» » Страница 10

             18 вересня відбулося чер­гове за­сідання виконавчого ко­мі­тету Тя­чів­сь­кої міської ради, яке провів мі­ський го­лова І.І.Ковач. 

     Головним питанням по­рядку денного стало затвердження програми свят­кових заходів з нагоди відзна­чення Дня міста Тячів із внесеними змінами і доповненнями. Керуюча справами, се­кре­тар ви­конкому мі­ської ради О.В.  Решетар озвучила низку суттєвих змін, внесених до програми святкових за­ходів, заплано­ваних на День мі­ста.   Зокрема, було відмічено, що про­грама свят­ко­вих заходів  з на­годи відзначення Дня мі­ста Тячів попередньо опубліковува­лася у  місь­кій газеті «Тячів». У ході під­го­товки до свята внесено ряд допов­нень. Най­голо­вніші з них стосуються прове­дення урочис­тої цере­монії від­криття Дня міста, яка відбу­деться у суботу, 21 вересня, о 13.00.  Цього дня у дві частини проходитиме Свято урожаю «Сюреті бал» з концертною про­грамою (12.00 – 13.00, 16.00 –17.30), а далі з  17.30 до 23.00 для жителів та гостей міста буде представлено музи­чне приві­тання Тячів­ської ДШМ та фе­сти­валь Ді-джеїв. На­томість у не­ділю, 22 вере­сня, з 17.30 до 23.00 на головній сцені свята відбу­деться концер­тна про­грама юних тала­н­тів Тя­чі­в­щини  та виконав­ців ес­тра­дної пісні, гала-кон­церт за участю за­служе­них і народ­них ар­тистів з України, а також свят­ко­вий феєрверк.

     У ході обго­ворення питання члени виконав­чого ко­мітету ухвалили ряд змін і до­повнень та одноголосно затвердили  програму свят­кових за­ходів. На засі­данні обговорено пере­лік номінацій для По­чесної відзнаки Тячівсь­кої мі­сь­кої ради, якою зазви­чай керівниц­тво мі­ста нагоро­джу­є ав­тори­тет­них тячі­вців, шанова­них осо­бистостей у колі територіальної гро­мади. За всіма пропозиціями, які на­дійшли від коле­к­тивів освітніх за­кла­дів, установ, орга­нізацій та ак­тиву мі­ста Тячів обгово­рено кандидатури, по­дані на звання Почесного грома­дя­нина міста Тячів. Відповідний роз­гляд дане питання матиме на сесії  міської ради.

 За сло­вами мі­сь­кого голови І.І.Ковача, тради­ційно для тячівців та гос­тей міста буде організовано цілу ни­зку спортив­них, культурно-мистець­ких заходів. Що стосується офіційних де­легацій з міст-побрати­мів, міський го­лова наголосив – для них буде орга­нізовано офіційні прийоми у адмінбудівлі Тячівської міської ради.

  На засіданні обговорено ряд пи­тань, які стосувалися соціального за­безпечення населення міста Тя­чів. З усіх розглянутих питан­ь викон­комом прийнято відповідні рішення.

На завершення засідання – при­ємна мить: міський голова І.І.Ковач привітав з ювілеєм завідувача відді­лом з питань управління майном, житлово-комунального господарс­тва, архітек­тури і будівництва місь­кої   ради Н.В. Макара, який цього дня святкував свій ювілейний день народження.


       

                  У К Р А Ї Н А                     

Т Я Ч І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від  8  серпня  2013  року  №  176

м. Тячів

 

Про відзначення Дня міста Тячів

 

              Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення ХVІІ сесії VІ скликання Тячівської міської ради від 27 грудня 2012 року №2206 «Про Програму культурно-видовищних та масових заходів у м.Тячів та с.Тячівка на 2013 рік», враховуючи пропозиції депутатів, членів виконкому Тячівської міської ради, активу міста, громадськості щодо створення умов для культурного відпочинку жителів міста та гостей, виконавчий комітет Тячівської міської ради 

в и р і ш и в :  

           1.Провести 21-22 вересня 2013 року загальноміське свято – День міста Тячів, присвячене 684 –ій річниці від першої документальної згадки про Тячів.

           2. Проект Програми святкових заходів з нагоди відзначення Дня міста Тячів  опублікувати  у черговому номері міської газети «Тячів» (Додаток 1) .

           3. Створити координаційну раду з питань підготовки та організації проведення заходів, присвячених Дню міста Тячів, у складі згідно з додатком 2.

           4. Координаційній раді з питань підготовки та організації проведення заходів, присвячених Дню міста Тячів:


(15-08-2013, 14:30)

"ОГОЛОШЕННЯ"

       

ОГОЛОШЕННЯ16.08.2013 року з 10.00 до 14.00 буде проводитись прийом громадян заступником начальника УМВС україни в Закарпатській області полковником міліції

Немеш Михайлом Федоровичом


       

Шановні жителі міста Тячів!21-22 вересня 2013 року відзначатимемо День мі­ста Тячів. Серед святкових заходів - церемонія присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тя­чів» та  нагородження Почесною відзнакою Тячівської мі­ської ради знатних осіб –  вихідців з Тячева та його теперішніх жителів, які  зробили особистий вагомий внесок у соціально - економіч­ний та культурний розвиток мі­ста, працюють над покращенням рівня життя і доб­робуту територіальної гро­мади, мають значні дося­гнення у профе­сійній і громадській діяльності тощо.

        Просимо вас по­дати свої обґрун­товані пропозиції щодо представлення жите­лів  міста  до при­сво­єння звання «Почесний громадя­нин міста Тячів» та нагоро­дження у 2013 році Поче­сною відзнакою Тячівської міської ради за такими но­мінаціями:

 


       

     21-22 вересня 2013 року відзначатимемо День мі­ста Тячів. Серед святкових заходів - церемонія присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тя­чів» та  наго­ро­дження Почесною відзнакою Тячівської мі­ської ради знатних осіб –  вихідців з Тячева та його теперішніх жителів, які  зробили особистий вагомий внесок у соціально - економіч­ний та культурний розвиток мі­ста, працюють над покращенням рівня життя і доб­робуту територіальної гро­мади, мають значні дося­гнення у профе­сійній і громадській діяльності тощо.

    Просимо вас по­дати свої обґрун­товані пропозиції щодо представлення жите­лів  міста  до при­сво­єння звання «Почесний громадя­нин міста Тячів» та нагоро­дження у 2013 році Поче­сною відзнакою Тячівської міської ради за такими но­мінаціями:


       

УКРАЇНА

ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 02 серпня 2013 року №173

м.Тячів

 

Про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної

сфери м. Тячів та с. Тячівка до роботи в осінньо-зимовий період

2013-2014 років

 

          Підготовка господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років підприємствами, установами та організаціями міста проводиться відповідно до ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

       

       Згідно рішення виконкому Тячівської міської ради тимчасово, на  період про­ведення ремонтних робіт, з 1 ли­пня 2013 року призупинено роботу дошкільних навчальних закладів  ясел – садків №1,  №5  у літній період. Таким чином, у ясла-садках міста інтенсивно тривають ремонтні роботи.  Наразі «Тячів» інформує читачів про хід виконання ремонтних робіт у дошкільному навчальному закладі  ясла-сад №5.

       З початку липня  у Тячівському ДНЗ №5  організовано проводяться ремонтні ро­боти. Об­сяг їх масштабний. Адже у планах – відновлення кана­лізаційної системи, заміна еле­ктроживлення, системи теп­ло­забезпечення приміщень, ко­сметичний ремонт стін. Усі заплановані роботи надзвичайно важливі для подальшого функціонування дитсадка та перебування в ньому вихованців, адже йдеться про затишок і комфорт для найменших тячівців.


© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -