» » Страница 6

       

Пройшло чергове засідання редакційної колегії з підготовки і видання книги випускника-201426 лютого у залі засідань Тя­чівської міської ради відбулася чер­гова робоча зустріч редакційної ко­легії з підготовки і видання книги ви­пускника 2014 року, яку провів місь­кий голова І.І. Ковач. Нагада­ємо, стартує вже вдруге видання книги – минулоріч за ініціативи мі­ського го­лови І.І. Ковача вперше вийшла друком книга випускника «Тячів-2013. З рід­ним містом кро­кую у май­бутнє» та стала незабут­нім подарунком для випускників мі­ських садочків, шкіл, ліцею. Цього­річ Тячівська мі­ська рада продов­жила започатко­вану справу і, як вже повідомляв «Тячів», разом із педагогічними кол­ективами навча­льних закладів міста, готує черго­вий сюрприз для молоді Тя­чева – книгу випускника-2014.

     Під час зустрічі члени редакцій­ної колегії обговорили питання сто­совно подання матеріалів текстової частини та світлин до чергового ви­дання книги. Насам­пе­ред, на засі­данні опрацьовано доку­менти для укомплектування книги, які наразі вже подано адміні­страці­ями навча­льних закладів мі­ста. Та­кож обго­ворено окремі мо­менти фо­рмату розміщення тексту та світлин на сторінках книги.

     З цього при­воду міський го­лова І.І. Ковач як го­лова редакцій­ної ко­легії та ав­тор ідеї випуску книги ви­пускника наго­лосив на окремих ор­гані­заційних питан­нях, зок­рема за­значив: «На сторінках книги випуск­ника-2014 має бути розміщена саме та інформація, яку б хотіли бачити ви­пускники навчальних за­кладів міста. Подарункове видання повинно бути змістовно ілюстро­ване та сповнене  цікавої інформа­ції, щоб справити хороше вра­ження на адресантів книги та всіх її чита­чів. А тому ми не обмежуємо жоден навчальний за­клад у кілько­сті по­даних сторінок, щоб  матеріал був вичерпним та на­сиченим».

     Надалі з представниками на­вчальних закладів проведено ро­бочу нараду стосовно організації та здійснення виставки вітальних лис­тівок, яку цьогоріч Тячів­сь­кою міською радою орга­нізовано до Міжнародного жіночого дня.


       

За Героями Майдану відслужили панахиду та освятили місце під пам’ятний знакТрагічні події 18-20 лютого у столиці країни призвели до непоправної втрати тих, кого зростила українська земля, хто був нашою кровинкою і любив Україну тією любов’ю, що сягає далеко за розміри власного життя. 

      У ці дні, сповнені жалю та скорботи за за­гиблими Героями Май­дану, українці запалюють свічки і мо­ляться за упокій їхніх душ. Героїв оплакує уся Україна і да­леко за її ме­жами.  Прино­сять живі квіти, запа­люють по­мина­льні сві­чки, скла­дають слова мо­литви за душі за­гиб­лих Героїв Не­бесної Сотні й жителі  нашого району, міста.

     У середу, 26 лю­того, на центральній площі Тя­чева перед бу­ді­влею рай­держадмініс­тра­ції відбу­лася громад­ська пана­хида та вша­нування пам’яті загиб­лих у Києві майданівців.  Жителі мі­ста – молодь, дорослі, старше покоління – зі­бра­лись аби помолитись за упокій убі­єнних, зга­дати пам’ять Героїв Не­бесної Сотні, які полягли на Майдані. Пам’ятне віче  розпоча­лось сим­волічно: пролу­нав Гімн України та поми­нальна пісня «Пливе кача». 

     Помолитись усією громадою за майбутнє Укра­їни та за упокій душ героїв, які поля­гли під час кровавих подій на Майдані за­кликав учасників за­ходу священик Яро­слав Апаць­кий. «Сьо­годні ми вшанову­ємо па­м'ять Героїв Небе­сної Сотні. Їх смерть – це відлік нового часу для всіх українців,  і він за­ле­жить від кожного з нас. Тож, складімо щиру молитву за весь україн­сь­кий народ, зво­руше­ний після трагічних по­дій, який повинен покла­сти надію на Гос­пода Бога. Попро­симо Божу Матір, щоб благосло­вила нас, через тих Ге­роїв Небесної Со­тні, які віддали своє життя за краще життя в Україні», – сказав священик.


       

Актуальні питання розглядав виконком Тячівської міської ради27 лютого відбулося чергове засідання виконкому Тячівської мі­ської ради, яке провів міський го­лова І.І. Ковач. Членами виконкому розглянуто ряд актуальних питань стосовно життєдіяльності міста Тячів. Першим розглянуто питання про стан справ щодо укладення Тячівським ВУЖКГ договорів на послуги з населенням, про яке до­повів начальник Тячівського виро­бничого управління житлово-кому­нального господарства І.П. Деяк. З'ясовано, що укладання договорів на комунальні послуги з юридич­ними та фізичними особами-під­приємцями, державними устано­вами знаходиться на відповідному рівні. Під час обговорення зали­шились відкритими ряд питань ко­мунального характеру, які більш предметно вирішено розглянути на наступному виконкомі.

     У ході засідання члени викон­кому розглянули два подання про­куратури Тячів­ського району щодо стану до­тримання вимог бюджетного, зе­мельного та по­даткового зако­нодавства.   

      Виконкомом міської ради обумовлено на часі  актуальне питання про завер­шення благоустрою території  площі Пам’яті в місті Тячів. Відтак, враховуючи історичну ситуацію, яка відбулася у нашій державі, окремим  рішенням члени викон­кому ініціювали питання щодо пе­рейменування однієї з площ міста або найменування житлового ма­сиву в м. Тячів на честь Героїв Майдану. Ініційовану виконкомом пропозицію вирішено опублікувати в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради з метою подальшого громадського обговорення.


       

У міській раді вшанували подвиг воїнів-афганців пам’ятними медалямиНа урочистий прийом до мі­ської ради з нагоди дня вшану­вання воїнів-афганців, організо­ваний цього року Тячівським міським голо­вою І.І.Ковачем, прийшли воїни-афганці міста.  Урочиста зустріч пройшла у залі засідань міськради.  Вітали воїнів-афган­ців міський голова І.І.Ковач, за­ступник міського голови Т.С.Мийсарош, секретар Тячів­ської міської ради І.І.Крічфалушій.

     Учасників зустрічі приві­тав міський голова І.І.Ковач, який побажав їм довгих років життя, добра, злагоди, благополуччя в родинах та вручив пам’ятні медалі. Від міської ради пам’ятні медалі «25  років  виведення  військ  з Афганістану» отримали во­їни-інтернаціоналісти, учас­ники бойових дій в Афганіс­тані: В.М.Бобрушко,    сер­жант; М.І.Веклинець, сер­жант;   А.І.Габор,   рядовий; О.Ю.Гісем,  старший сержант;  С.І. Дерен, рядовий; О.Ф.  Кость, рядовий, В.В. Семи­ган, рядовий;   В.І.Фера      рядо­вий; Ю.Ю. Цю­бик,   рядовий; В.В. Юрко,  рядо­вий.

       Заходи із відзначення 25-ої річниці виведення військ з Афга­ністану продовжились у центрі міста,біля меморіалу,  встанов­леному в 2011 році на честь вої­нів-інтернаціоналістів.

Вл.інф


       

Свято всіх закоханих у Тячеві вдалося на славуКохання – по­чутття даро­ване Богом  для лю­дей. По­чуття, коли весь світ не замі­нить кохану людину, нато­мість кохана лю­дина замі­нить весь світ. День св. Вале­нтина або ж день усіх зако­ха­них – свято, яке відзна­ча­ють 14-го лютого ба­гато людей по всьому світу. У це день ба­гато за­коханих сер­дець дарують один одному цу­керки, квіти, кульки або ж вален­тинки.

      У місті  Тячів у день свю Ва­лентина учні 8-Б класу ЗОШ №1 ім. Грен­джі-Донського (кла­сний керівник О.В. Фера) разом з ра­йонним методичним центром на сцені перед район­ним Будинком культури, органі­зували цікаві конку­рси пов’язані  з  темати­кою ко­хання. Адже юність – це та сама пора, коли людина в пер­ший раз за­коху­ється. Іноді це  по­чуття супро­во­джується протя­гом усього життя. Тому недивно, що його пам’ятають навіть у 80 років.

     Ведучими святкового за­ходу виступили Тетяна Гуйван та Ді­ана Шпі­лка, провідні спеціалісти ра­йонного методичного центру.  На­самперед, ве­дучі розпо­віли про любов, яка оспі­вана бага­тьма ар­тистами сучасності та ми­нувшими. Опи­сана бага­тьма по­етами, письменни­ками, пу­б­ліцистами: І. Фран­ком,  Л. Українкою, Л. Кос­тен­кою та іншими. По­тім ве­дучі по­відали іс­торію ви­ник­нення Дня всіх закоха­них та розпо­віли одну із легенд Дня Святого Ва­лен­тина. Згідно  з леген­дою іта­лійсь­кий свяще­ник Валентин був закоханий у сліпу дів­чину  Клару. Ба­тько ді­вчини ви­рі­шив вилі­кувати свою доньку і привів її до свя­щен­ика, який мав дар лі­ку­вати хворих. Але він так і не зміг позбавити дівчину від слі­поти, натомість зако­ха­вся в неї до нестями. Свя­щениик Валентин про­по­ві­дував хри­сти­янство й у підсу­мку пост­раждав за свої релі­гійні по­гляди. У день своєї страти, 14 лю­того, йому все ж уда­лося напи­сати дівчині проща­льну лю­бовну записку. А тому сьогодні у цей день, зако­хані зізнаються одне одному у коханні, через любовні вален­ти­нки.

      Опісля виступу ведучих роз­почалися конку­рси-зма­гання. Перший кон­курс визна­чав ко­манд шля­хом жеребку­вання. На сцену ви­йшли 10 учасників, і ко­жен по­винен  був витя­гнути па­пірець  червоного або ж зеле­ного ко­льору, який і ви­значав до якої ко­манди буде зарахований учасник. Отже, команди з п’яти учасників роз­почали змагання. Дру­гий кон­курс мав назву «Ти без мене не ти, я без тебе не я». Він по­лягав у тому, що конкур­санти відгадували наступне слово, яке пов’язане  з пе­ршим: Ада – Єва, Іванко – Марічка.


       

У Тячеві автомайданівці вшанували річницю виведення військ із АфганістануУ п’ятницю, 14 лютого активісти Автомайдану проїхались вулицями Тячева. Цього разу акцію автопробігу присвятили пам’яті воїнів-афганців. Автоколона з державною символікою проїхалася центральною вулицею міста, а для головного дійства – вшанування пам’яті воїнів-афганців – зупинилась на площі Пам’яті. Біля меморіалу загиблим воїнам-інтернаціоналістам відбувся мітинг. Учасники акції вшанували пам’ять учасників бойових дій, котрі загинули у Афганістані та локальних конфліктах на території інших держав хвилиною мовчання.  

      Під час мітингу виступили депутати Тячівської районної ради Віталій Бенчак та Петро Дідух. Мітинг завершився символічно – покладанням квітів до меморіалу воїнам інтернаціоналістам.

Наш кор.


       

Юні друзі прикордонників змагались у ТячевіЗахопливі змагання між представниками клу­бів юних друзів прикор­донників влаштували уч­ням на території відділу прикордонної служби «Тя­чів», з нагоди наближення Дня захисника Вітчизни. Завітали на свято й пова­жні гості – керівник апа­рату райдержадміністрації Дмитро Онуфрій, завіду­вач сектору взаємодії з правоохоронними орга­нами, охоронної та мобілі­заційної роботи апарату державної адміністрації Василь Калинич, інші. 

      За словами заступ­ника началь­ника відділу прикордонної служби «Тя­чів» з персоналу старшого лей­тенанта Віктора Уроди, змагання прове­дено з метою визначення кращого клубу, а також активізації патріотично-військового виховання ді­тей та мо­лоді району. Відбува­ються вони щорічно, од­нак, цього року вперше до його ор­ганізації до­лучилась районна держа­вна адміні­страція. Як ре­зультат – захід прой­шов на високому рівні, а голо­вне – сподобався молоді та залишив по собі при­ємні враження.

     В ході змагань юнаки та дівчата помірялись си­лами по бігу на 60 м., під­тягуванні, розбиранні та скла­данні автомата Калашникова АК, а також стрільбі з пневматичної зброї. Все це – під пиль­ним наглядом охо­ронців кордону.

     Варто від­значити, що всі учні з цікавістю долали етапи змагань та по­казали хороші резуль­тати з фізи­чної підготовки і військової справи. Як не дивно, але дівчата вправ­ля­лись зі зброєю не гірше хлоп­ців. До того ж, зма­гання виявились насті­льки захо­пливими, що гості та­кож не залишились осто­ро­нь і випробу­вали свої сили в стрільбі та розби­ранні й збиранні зброї.


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -