівною Бокоч і виконали пі­сні – Гімн закладу «Парасолька» та «Моя Україно».

Вже з перших композицій надзви­чайно тепло і приязно сприйняла пуб­ліка творчий колектив Центру. Варто зазна­чити, що парасольківці зібрали чисельну публіку, зала Будинку куль­тури була вщент переповнена гляда­чами, серед яких представники міської та ра­йонної влади, установ та органі­зацій мі­ста, підприємці та всі небайдужі тячівці. Зокрема, на святковому конце­рті були присутні: в.о. голови Тячівської райдер­жадміністрації В.Й. Каганець, заступник голови райдержадміністрації В.В. Буга, заступник Тячівського місь­кого голови Т.С. Мийсарош, начальник відділу куль­тури В.А. Гудак, начальник управління освіти, молоді та спорту М.І.Довжанин, директор районного Центру зайнятості В.В. Кушілка.

Відтак до присутніх звернулася за­ві­дувачка соціального Центру «Пара­со­лька» Оксана Василівна Лукач, яка щиро дякувала багатолюдній публіці, що зібра­лася в районному Будинку культури та відмітила, що вихованці «Парасольки» щойно повернулися із столичного конце­рту, проте вже нала­штовані порадувати тячівську публіку творчими виступами. О.В. Лукач за­уважила, що парасольківці добре вмі­ють працювати, танцювати і співати, вони наполегливо доводять, що не зайві у цьому суспільстві. Але вони по­требують підтримки, адже заклад зна­хо­диться на державному утриманні й часто цього фінансування не вистачає на всі потреби. Та завдяки благодійни­кам, які не оминають «Парасольку», і допомагають молодим людям відчу­вати себе потріб­ними й люблячими, ситуацію вдається врегульовувати. Тому Оксана Василівна висловила вдячність всім, хто радо по­спішає на допомогу «Парасольці» та стверджу­є переконання, що такі за­клади ма­ють право на життя.

Надалі концерт продовжився «Приві­тальним» танком (кер. О.І. Роман), відтак у виконанні парасольківців звучала пісня-пе­реробка із композиції І. Саруханова на слова Н. Бокоч «Крутий поворот». А потім на сцені підопічні Центру кружляли у вальсі, співали пісню «Мелодія добра», дарували глядачам композицію «Скрипка» (солістка Лариса Каналош). У виконанні вихованців Центру «Парасолька» було представлено та­нець «Закарпатська ко­ломийка», звучала вока­льно-інструментальна композиція «Верховина» та сучасна пісня епатаж­ного Дідзьо «Чорний ка­дилак», яку талановито заспівав Арпад Віраг. Як і завжди парасольківці вразили глядачів незвичайним і талановитим концертом, насиченою програмою та високим розвитком набутих здібностей.

Щирі слова подяки за насичену концертну програму та, взагалі, за діяльність такого закладу як «Парасолька» висловив В.Й. Каганець та вручив О.В. Лукач благодійну грошову під­тримку від керівництва райдержадміністрації та окремих підприємців для підтримки жит­тєдіяльності Центру. У свою чергу Оксана Василівна подякувала керівництву за під­тримку та увагу, а також висловила подяку всім, хто прийшов підтримати вихованців «Парасольки», кому не байдужа доля людей з особливими потребами.

На завершення концертної програми ви­хованці соціального Центру «Парасолька» заспівали всім присутнім «Во здравие…», таким чином подякували за допомогу, увагу та лю­бов усім присутнім.

Кожен присутній на концерті мав нагоду зро­бити благодійний внесок для підопічних Центру, проявити власну турботу та підтримку молодим людям з обмеженими можливостями, показати високу гуманність по від­ношенню до тих, хто щодня чекає на руку до­помоги.

Іванна Фіцай


       

Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання сла­виться відповідальним і до­бро­зичливим мікрокліматом у колек­тиві, який щодня творять педа­гоги та вихованці. Навча­льно-ви­ховний процес не мож­ливо уявити без видовищних культу­рно-масових заходів. А їх в істо­рії ліцею багато! Основою фор­мування масових заходів є важ­ливі історичні події, пам’ятні дати, а також добрі традиції, які сформувалися у мистецько-куль­турному житті лі­цею. Є в житті ліцеїстів і нові починання. Так, впе­рше у жовтні цього року в навчальному закладі проведено ма­совий захід «День на­родження всіх лі­цеїс­тів». Насичена про­грама дійства, під­не­сена атмосфера і приємний сюрприз в кінці свята для ліцеїс­тів-іменинників – со­лодкий торт, не зали­шили байдужим жод­ного учасника заходу. Організував символічний День на­родження для ліцеїстів учнівський комітет навчального закладу, а ідея започаткувати таке особливе свято виникла у Жофії Доргай, за­ступника голови учнівського комі­тету.

Не секрет, що ліцей живе в ритмі дружелюбності. В цьому дусі заклад підтримує товариські відно­сини з гімназією-побратим із Ніре­дьгази (Угорщина). Цьогоріч на­прикінці вересня у рамках друж­ньої співпраці відбувся черговий візит вихованців угорсь­кої гімназії до Тячева. Під час від­відин гімна­зисти про­явили актив­ність в ро­боті з благоус­трою – впорядковували тери­то­рію цвинтаря.

Відзначають у лі­цеї історичні дати. Се­ред них – пам’ятна дата чер­гової річниці революції в Угорщині, яку ліцеї­сти вшанували 4-го листо­пада. Цього дня провели пам’ятний захід.

Мистецьке життя міста – в центрі уваги ліцеїстів. Так, не­щодавно дружня родина ліцею взяла участь у відкритті ви­ста­вки картин талановитих живо­пи­сців За­карпаття та України, яка відбулася у нововідкритій кар­тинній галереї імені Шімона Го­ллоші.

Під час мистецької події про­вів цікаву зустріч із моло­дими людьми ліцею народний худож­ник України Зол­тан Мичка. Ми­тець охоче розповів про ство­рення галереї у Тячеві та художні полотна, які тут пред­ставлено.

Незмінною у ліцею зали­шається шана до традицій. У ли­стопаді вихованці закладу від­святкували «Бал леле­ченят». Це цікавий день знайомств під час якого новачки-ліцеїсти де­мон­струють усій родині ліцею свої здібності. Це час для не­простих ви­пробувань, акторсь­ких умінь, творчого хисту, гумору та ве­се­лощів. Серед го­ло­вних етапів заходу – різноманітні конку­рси, посвята у ліцеї­сти, і на завершення – мо­лодіжна диско­тека.

Щодня педагоги ліцею у пошуку нових, активних форм і методів роботи, які втілюють у навчально-виховний процес. Тому в практику входять години – діалоги, години інтелектуальних ігор. Так, минулого тижня відбу­вся «брейн-ринг».

У своїй роботі ліцей на­тхненно відкриває вихованцям світ любові й добра, радісної співпраці, допомагає пізнати себе, вчить жити, працювати й прагматично мислити. А головне – розвивати інтелектуальні зді­б­ності, творчі задатки, відкри­вати нові ритми, оберігати тра­диції, природу й культуру.

Георгіна Мейсарош, за­ступник директора з вихо­вної роботи Тячівського ліцею-інтернату з угорсь­кою мовою навчання

       

21 листо­пада відбу­вся район­ний се­мінар біб­ліотеч­них пра­ців­ників Тя­чівсь­кого ра­йону на тему «Ін­нова­ційні та тра­ди­ційні про­цеси у ро­боті біб­ліотек ра­йону». Семі­нар відбу­вся після ремо­нту в онов­леній біб­ліо­теці-фі­лії с. Криве, яка гос­тино приймала біб­ліоте­карів та по­важних го­стей. Відкрили семі­нар на­ча­льник відділу куль­тури Тя­чівської РДА Гудак В.А. та голова сіль­ської ради с. Криве Ку­че­ря­вий В.В. Та­кож приві­тала всіх присут­ніх ди­ре­ктор Тя­чівської ЦБС Ключ­кей І.С. Ознайо­млення з ро­ботою бі­бліо­теки, базою прове­дення семінару про­вела провід­ний біб­ліотекар біб­ліотеки – фі­лії с. Криве – Вакій Т.І.

Під час семінару було проведено показо­вий ма­со­вих захід "Свіча пам’яті" (до дня пам’яті жертв голо­до­мору та політичних реп­ре­сій), який підготували учні 7-8 класів Крив­ської ЗОШ І-ІІІ ст.

З консультацією ви­сту­пила і презентувала свій ви­ступ на слайдах Федина В.В., завідуюча районною дитя­чою біб­ліотекою на те­му «Біб­ліо­течні інновації у ро­боті з ді­тьми», де вона роз­повідала про інно­ва­ційні пе­ретво­рення, які стосу­ються усіх без ви­ня­тку на­прямів бібліоте­чної дія­ль­ності. «Не­мож­ливо знайти дві абсолю­тно іденти­чні бі­бліо­теки, ко­жна конкре­тна бі­бліо­тека уні­кальна за техно­ло­гією, кад­ровим скла­дом, спо­собом управ­ління. У зв’язку з цим, не можуть бути вироб­лені єдині рекомендації із впро­вадження іннова­цій. Че­рез позитивне ві­зуальне сприй­няття та відчуття біб­лі­о­теки ди­тина з часом прийде до усвідомлення цінності книги, до постійної жаги і по­треби читання. Необ­хідно зробити все мож­ливе для того, щоб ди­тина опинилася у світі книг, доброзичливому, за­тиш­ному місці, де ці­каво і де їй раді», – відзначила до­по­відачка.

Патяник Л.М., заві­дуюча відділу обслуго­вування Тя­чів­ської ЦРБ виступила з консу­льта­цією «Популяри­за­ція ху­дожньої літератури ме­тодом книжкових виста­вок, тематич­них по­лиць та масо­вої ро­боти серед ко­рис­ту­ва­чів». Вона роз­по­чала свою консуль­та­цію з того, що, біб­ліо­те­карі пови­нні вчити чита­чів грамо­тно ви­бирати книги, довід­кові ви­дання, пері­одику. «Шука­ючи ін­но­ваційні форми ро­боти з книгою, та вра­хову­ючи, що 80% ін­фор­мації лю­дина сприй­має за допо­мо­гою зору. Тому ши­роко впрова­джу­ється один із найефек­ти­вніших за­собів попу­ляри­зації лі­те­ра­тури, який роз­кри­ває пе­ред чи­тачами кни­жкові фо­нди, і є ак­ти­в­ним помі­чни­ком в ор­га­ніза­ції чи­тання – книж­кові виста­вки, те­ма­ти­чні по­лиці, ма­сово-просвіт­ницька ро­бота з корис­ту­ва­чами», – пояс­нила Л.М. Патя­ник. Пра­цівникам були роз­дані ан­кети, а також про­ведено ан­ке­ту­вання чи­та­чів різ­ного віку "Книжкова ви­ставка – пред­мет інтер'­єру, чи ваш надій­ний по­міч­ник". Консу­ль­тація була представ­лена на слай­дах.

"Інфор­маційно-бібліо­гра­фічна робота в сільській біб­ліо­теці" – з та­кою темою ви­ступила Волос Г.П., заві­ду­юча довідково-біб­ліогра­фі­ч­ним від­ділом Тячівсь­кої ЦРБ, де вона ознайо­мила пра­цівни­ків з на­прям­ками ро­боти і роз­дала зра­зок пись­мової дові­дки. «Про­від­ним на­пря­мом бібліо­графіч­ної ро­боти біблі­о­теки є біб­ліо­графі­чне інфо­рму­вання. Ін­форма­ційне за­без­печення користу­вачів по­чи­нається з вивчення за­питів шляхом анкету­вання, опи­ту­вання, яке до­зво­ляє зро­бити ви­сновки щодо ін­фор­ма­цій­них по­треб корис­ту­ва­чів.

Для бібліо­гра­фічного інфор­му­вання викорис­то­ву­ються індиві­дуа­льні, гру­пові та ма­сові форми ро­боти. Ко­жній групі прита­манні свої ін­фор­ма­ційні за­пити. За ба­жанням окре­мих фахів­ців бі­бліотека здійс­нює їх ін­дивіду­альне за­без­пе­чення», - роз­повіла вона.

З консультацією "На до­помогу орга­нізації клубу за ін­те­ресами в біб­ліо­теці" ви­сту­пила і презентувала на слай­дах (ме­тодичні ре­коме­нда­ції) Штець Н.І., зав. ме­то­дич­ним відділом ЦРБ, вона роз­повіла працівни­кам, як пра­вильно ор­ганізо­вувати клуби за інте­ре­сами, які ма­ють бути пра­вила і, взагалі, що таке клуб за ін­тере­сами. «Як ми вже з вами зна­ємо це гро­мадська організа­ція, яка об’єднує групи людей з ме­тою спілку­вання, а також для спі­льного відпочинку та роз­ваг. Як по­ка­зує прак­тика біб­ліотеч­ної ро­боти, потяг до культур­ного спілкування остан­нім ча­сом набуває бі­льшої популяр­но­сті. І ми, біб­ліотекарі, пови­нні за­мис­люва­тись сьогодні над тим, як ефективніше запо­вню­вати вільний час своїх чи­та­чів», – розповіла доповіда­чка.

Досвідом роботи по­ді­ли­лася з колегами заві­дуюча бі­бліотекою-філії с. Тер­ново. Вона презен­ту­вала ро­боту бібліотеки та іс­то­рію свого села на слай­дах.

Насамкінець зі сло­вами вдячності виступив Гу­дак В.А., начальник відділу куль­тури Тячів­ської РДА, який за спів­працю та ваго­мий вне­сок у розвиток культури району вру­чив подяку голові села В.В. Ку­черя­вому.

Семінар був прове­де­ний з метою методи­чної допо­моги, який спрямова­ний на підви­щення кваліфі­кації біб­ліотеч­них працівни­ків та під­тримку професій­ного рівня, стимулю­вання ін­новаційних процесів та створення твор­чого по­шуку.

Н.І.Штець, зав. методичним відді­лом Тячівської ЦРБ


       

Урок-реквієм: «Голодомор 1932–1933 років в Україні» Читаючи про події 1932–1933 років в Україні мимоволі здригаєшся від жаху,  бо історія писала страшні сторінки. А якими вони могли бути? Коли наша країна перетвори­лася на царство смерті: вмирали на полі, на до­розі, у холодних хатах, вмирали поодинці і сім’ями.

   З метою поглиб­лення знання учнів про роки голо­домору та його наслідки для українського народу  у Тячівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.В.Ґренджі–Донського прове­дено урок – реквієм «Голодомор 1932–1933 років в Україні».

    Учні 7–Б класу (класний ке­рі­вник Г.В.Гарастей) ознайомили присутніх з історією виникнення го­лодомору 1932-33 років та страш­ними сторінками нашої іс­торії.

   На урок школярі прийшли зі свічками, як до храму. Цього дня ак­това зала стала цариною Духовно­сті, Скорботи і Пам’яті. Пам’яті міль­йонів українських селян, які заги­нули мученицькою мертю від го­лоду. Урок-реквієм розпочався всту­пним словом вчителя історії Н.М.Кадар, яка  відмітила, що даний захід – да­нина пам’яті українським селам і ху­торам, які щезли з лиця землі після найбільшої траге­дії ХХ століття. Си­мволічним моментом заходу стало запа­лення свічок і час гірких слів Правди, на­роджених пі­сля де­сяти­літь безмовс­тва, які ля­гли першим каменем у підмурок всенародного пам’ятника тра­гічної іс­торії українського на­роду.


       

    19 листопада в залі ресторану «Україна» відбувся ХІV з’їзд звітно-виборної конференції споживчої кооперації Тячівського району, який пройшов за участі робочої президії – голови правління облспоживспілки Василя Васильовича Цапа, голови Тячівської районної ради Михайла Васильовича Данилюка, голови правління Тячівської райспоживспілки Володимира Степановича Богдана, голови профкому райспоживспілки Івана Савелійовича Шевченка, директора Коопунівермагу Магдалини Михайлівни Залецької. Розпочали робочу конференцію з приємного моменту: В.В. Цап привітав іменинників кооперації, що нещодавня святкували Дні народження – М.М. Юркіна та В.С. Богдана.

   Надалі було озвучено звіт правління Тячівської райспоживспілки, роботу за звітний період та завдання щодо підвищення ефективності господарювання споживчої кооперації, який представив на розгляд присутнім В.С. Богдан. Зі звіту голови правління Тячівської райспоживспілки, стало зрозуміло – споживча кооперація на Тячівщині має досить хороші досягнення, навіть враховуючи непросту ситуацію у державі.


       

    20 листопада відбулася прес-конференція місцевих ЗМІ з головою Тячівської райдержадміністрації І.В. Бринзяником та за участі фахівців медичної галузі Тячівщини. Під час зустрічі обговорювались шляхи ре­формування медицини на Тячівщині. Найперше, Іван Васильо­вич пред­ставив журналістам цільові напрямки реформування медицини, які перед­бачають надання насе­ленню більш якісних медичних по­слуг та популя­ризацію практики пер­винної меди­цини серед громадян Тячівщини, і аж ніяк не ведуть до лік­відації сільських лікарень, амбулато­рій, ФАПів та ма­сового звільнення ме­дичних праців­ників. Безперечно, ре­форма включає оптимізацію медич­ної галузі, однак вивчатиметься кад­рова ситуація ко­жного медичного закладу району, щоб жодна людина працездатного віку не втратила ро­боче місце. І якщо навіть шляхом рефор­мування відбу­ватиметься скоро­чення кадрів у ме­дицині, то воно не стосуватиметься тих працівників, котрі надають меди­чні послуги. Адже за рахунок рефор­мування лікар об­слуговуватиме на­селення за їх кіль­кістю, а враховуючи густонаселений Тячівський район по­трібно не звіль­няти лікарів, а навпаки поповнювати кадровий резерв. 

    Щодо питання дільничних ліка­рень, то реформа не передбачає їх функціонування, однак враховуючи територіальні особливості району, віддаленість сіл, керівництво райде­ржадміністрації пішло на компроміс, і тому, вони й надалі працюватимуть у звичному режимі.

    – Реформування медицини в Тячівському районі передбачає лікві­дацію амбулаторій та ФАПів лише як юридичних осіб,  так як створюється одна юридична особа – Центр пер­винної медико-санітарної допомоги,  всі амбулаторії та ФАПи  перейдуть у цей Центр. Звичайно, змінюється на­прямок роботи медичних закладів, що веде до оптимізації у медичній галузі, за рахунок чого має покращи­тися якість лікувальних послуг, меди­каментозне забезпечення та матері­ально-технічна база медичних за­кладів, – відзначив І.В. Бринзяник.

    Щодо медичного забезпечення лікарні, то воно бажає бути кращим, відтак виникає потреба зменшувати по можливості затрати в напрямку енергоносіїв тощо. І як результат – здійснено альтернативне опалення Тячівської РЛ №1. Що суттєво, шля­хом реформування райполіклі­ніки (дитяча, жіноча консультації) буде приєднано до районної лікарні, таке об’єднання також послужить мі­німа­лізації витрат коштів на оплату по­слуг адміністративного персоналу.


       

Цього року виповни­лося вісімдесят літ з часу страхітливих подій в Україні 1932-1933 років – Голодомору, який, нас­лідком голодної смерті, забрав мільйони невин­них життів.

Минули десятиліття, проте пам'ять зорює наші душі неща­дним болем за невинноубієн­них жертв Голодомору, страж­денно повертає наше поко­ління до тих подій, що стали най­жахаючими в історії україн­ського народу ХХ століття. Наш обов’язок – завжди нести в се­рцях пам’ять про ті страшні по­дії. Кожного року, наприкінці листопада, тривожний пере­дзвін на­гадує нам, живим, про страж­денну Голгофу замуче­ного голо­дом народу.

Минулої суботи у місті Тя­чів на захід-рек­вієм зібралися пред­ста­вники райдержадміні­с­трації, органів мі­с­цевого са­мовряду­вання, держав­них установ, на­вчаль­них за­кладів, гро­мадських ор­ганіза­цій, куль­тури та небай­дужі тячівці, щоб вша­ну­вати па­м'ять жертв Голо­домору в Україні 1932-1933 років. Як і годиться цього дня вшану­вання відбу­валися із ти­хою, по­минальною скорбо­тою.

У цьогорічному меморіаль­ному заході всеук­раїнської акції «Засвіти сві­чку», який розпоча­вся у залі районного Будинку культури, взяли участь: голова Тячівсь­кої РДА І.В. Бринзяник, го­лова Тячівської районної ради М.В. Данилюк, Тячівсь­кий місь­кий голова І.І. Ковач, заступник міського голови Т.С. Мийсарош, секретар мі­ської ради І.І. Крічфалушій, начальник управління освіти молоді та спо­рту Тячівської РДА М.І. Довжа­нин, началь­ник відділу культури Тячівсь­кої РДА В.А. Гудак, начальник Тячівського МУВГ, депутат Закарпатської обласної ради М.І. Шелевер, директор Тя­чівського район­ного Центру зайня­то­сті населення В.В. Куші­лка та інші.

Душевним мотивом розпочали помина­льний захід викладачі Тересвянської дитячої школи мистецтв, які мелодійно передали присутнім біль від утрати мільйонів життів не­винних українців. На сцені також було розмі­щено інтерактивну дошку на якій фото-слай­дами відобразили події страхітливих подій Голодомору, а також – розміщено виставку книг на тему «На хресті голодомору», яку підготувала Тячівська ЦРБ.

Більше про спогади-пережитки українських селян, що їх спіткали у 1932-1933 роках розповів захід-реквієм, який та­ла­новито провели вихованці гуртка «Літе­рату­рна творчість» Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості (кер. Світлана Петрівна Рольська). Найперше, тячівська мо­лодь від­даючи данину вічної пам’яті невинно по­мерлим людям у часи го­лоду, поетичними рядками прославляла безсмертні душі муче­ників, що були не­винно закатованими голо­дною смертю. Від­так звернулись до Бога, просячи за душі по­мерлих, а також за су­часне і майбутнє по­коління, щоб не до­велося більше пере­жити страшного голоду ніколи. Надалі ви­ступа­ючи статистували, що голо­дною сме­ртю у ті злощасні роки в Україні померло 12 міль­йонів людей. А тоді спога­дами тих, хто ви­жив у страшних подіях, намага­лись передати невгамовний біль від непо­прав­них утрат, незлі­ченних голодних днів, бажання ви­жити.

Жертвами голоду стали мі­льйони лю­дей. Це була одна з тих вселенських катас­троф, пі­сля яких народи відходили у не­буття. Але, не дивлячись на страшні втрати, Україна ви­жила. Наша країна, сві­тове українство й усі люди доброї волі вшановують пам’ять міль­йонів жертв Голо­до­мору 1932 – 1933 років – найтрагічнішої сторінки в історії України й однієї з найбі­льших гуманітарних катаст­роф за все існу­вання людства.

Вихованці гуртка відстоювали пам'ять про всіх, хто пройшов ту страшну сторінку історії нашого народу і ніколи не зможе про­сто її перегорнути, адже пам'ятним лезом по кровавих ранах пройматимуть пережитки. А скі­льки їх – зовсім не­винних не долюбило, не дожило, не наро­дилося… Опісля ви­ступів, всі присутні пом’янули мі­льйони невинних жертв Го­ло­домору «хви­линою мовчання».

Потім ведучий пам’ятного заходу Ми­хайло Рудик запросив публіку вийти на площу По­штову для проведення загального молебню за душі померлих у часи голоду. Адже на сьо­годні тільки ревна молитва су­часного суспіль­ства стане утіхою для заму­чених, закатованих мільйонів українських душ. Тут же, у фойє Бу­динку куль­тури, роз­горталась пересувна ви­ставкова експозиція, що ілюстру­вала події Голодомору 1932-1933 років, яку організували представ­ники Тячів­ського ЦДЮТ (дир. Л.І. Ку­знец).

На сцені перед районним Бу­динком куль­тури засвіченими ла­мпадками було ви­кла­дено симво­лічний хрест, біля якого на­стоя­тель Свято-Успенського со­бору м. Тя­чів, про­то­ієрей Михаїл Бонка, від­служив мо­ле­бну па­нахиду за упокій душ жертв Голодо­мору в Україні. При­су­тні тримали в руках засвічені свічки, які сяяли вогниками пам’яті про страхіт­ливі події та – віри у те, що такі пережитки Україну бі­льше не спікатимуть. Учас­ники акції схилили го­лови у скор­боті за по­мерлими, і мо­литовно вшанували українських мучеників по­чатку тридцятих років минулого сто­ліття.

На завершення меморіального заходу, кожен присутній засвітив свічку на символіч­ному вівтарі пам’яті, хресному знамені в честь пам’яті загиблих мільйонів невинноу­бі­єнних жертв, чим засвідчив невга­мов­ний смуток, котрий жахіттям вписався в історію нашої дер­жави.

Цьогорічний захід-реквієм у Тячеві, тор­ка­ючи душу нестерп­ним смутком за муче­ницькі страждання українського народу, вкотре зму­сив усві­домити, що такого жахіття людс­тво бі­льше не повинно пережити.

Іванна Фіцай


© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -