» » …Там, де світ зберігає духовні істиниДодано: 23-07-2012, 17:26 | Переглядів: 924
       

       Життя вихованців недільної школи, яка діє при Свято-Успенсько-Володимирському соборі – повча­льне, насичене релігійним і духовним зба­гаченням, рі­зноманітне та цікаве. До різ­них свят діти презентують свят­кові концерти, вистави, якими ра­дують не тільки своїх наставників, пара­фіян, а й жи­телів та гостей міста. Вихованці із задо­воленням пізнають християн­ські істини, на­вча­ються моли­тві,  освоюють євангельські запо­віді та ста­ранно вивчають основи пра­вославного життя.  А не­щода­вно здійснився задум настав­ни­ків та мрія бага­тьох вихова­нців школи – відбулася перша цікава по­дорож – паломни­цька мандрі­вка до монастирів на­шого краю, яку органі­зував прот. Михаїл Бо­нка, настоя­тель Собору.

…Там, де світ зберігає духовні істини …Там, де світ зберігає духовні істини …Там, де світ зберігає духовні істини

       14 липня вихованці неді­льної школи Свято-Успен­сько-Володи­мир­ського собору, під керівницт­вом ре­ге­нта церков­ного хору Л.Бонка, вихо­вателя школи Г.Цуперяк, від­прави­лися у цікаву мандрівку. Щоб поїз­дка ви­далася безпечною для здоров’я ді­ток, в екс­кур­сії взяла участь ме­дична сестра О.Ю. Бонка. У добру путь по­доро­жуючих благо­словив от.Михаїл Бо­нка, а також побажав приємного відпочинку та духовної окриленості від святинь, які на власні очі змо­жуть оглянути пало­м­ники. Разом із вихованцями не­дільної школи, ду­ховними стежи­нами краю, ма­ндру­вали кореспон­денти «Тячів».

      Відпочинково-пізнавальна екс­ку­рсія пам’ятними місцями Тячі­в­щини роз­почалася суботнього ра­нку, як тільки всі учасники екску­рсії зу­стрілися у призна­ченому місці – непода­лік Собору.

      Першим пунктом подорожі були від­відини храму Св. Димитрія Солунського с.Мала Уго­лька, де знаходяться мощі преподобного Іова Угольського. Люд­мила Бонка розповіла дітям про подви­жницьке життя Іова Угольського та диво прослав­лення мощів Свя­того, а також про ми­лість Божу, що сходить на людей за Його моли­твами. Відтак, кожен з присутніх мав змогу скла­сти подячні молитви пе­ред ра­кою Свя­того, приклонитися та по­просити Його за­ступниц­тва. Учасники поїздки по­бували біля мо­гили, де по­кої­вся препо­добний Іов.

Наступною зупинкою поїздки був Свято-Ус­пен­ський жіночий монастир с.Угля. Угольсь­кий монастир вважається одним із найдавні­ших мо­настирів Зака­р­паття.  Тож, всі із за­хопленням наві­дались до духов­ної обителі, а в Упенському храмі приклонились до ду­ховних оберегів храму.

     Надалі одноден­ний маршрут святи­нями краю привів до ще од­нієї духовної обителі, багатої на спа­док історії – Свято-Вознесенського жіночого монас­тиря с.Чумалево. На сього­дні,  Чумалівський мо­нас­тир є ду­ховним обе­регом для тисячі вірни­ків, які наві­дуються у ці благодатні краї, щоб  по-справжньому від­чути на собі благодать Божу. 

Тут діти з цікавістю діз­на­вались про історію мо­нас­тиря, де наразі подвиза­ється 40 сестер, які при­свя­тили своє життя Творцю і визна­чили власний сенс життя в духовній оби­телі. Також  із ці­кавістю діти ознайомились з ілюстро­вано зображеними ми­тарств, які зображено на сті­нах храму та діз­нались про те, що вони є своєрідною прос­торовою та­можнею,  яка після роз­лу­чення душі від тіла ви­значає духовний багаж кож­ної лю­дини.  А ще у бла­госних краях обителі «Тячів» побу­вав у за­тінку  спо­кою… там, де захід життя проки­неться облич­чям на схід і посміх­неться у віч­ність.

    Наступний візит пало­м­ники здійснили до Свято-Ар­хангело-Михай­лівського жіно­чого монас­тиря с.Драгово-За­бродь Хустсь­кого району, де до­відались про історію оби­телі та змо­гли прикло­ни­тись до свя­тинь храму, зок­рема побу­вати в диво­вижно жи­виль­ному ку­точку обителі, який оберігає чу­дотворна ікона «Жи­во­нос­ний істочник».

 Так приємно підійшла до за­вершення мандрівка духов­ними шляхами. На згадку про відвіду­вання свя­тинь зали­шаться цікаві фо­тографії та пам’ятні речі –  іко­нки, миро, хре­стики, свята вода або ж ладанка, які були придбані в церков­них ла­вках обите­лей. 

    Подорож за­лишила не­згладимий слід у ди­тя­чих ду­шах.  Задоволені екскур­сією діти пове­рта­лися до Тячева, хочеться ду­мати, що в їхній пам’яті відкла­деться все по­бачене та по­чуте і вони ще не раз теп­лим словом згадува­ти­муть дивовижні місця, де випала унікальна нагода по­бу­вати. Кожен з учас­ни­ків по­їздки цього дня зміг не тільки активно відпо­чити, але і почерп­нути для себе чимало ці­кавої та ко­рис­ної інформації релі­гійно-духо­вного та історичного харак­теру. За­цікавленість вихо­ван­ців підтвер­джува­лася вели­кою кількістю за­питань, особ­ливо про свя­тині храмів.

    Батьки вихованців неді­льної школи висловлюють щиру подяку духовному на­ставнику от. Миха­їлу за  сприяння в добрій справі для їх дітей,  які від подо­рожі отримали масу задово­лення, отри­мали духовну насолоду, га­рно й активно провели свій відпо­чинок. «Тячів» також дякує іні­ці­а­тору поїз­дки – настоя­телю Со­бору за представ­лену на­году по­бу­вати у свя­тих місцях краю. Хай Бе­реже Бог на жит­тєвих сте­жи­нах вас, дорогий пастирю!

 

Людмила Кричфалушій

                   

 

 

скачать dle 12.0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -